หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

อ. ลักขณา มาทอ
Ms. Lugkana Mator

การศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท สาขาสรีรวิทยาทางการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสนใจ
Physical Therapy in neurological Patients

ติดต่อ
E-mail address : lugkanam@yahoo.com   

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น