หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ
Asst.Prof.Dr.Yodchai Boonprakob

การศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท สาขากายวิภาคศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชวิทยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ
E-mail address : yodchai@kku.ac.th
Office Phone: 66-43-202085
Office Fax: 089-7106899

Research interest
 • Mobilization and Yoga
 • Biomechanics
 • Neuropharmacology (stress, pain and mood disorder)

  Publications
 • Puntumetakul R, Uraiwan C, Phadungkit S, Boonprakop Y, Kanpittaya J, Arrayavicahnon P, et al. Postero-anterior pressure technique for lumbar intervertebral disc herniation. Srinagarind Med J 2001; 16: 239-50.
 • Lattmann E, Sattayasai J, Boonprakob Y, Lattmann P, Singh H. Synthesis and evaluation of N-(5-methyl-3-oxo-1,2-diphenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)-N’-phenyleurea as cholecystokinin antagonista. Arzneim-Forsch/Drug Res 2005; 5: 251-8.
 • Offel M, Lattmann P, Singh H, Billington DC, Boonprakob Y, Sattayasai J, Lattmann E. Synthesis of substituted 3-anilino-5-phenyl-1, 3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepine-2-ones and their evaluation as cholecystokinin-ligands. Arch. Phar Chem Life Sci 2005; 339: 163-73.
 • Lattmann E, Merino I, Dunn S, Paveen B, Lattmann P, Billington DC, Boonprakob Y, Sattayasai J. Novel 5-HT7 ligands as antidepressant; automed synthesis of N-substiyued –N-[4-methylpiperidin-1-yl]propyl]-aryl sulfanamides. Letters in Drug design & Discovery 2006; 3: 625-30.
 •  
  สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น