หน้าหลัก
ประวัติภาควิชา
ฝ่ายบริหารของภาควิชา
บุคลากรในภาควิชา
หลักสูตรการเรียนการสอน
งานวิจัย
หนังสื่อ/สื่อการสอน
คลินิกกายภาพบำบัด
โครงงานพัฒนาคุณภาพ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 

รศ.ดร.อรวรรณ บุราณรักษ์
Assoc.Prof. Dr.Orawan Buranruk


แบบกรอกประวัติ

ตำแหน่ง (ปัจจุบัน) :          รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

สถานที่ติดต่อ : …สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่นโทรศัพท์…085-0082543…โทรสาร…043-202085……….

ประวัติการศึกษา :


ระดับ

ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ประเทศ

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(กายภาพบำบัด)

มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(กายภาพบำบัด)

มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย

ปริญญาเอก

สาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย

 

ประสบการณ์ การดูงาน และการฝึกอบรม
ด้านกายภาพบำบัดและผู้สูงอายุ จาก มหาวิทยาลัยเมลเบริ์น ประเทศออสเตรเลีย
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย จาก มหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย
ด้านรำมวยจีน (ไทเก๊ก) จากสถาบันขงจื้อ และจากมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ด้านกายภาพบำบัดชุมชน และ Home Care Rehabilitation จากมหาวิทยาลัยอะคิตะ ประเทศญี่ปุ่น และจาก Community Based Rehabilitation Center เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย
ด้านโยคะ จากสถาบันโยคะไกวัลยธรรม และมหาวิทยาลัย SVYASA ประเทศอินเดีย และจาก The International Association of Yoga Therapy ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้านการแพทย์ทางเลือก จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ด้านสาธารณสุขและระบบสุขภาพชุมชน จากมหาวิทยาลัยแมสซี่ ประเทศนิวซีแลนด์

หัวข้อบรรยายที่มีความเชี่ยวชาญ
กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Musculoskeletal systems)
กายภาพบำบัด และเวชศาสตร์ชุมชน (Community PT and Medicine)
สุขศึกษาและการสร้างเสริมสุขภาพ (Health education and Health promotion)
การแพทย์ทางเลือก (Complementary alternative medicine)
การนวดแผนไทย (Thai massage)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Sports and exercises science)
การออกกำลังกายตามสมัยนิยม ได้แก่ ไทยโยคะ (Thai Yoga), ฤๅษีดัดตน (Ruesidadton), ชี่กง (Chi Kung), ไทเก๊ก (Tai Chi)

สมาชิก และกรรมการของสมาคมทางวิชาการ และสมาคมต่างๆ
1. สมาชิกสภากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
2. สมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
3. สมาชิกสภาวิจัยแห่งชาติ
4. สมาชิกคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
5. สมาชิกเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
6. สมาชิกเครือข่ายสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7. สมาชิกเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และพหุภาคีภาคอีสาน
8. สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งประเทศไทย
9. คณะกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวในมนุษย์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีสาธารณสุขศาสตร์ (นานาชาติ)
10. กรรมการดำเนินงานการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11. คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนการฝึกภาคสนามร่วม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12. กองบรรณาธิการจัดทำวารสารการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13. กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และข้ออื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
1. รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล, ยอดชาย บุญประกอบ, เอื้องทิพย์ รัตนประเสริฐ, อรวรรณ บุราณรักษ์. ชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลังส่วนล่าง. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2537; 6(3): 118-24.
2. อรวรรณ บุราณรักษ์, กานดา ใจภักดี, ชนัตถ์ อาคมานนท์, วิชัย อึงพินิจพงศ์ ความเชื่อถือได้ของการวัดแบบไอโซไคเนติคของกล้ามเนื้องอและเหยียดข้อเข่าขณะทำงานแบบ eccentric โดยใช้ Cybex 6000 วารสารกายภาพบำบัด 2540; 19(3): 139-61.
3. อรวรรณ บุราณรักษ์. การศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วารสารกายภาพบำบัด 2541; 20(3): 157-65.
4. วิชัย อึงพินิจพงศ์, อรวรรณ บุราณรักษ์, พรรณี ปึงสุวรรณ, อุไรวรรณ ชัชวาลย์, ณัฐเศรษฐ์ มนิมนากร, ธนา ประมุขกุล ผลของการนวดไทยในการบำบัดโรคข้อสันหลังส่วนคอเสื่อมอักเสบ: เปรียบเทียบผลการรักษาด้วยยาต้านการอักเสบและการนวดไทย. (Therapeutic effects of traditional Thai massage on patients with cervical spondylosis : Comparison of therapeutic effects of non-anti-inflammatory drug and traditional Thai massage) วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542; ทำเนียบงานวิจัย: 89.
5. อรวรรณ บุราณรักษ์. การฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2543. วารสารส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543; 9(3): 28-40.
6. อรวรรณ บุราณรักษ์. การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลังกายแบบชี่กง. วารสารวารสารกายภาพบำบัด 2543; 22(1): 46-55.
7. อรวรรณ บุราณรักษ์. การผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อการขยายทรวงอกและปริมาตรปอดในผู้สูงอายุ. (Effect of Chi-kung exercise on chest expansion and lung volume in elderly people) วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543; 5(1): 18-25.
8. อรวรรณ บุราณรักษ์, วิชัย  อึงพินิจพงศ์, ลักขณา มาทอ, นงนุช พลบูรณ์, สุจิตรา บุญมา. ผลของการออกกำลังกายแบบฤๅษีดัดตนต่อการเปลี่ยนแปลงความอ่อนตัวของสะโพกและลำตัวในนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2543; 211.
9. อรวรรณ  บุราณรักษ์, อนุชา  นิลประพันธ์, ทวีศักดิ์  จรรยาเจริญ, ชีวพงศ์  พรมยม, สุนทร  อุทัยกัน, อรรถวุฒิ คนกาญจน์. ผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่ออัตราการเต้นของหัวใจขณะพักในผู้สูงอายุ. วารสารกายภาพบำบัด 2544; 23(2): 12-21.
10. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ, อรวรรณ บุราณรักษ์, กล้วยไม้ พรหมดี, ยศศักดิ์ หาญชาญเลิศ, สามารถ บัวดี, อภิชาติ เงินสูงเนิน การเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดก่อนและหลังการออกกำลังกายด้วยลู่วิ่ง: เปรียบเทียบระหว่างคนสูบบุหรี่กับคนไม่สูบบุหรี่. (The change of heart rate and blood pressure before and after treadmill exercise: comparison between smokers and non-smokers) วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2544; 13(2): 94-103.
11. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ, อรวรรณ  บุราณรักษ์, พิสมัย มะลิลา, นิอร เครือสุคนธ์, ประภาภรณ์ เกษรสมบัติ, สุภาวดี บุราณ. ระดับที่เหมาะสมสำหรับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ. จุลสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544; 3(3): 21-3.
12. อรวรรณ บุราณรักษ์, อมรรัตน์ รัตนสิริ, ชาญชัย จารุภาชน์ การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการจัดทำเวบเพจ (webpage) เพื่อช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนของการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2543. (Survey the opinion of health science students and staff towards the webpages for learning and teaching activities in cooperative community health science 2000) วารสารส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 2544; 10(2): 17-27.
13. อมรรัตน์ รัตนสิริ, อรวรรณ บุราณรักษ์, ไชยยงค์ กงศรี, จงเจริญ เมตตา, วันชัย กาญจนสุรัตน์, ปิยธิดา ศรีรักษา การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เพื่อช่วยในการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ชุมชน 2 หัวข้อ พฤติกรรมการแสวงหาการรักษาพยาบาล. (Using and development the Computer-Assisted-Instruction on the topic of health seeking behavior) วารสารส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 2544; 10(3): 30-43.
14. อรวรรณ บุราณรักษ์, อมรรัตน์ รัตนสิริ, วีระศักดิ์ ชายผา, สรรเพชญ อังกิติตระกูล การสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา และคณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อการจัดทำเวบเพจ (webpage) เพื่อช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนของการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2544. (Survey the opinion of health science students and staff towards the WebPages for learning and teaching activities in cooperative health science 2001) ศรีนครินทร์เวชสาร 2545; 17(ฉบับพิเศษ): 233.
15. อรวรรณ  บุราณรักษ์, ทวีศักดิ์  จรรยาเจริญ, กล้วยไม้  พรหมดี, นิธินันท์  ลุนราศรี, ภาษี  เขาแก้ว, ภูวรินทร์  นามแดง. การศึกษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทน ความอ่อนตัวและความคล่องตัวในนักกีฬาแบดมินตันเยาวชน อายุ 9-17 ปี. วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ 2545; 28(1): 72-83.
16. อรวรรณ บุราณรักษ์. กายภาพบำบัดในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 : การให้บริการทางกายภาพบำบัด. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2545; 14(2): 117-28.
17. อรวรรณ บุราณรักษ์, วิชัย อึงพินิจพงศ์, กฤตติยา เชาวนิตย์, สามารถ บัวดี. กายภาพบำบัดในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 : การให้บริการทางกายภาพบำบัด. (Physical Therapy at the 30th University Games: Khon Kaen University (KKU) athlete utilization of services) วารสารกายภาพบำบัด 2545; 24(2-3): 45-58.
18. อรวรรณ บุราณรักษ์, วิชัย  อึงพินิจพงศ์, ทวีศักดิ์  จรรยาเจริญ, นันทนา ชมภูยันต์, พิไลพร  โคตรวงศ์, ปรียากมล เสวะนา. ผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อการเปลี่ยนแปลงความอ่อนตัวของสะโพกและลำตัวในผู้ใหญ่อายุ 20-30 ปี. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2545; 14(3): 230-7.
19. ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ, อรวรรณ บุราณรักษ์, ธิดารัตน์ คงนาคา, นิภาภรณ์  พันธ์สนิท, รัชนก ทัดมาลา. ผลของการอบไอร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพปอด: เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่กับกลุ่มที่สูบบุหรี่. วารสารกายภาพบำบัด 2546; 24(1): 10-21.
20. อรวรรณ บุราณรักษ์. 40 ปี มข. ก้าวสู่ปีที่ยี่สิบสองการฝึกภาคสนามร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546; 4(2): 18-21.
21. อรวรรณ บุราณรักษ์. การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการฝึกงานทางกายภาพบำบัด. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน 2547: 73-4. ISBN 974-666-161-2
22. อรวรรณ บุราณรักษ์. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการฝึกงานทางกายภาพบำบัด. (To achieve a student-centered approach in clinical physical therapy) วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน 2547; 1(3): 22-31.
23. อรวรรณ บุราณรักษ์, กฤตติยา เชาวนิตย์, ธวัชชัย สุวรรณโท, รุ่งฤดี พลบูรณ์. กายภาพบำบัดในงานกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่น: การให้บริการในโอกาสต่างๆ. คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2548: 3-1.
24. เนสินี ไชยเอีย, อรวรรณ บุราณรักษ์, สมเดช พินิจสุนทร, มลิวรรณ บุญมา, ศิริพร ลีลาธนาพิพัฒน์, ชายตา สุจินพรหม, ปิยะ ดุรงคเดช, สหชาติ ลีลามโนธรรม, กิตติพัทธ์ มูลทวี. ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทย ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น. (Health effects of computer use among Thai commercial bank worker, Khon Kaen, Thailand) ศรีนครินทร์เวชสาร 2548; 20(1): 3-10.
25. Osawa Yukihiko, Kudo Shunsuke, Orawan Buranruk. Innovating appropriate technology of Physical Therapy for CBR: the activities of Khon Kaen University in adapting traditional medicine [in Japanese]. Bulletin of School of Health Sciences Akita University 2006; 14(1): 48-52.
26. Orawan Buranruk, Steven La Grow, Suphannika  Ladawan, Pattarapong  Makarawate, Tewan  Suwanich, Naruemon Leelayuwat. Thai Yoga as an appropriate alternative physical activity for older adults. JCIM 2010; 7(1): 1-14. Available from: http://www.bepress.com/jcim/vol7/iss1/6 doi:10.2202/1553-3840.1290

27. Swangnetr, M., Namkorn, P., Phimphasak, K., Saenlee, K., Kaber, D. B., Buranruk, O., & Puntumetakul, R. Ergonomic Analysis of Rice Plowing. Taylor and Francis, LLC, for use as a contribution to a collective work (tentatively) entitled 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2012), 565-74.
28. Orawan Buranruk , Wichai Eungpinitpong. Effects of Ruesidadton, Chikung, and combination exercises on stress and quality of life in sedentary women. Journal of Medical technology and Physical therapy 2013 (In Press).
29. Thaweewannakij T, Saengsuwan J, Siritaratiwat W, Buranruk O, Amatachaya S. Physical performances of well-functioning elderly with normal and overweight. Chulalongkorn Medical Journal [Epub ahead of print].ติดต่อ
E-mail address : orawan@kku.ac.th   

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น