หน้าหลัก
SAR สายวิชากายภาพบำบัด (PT)
SAR คณะปีการศึกษา 2553
รายงานการตรวจประเมิน สายวิชา/กลุ่มวิชา
รายงานผลการตรวจประเมินฯภายใน มข.
รายงานผลการประเมินฯระดับสถาบัน
รายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
รายงานข้อมูลหมวดต่างๆ 7 หมวดผลลัพธ
:::: ......ยินดีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2552...... ::::
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2552
 
SAR53 เคมีคลินิก
SAR53 จุลชีววิทยาคลีนิก
SAR53 จุลทรรศน์
SAR53 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
 
 
 


      

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
| Comments & Suggestions : sholtisa@hotmail.com |