หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 


วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด Bachelor of Science Program in Physical Therapy
วท.บ. (กายภาพบำบัด), วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) B.Sc. (Physical Therapy), Bachelor of Science (Physical Therapy)
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ปรัชญาหลักสูตร / วัตถุประสงค์ของหลักสูตร / โครงสร้างหลักสูตร
รายวิชา / แผนการศึกษา / คำอธิบายรายวิชา

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น