[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ขออนุญาตให้บัณฑิตเข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ.2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมมือกับ คณะเเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องเตรียมตัว”
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ (ชั้น 8) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง Update Pythiosis : Knowledge,Examination, Therapy and Collaboration
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ รัฐบาลอังกฤษประกาศจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
“Newton Fund” สำหรับประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 15 ประเทศ ประเทศไทยได้รับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน 2 ล้านปอนด์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน หัวข้อเรื่อง “Attenuated Total Reflectance (ATR)-FTIR workshop” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องสัมมนา 3/1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ นายทรงชัย ยิ่งธงชัย ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวเย็นจิต สุพิพันธ์ หัวหน้าธนกิจ ได้มอบทุนการศึกษา “นักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร” จำนวนทุน 10,000 บาท
จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่ นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยนไธสง นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาดังก
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านกายภาพบำบัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางคลินิกและความรู้ด้านการประกอบการธุรกิจ
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ สาขากายภาพบำบัด นำโดย กภ.เฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า อ.ดร.กภ.กู้เกียรติ ทุดปอ กภ.ธิติ ปราบ ณ ศักดิ์ และ กภ.อรรควุฒิ สุขเกษม ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา เทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้จัดประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์- เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์
BNOJPH จัดโครงการในหัวขอ “บทบาทของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอมหาวิทยา
ศูนย์ BNOJPH ร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ จัดโครงการเตรียมความพรอมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ แสดงความขอบคุณแก่ผู้มอบทุนอาหารกลางวันแก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2558
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้มอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ คุณสุปราณี ชัยมะเริง เจ้าของร้านอาหารน้องใหม่ และคุณสุรพล บุญไชโย เจ้าของร้านครัวไชโย

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น!!! มี ๒ สนามสอบ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100 ที่นั่ง และ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 700 ที่นั่ง
หนังสือขออนุญาติผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมโครงการ และกำหนดการ
โครการสัมมนาทบทวนความรู้เพื่อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ครั้งที่ 3/2558
ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1851-2558ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศให้ทุนบัณฑิตศึกษาของ ศวป. สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202 083

 คณะเทคนิคฯสัมมนาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด เสริมสร้างสัมพันธ์บุคลากร
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ศวป. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการ ผ่าน ISO15189:2007 และ ISO15190:2003
สามศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์รับโล่รางวัล จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น