[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นวดไทย
สังกัดโครงงานบริการกายภาพบำบัดและพัฒนาสุขภาพ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชศาสตร์การบริการโลหิต) เข้าร่วม โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ปีการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานบริการโลหิต” ระหว่าง 25 -29 พค. 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฎิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นวดไทย ประจำสถานบริการสุขภาพฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก วันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2558

"มหัศจรรย์ปันของเล่นเพื่อน้อง"โครงการกระตุ้นพัฒนาการเด็กและลดปริมาณขยะ
โครงงานมหัศจรรย์ปันของเล่นเพื่อน้อง ปีที่ 2ผลงานงนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท ในการประกวดโครงงานคุณธรรมในโครงการ ทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6
นักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมและหารืองานวิจัย ณ สหราชอาณาจักร
นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้าร่วมประชุม European Melioidosis Congress ณ เมือง Cambridge และ เข้าร่วมปรึกษาหารืองานวิจัย ณ เมือง Exeter และ London ประเทศสหราชอาณาจักร
นักวิจัย NIH สหรัฐฯ ร่วมปรึกษาหารือกับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มข.
นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Institutes of Health (NIH) จากสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้าร่วมปรึกษาหารือ ณ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคฯ การันตีเป็นเลิศด้านวิจัย สรุปผลงานยอดเยี่ยม! AMS Camp ปี 57
กิจกรรมสรุปผลและปิดโครงการค่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557
หลักและวิธีการเขียนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนคณะเทคนิคฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยาย หัวข้อ หลักและวิธีการเขียนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนคณะเทคนิคการแพทย์

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kumamoto Health Science University ประจำปี 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการจัดทบทวนความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ และห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
กำหนดการ งานนัดพบบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557

 คณะเทคนิคการแพทย์ คว้า 5 รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรกร มข. ปี 2556
สายวิชากายภาพบำบัด บริการวิชาการให้กับแกนนำชุมชนต้นแบบ
กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิต (IPQ)
บุคลากรคณะเทคนิคร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติประจำปี