[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน หัวข้อเรื่อง “Attenuated Total Reflectance (ATR)-FTIR workshop” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องสัมมนา 3/1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Methodology in Physical Activity and Health วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียวสัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ
ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางการยศาสตร์ เรื่อง “Advanced Research and Methods in Physical and Cognitive Ergonomics”
ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์จัดงาน มุทิตาจิตอาจารย์และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องบรรยาย 2 และห้องประชุมพิสิฎฐ์
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา
"มหัศจรรย์ปันของเล่นเพื่อน้อง"โครงการกระตุ้นพัฒนาการเด็กและลดปริมาณขยะ
โครงงานมหัศจรรย์ปันของเล่นเพื่อน้อง ปีที่ 2ผลงานงนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท ในการประกวดโครงงานคุณธรรมในโครงการ ทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6
นักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมประชุมและหารืองานวิจัย ณ สหราชอาณาจักร
นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางเข้าร่วมประชุม European Melioidosis Congress ณ เมือง Cambridge และ เข้าร่วมปรึกษาหารืองานวิจัย ณ เมือง Exeter และ London ประเทศสหราชอาณาจักร
นักวิจัย NIH สหรัฐฯ ร่วมปรึกษาหารือกับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มข.
นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Institutes of Health (NIH) จากสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้าร่วมปรึกษาหารือ ณ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคฯ การันตีเป็นเลิศด้านวิจัย สรุปผลงานยอดเยี่ยม! AMS Camp ปี 57
กิจกรรมสรุปผลและปิดโครงการค่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยวิธีพิเศษ(นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ ถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนชาวอีสาน
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
บรรยายพิเศษ เรื่อง Role(s) of extracellular Cys/Cyss in prostate cancer cell invasion
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ปี 3 ปลื้ม ศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 22
สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมบริการอาชาบำบัด