หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

อ. ปวีณา หิรัญตระกูล
Paweena Hiruntrakul , M.Sc


การศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ
E-mail address : Pawee_na@hotmail.com
Office Phone: +66-43-202085
Office Fax: +66-43-202085

Research interest
  • touch and massage
  • respiratory of pediatric
  • general exercise


  •     

     
    สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น