หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี ของประชาชน ทางภาควิชาฯ จึงได้จัดตั้งโครงการบริการทาง วิชาการเพื่อพัฒนาสุขภาพโดยมีหลักการและเหตุผลว่า

การออกกำลังกายด้วยวิธีใดก็ตามสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบหายใจระบบกล้ามเนื้อ และระบบโครงสร้าง ของร่างกายฉะนั้นการออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของร่างกายให้เป็นไปตามขั้นตอนในเด็กหรือพัฒนาความสมบูรณ์ แข็งแรงในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ความสมบูรณ์แข็งแรงทางกายจะถูกพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมีการกำหนดโปรแกรมการออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของ บุคคลนั้นๆ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจแก่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 1. เพื่อส่งเสริม และหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่ดีแก่ประชาชน
 2. เพื่อฟื้นฟูสุขภาพทางกายของผู้ป่วย เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ ภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน เป็นต้น
 3. เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตในเด็กและเยาวชน
 4. เพื่อเผยแพร่และให้คำปรึกษาสุขภาพทางกายและจิตใจแก่ประชาชนทั่วไป
 5. เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการออกกำลังกายเพื่อการบำบัด ธาราบำบัดและการรักษาด้วยความร้อน
 6. เพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านกายภาพบำบัด
 7. เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางกายภาพบำบัดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

        
16.30-19.30 น. จันทร์ถึงเสาร์ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกต์


ผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยอัตราค่าสมัครสมาชิกมีดังนี้คือ
 • 3 เดือน            60 บาท
 • 6 เดือน            120 บาท
 • 1 ปี                 200 บาท
 • โดยจะต้องนำรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูปมาด้วยในวันสมัคร
  ในการใช้บริการแต่ละครั้ง ท่านต้องนำบัตรสมาชิกและชำระค่าบริการ 20 บาท / ครั้ง
  โดยท่านสามารถใช้บริการได้ทุกอย่าง แต่ในกรณีที่ท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านต้องเสียค่าบริการ 50 บาท/ครั้ง
  และถ้าท่านมิได้นำบัตรสมาชิกมาด้วย ท่านต้องจ่ายค่าบริการครั้งละ 30 บาท/ครั้ง

  ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

  ในเวลาราชการ        043-362027             สายภายใน 1423
  16.30-19.30 น.     043-362024             สายภายใน 2625
   
  สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น