ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

 1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิิ์ทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตรให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สำนักงาน
  บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 42132-34 (ภายใน), 
  043-364409 (ภายนอก) e-mail : ip@kku.ac.th
 2. เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้อง
  ของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ
 3. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำขอและเอกสารประกอบต่างๆ จากนั้น ส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด
   (ไม่ต้องลงวันที่)
 4. ส่งเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงนาม
 5. ส่งเอกสารไปยังสำนักสิทธิบัตร  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
      - การดำเนินการต่างๆขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับการแก้ไขของงานว่ามีมากน้อยเพียงใด)
      - การดำเนินการของสำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี

* อนุสิทธิบัตร  ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ปี   *สิทธิบัตร  ใช้เวลาประมาณ 3 – 7 ปี
     - การดำเนินการต่างๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น “มหาวิทยาลัยเป็นผุ้ออกค่าใช้จ่ายให้”

หมายเหตุ    หากผู้สร้างสรรค์หรือผู้ประดิษฐ์เป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่่สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนยื่นคำขอทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการยื่นคำขอมีความรวดเร็วขึ้น