หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

ผศ.พิศมัย มะลิลา
Asst.Prof. Pismai Malila

การศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต( สรีรวิทยาทางการแพทย์ )

ตำแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์

ความสนใจด้านวิชาการ
 • กายภาพบำบัดในเด็กระบบประสาท.
 • การออกกำลังกายในเด็ก สตรีมีครรภ์-หลังคลอด-ผู้สูงอายุ .
 • การออกกำลังกายทางเลือก ออกกำลังกายในน้ำ รำมวยจีน การขี่ม้าเพื่อการบำบัด.
 • การฟื้นฟูผู้พิการในชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น.
 • การนวดแผนไทย.


 • Publication
  ผลงานวิจัย
 • ผลของการอบไอร้อนและการออกกำลังกายต่อการตอบสนองของหัวใจและหลอดเลือด ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2545 ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2547 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว( ผู้ร่วมโครงการวิจัย ).
 • ความชุกและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก: กรณีศึกษาที่หน่วยงานกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2547 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ( ผู้ร่วมโครงการวิจัย ).
 • การศึกษาเปรียบเทียบการทำงานของปอดในเด็กปกติและเด็กพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ( หัวหน้าโครงการวิจัย )
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน : กรณีศึกษา ต. บ้านทุ่ม อ. เมือง จ. ขอนแก่น ระยะเวลาดำเนินการวิจัย 1 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2548 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ( หัวหน้าโครงการวิจัย )
 • การดูแลและรักษาเด็กพิการตามวิถีของปู่ไพ สมสีลา ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2548 ( อยู่ในระหว่างดำเนินการ ; หัวหน้าโครงการ ).

  ติดต่อ
 • pismal@kku.ac.th
 • maliaoy@yahoo.com


 •  
  สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น