หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

ผศ.ดร.วัณทนา ศิริธราธิวัตร
Asst.Prof.Dr. Wantana Siritaratiwat

การศึกษา
• ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาขอนแก่น
• ระดับปริญญาเอก สาขา Physiotherapy
The University of Sydney, Australia

ติดต่อ
 • E-mail address : wantana@.kku.ac.th
 • Office Phone: 66-43-202085
 • Office Fax: 66 43 202084


 • Research interest
 • baby massage and gross motor development
 • children with cerebral palsy and caregivers
 • obesity and physical activities in childhood


 • งานวิชาการ

  ตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 10 ปี)

 • น้อมจิตต์ นวลเนตร์, วัณทนา วัฒนศิลป์. (บรรณาธิการ). การรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก. ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
 • งานวิจัย

 • Ada L, Vattanasilp W, O'Dwyer NJ, Crosbie J. Does spasticity contribute to walking dydfunction after stroke. J Neural Neurosureg Psychiatry 1998; 64: 628-35.
 • Vattanasilp W, Ada L. The relationship between clinical and laboratory measures of spasticity. Aust Physiother 1999; 45; 135-9.
 • Vattanasilp W, Ada L, Crosbie J. Contribution of thixotropy, Spasticity and contracture to ankle stiffness after stroke. J Neurol Neurosureg Psychiatry 2000; 69: 34-9.
 • รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล, วัณทนา วัฒนศิลป์, สุภาภรณ์ ผดุงกิจ, เพ็ญนภา ศิริสานต์, พัชรินทรา กรองสันเทียะ, สุวรรณา ปู่ชื่น และคณะ. ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ และดรรชนีมวลกายกับความโค้งของกระดูกสันหลังระดับเอวในท่ายืน. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2544;13:20-9.
 • วัณทนา วัฒนศิลป์, พรรณี ปึงสุวรรณ, ธิดารัตน์ คงนาคา, ปรียานุช แก่นภักดี, อุษณีย์ คติยะจันทร์, ทิพมาส งามสนิท. กล้ามเนื้อขาที่มีแนวโน้มหดสั้นในเด็กสมองพิการที่ยังไม่เคยเดิน. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2545;14:218-29.
 • วัณทนา ศิริธราธิวัตร,จีรวรรณ อินทมาส, มณีพรรณ์ เหล่าโพธิ์ศรี, ออมทรัพย์ เมืองพันธ์. องศาการกระดกข้อเท้าขึ้นในเด็กปกติช่วงอายุ 1-7 ปี. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2549;18(2):67-73.
 • บทความวิชาการ (ย้อนหลัง 10 ปี)

 • วัณทนา วัฒนศิลป์. ปัจจัยนำไปสู่ความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก: การทบทวนวรรณกรรม. วารสารกายภาพบำบัด 2545;22:212-9.
 • วัณทนา วัฒนศิลป์. ยืดเส้นวันละนิด พิชิตความเมื่อยล้า. วารสารทันตาภิบาล 2543;12:48-54.
 • รัมภ์รดา อินทโฉม, วัณทนา ศิริธราธิวัตร. เก้าอี้พิเศษสำหรับเด็กสมองพิการ: เก้าอี้สบาย. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2549;18(3):29-36.
 • การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาต

 • Vattanasilp W, Ada L, O’Dwyer NJ, Crosbie J. Is spasticity a major problem in walking following stroke? Proceedings of the National Conference of the Australian Physiotherapy Association. Brisbane: 1996;97-8.
 • Vattanasilp W, Ada L, Crosbie J. Is thixotropy a possible cause of muscle stiffness following stroke? Proceedings of the National Conference of the Australian Physiotherapy Association. Hobart: 1998;362
 • Vattanasilp W, Pongsuwan P, Donsom M. Children with cerebral palsy conditions and caregiver capacity at home: a preliminary report in amphoe Muang Khon Kaen . The 8th General Assembly of Asian Confederation for Physical Therapy. Bangkok: 2002;17-20.
 • Conference Presentations

 • Vattanasilp W, Ada L, O'Dwyer NJ, Crosbie J. Is spasticity a major problem in walking following stroke. Proceedings of the National conference of the Australian Physiotherapy Association. Brisbane, 1996: 97-8.
 • Vattanasilp W, Ada L, Crosbie J. Is thixotrophy a possible cause of muscle stiffness following stroke. Proceedings of the National conference of the Australian Physiotherapy Association. Hobart, 1998: 362-3.
 •  
  สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น