ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นจดลิขสิทธิ์

  1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดลิขสิทธิ์ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
  ทางปัญญา
       1.1 แบบฟอร์มประกอบคำขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์
      1.2 ผลงานที่ต้องการยื่นจด 2 ชุด
             - หนังสือ,ตำรา,คู่มือต่างๆ (ทำเป็นรูปเล่ม โดยมีคำนำ สารบัญ พร้อมอ้างอิง)
              - กรณีเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานโดยย่อ 
  พร้อม สำเนา Source Code หากมีจำนวนมากกว่า 20 หน้า ให้เอาสำเนา Source Code เฉพาะ 10 หน้าแรก และ 10 หน้าสุดท้าย
          - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่) กรณีมีผู้สร้างสรรค์
ผลงาน ร่วมหลายคน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด มาพร้อมกัน
  2. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์และเอกสารประกอบต่างๆจากนั้นส่ง
  ให้ผู้สร้างสรรค์ และคณะ/หน่วยงาน ลงนาม
  3. ส่งเอกสารให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีลงนาม
  4. ส่งเอกสารไปยังสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 -  การดำเนินการต่างๆขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

-  ระยะเวลาการออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
ใช้เวลาประมาณ 1-6 เดือน (ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของสำันักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

  - การดำเนินการต่างๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น