หน้าหลัก
SAR คณะปีการศึกษา 2552
รายงานการตรวจประเมิน สายวิชา/กลุ่มวิชา
รายงานผลการตรวจประเมินฯภายใน มข.
รายงานผลการประเมินฯระดับสถาบัน
รายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
รายงานข้อมูลหมวดต่างๆ 7 หมวดผลลัพธ
:::: ......ยินดีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2552...... ::::
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2552
 

รายงานตรวจประเมิน MT 2552
รายงานตรวจประเมิน PT 2552
 
 
 
 
 


      

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
| Comments & Suggestions : sholtisa@hotmail.com |