กลับหน้าหลัก


แผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะฯ 2560-2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2555-2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2555
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2554
แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2553
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555-2558
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2552-2555
 
 

 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482