การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- คำชี้แจงการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
- แบบคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ / อนุสิทธิบัตร

การยื่นจดลิขสิทธิ์

บทความเด่น....น่ารู้

- คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน
- เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

เกร็ดความรู้…IP

- ใคร? มีสิทธิ์ขอรับสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- สร้างรายได้...จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
- สถิติข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482