หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

ผศ.ดร. สาวิตรี วันเพ็ญ
Asst.Prof.Dr. Sawitri Wanpen

การศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ระดับปริญญาเอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล


 • ประสบการณ์การฝึกอบรม
 • การฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยทางระบบประสาท Yamanashi Prefecture, Japan (supported by JOCV scholarship).
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกใน stroke unit และกายภาพบำบัดในผู้ป่วย Dystonia Innsbruck University, Innsbruck, Austria (supported by OAD scholarship).


 • ความสนใจ
 • กายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางระบบประสาท โดยเฉพาะในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก และผู้ป่วยพาร์กินสัน.
 • การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ.
 • การส่งเสริมสุขภาพของชุมชน


 • งานที่ได้รับการตีพิมพ์
  หนังสือ
 • สาวิตรี วันเพ็ญ. การรักษาผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกด้วยเทคนิคของโบบาธ. ใน: น้อมจิตต์ นวลเนตร์, วัณทนา วัฒนศิลป์. (บรรณาธิการ) การรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ขอนแก่น: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2542. หน้า5-1 – 5-36. จำนวน 36 หน้า.
 • สาวิตรี วันเพ็ญ. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบแยกส่วนของลำตัวสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก.ใน: น้อมจิตต์ นวลเนตร์, วัณทนา วัฒนศิลป์. (บรรณาธิการ) การรักษาทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ขอนแก่น: ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2542. หน้า 6-1 – 6-29. จำนวน 29 หน้า.
 • Ebadi M, Wanpen S, Shavali S and Sharma S. Coenzyme Q10, Stabilizes Mitochondria in Parkinson’s Disease. In: Hiramatsu M., Parker L., and Yoshikaula, T. Molecular Interventions and Protection in Lifestyle Related Diseases. Marcel Decker, Inc., New York, 2004.
 • Ebadi M, Sharma S, Wanpen S and Shavali S. “Metallothionein Isoforms Attenuate Peroxynitrite-induced Oxidative Stress in Parkinson’s Disease.” In Parkinson’s Disease, ed. M. Ebadi & R.F. Pfeiffer. Boca Raton, FL: CRC Press, 2004.
 • สาวิตรี วันเพ็ญ. รถเข็นนั่ง.ใน: สุกัลยา สิทธิคงศักดิ์, วรวรรณ คำฤาชา. (บรรณาธิการ) การเดินและการเคลื่อนย้ายตัว.ขอนแก่น: คลังนานาวิทยา. 2549. หน้า 109 – 133. จำนวน 30 หน้า.

 • งานวิจัย
 • อนุชา นิลประพันธ์, ชุลี อุบลสัคคะ, สาวิตรี วันเพ็ญ, สุรัสวดี มรรควัลย์, อัครานี ทิมินกุล, ณิชานันทน์ ปัญญาเอก, จารุวรรณ โชคคณาพิทักษ์, วัชรา บุญสวัสดิ์, อุไรวรรณ แซ่อุย. ความสัมพันธ์ระหว่างการขยายทรวงอกกับปริมาตรปอดและอัตราการไหลของอากาศในการทดสอบสมรรถภาพปอดเบื้องต้น. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2542; 11: 50-8.
 • Wanpen S, Govitrapong P, Shavali S, Sangchot P, Ebadi M.Salsolinol, a dopamine-derived tetrahydroisoquinoline, induces cell death by causing oxidative stress in dopaminergic SH-SY5Y cells, and the said effect is attenuated by metallothionein.Brain Res. 2004 Apr 16;1005(1-2):67-76.
 • Ebadi M, Sharma SK, Wanpen S, Amornpan A.Coenzyme Q10 inhibits mitochondrial complex-1 down-regulation and nuclear factor-kappa B activation.J Cell Mol Med. 2004 Apr-Jun;8(2):213-22.
 • Wanpen S, Kooncumchoo P, Shavali S, Govitrapong P, Ebadi M.Salsolinol, an endogenous neurotoxin, activates JNK and NF-kappaB signaling pathways in human neuroblastoma cells.Neurochem Res. 2007 Mar;32(3):443-50.

 • สื่อการสอน
 • VCD เรื่อง การฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกโดยเน้นการฝึกกล้ามเนื้อลำตัว. • ติดต่อ
  sawitri@kku.ac.th

   
  สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น