[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ม.ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับ Chinese University of Hong Kong ในการจัดประชุม Pan-Asian Biomedical Sciences Conference
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ฮ่องกง
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ห้องบรรยาย G2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์งานประชุม 36 ปี ams คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประชุมระดับชาติและนานาชาติ
ประกาศ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ มข. รุกตลาด AEC จับมือ 2 ม.วิทยาศาสตร์การแพทย์พม่า!
ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นนำของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ตัวแทนโรงพยาบาลเอกอุดรมอบเครื่องมือทางกายภาพบำบัดให้กับสายวิชากายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
CIU เยี่ยมชม Centre for Vaccine Sciences, icddr,b
นักวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ Centre for Vaccine Sciences, International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh (icddr,b) กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ
พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2557
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู
นักศึกษากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น เตรียมความพร้อมเพื่อออกไปรับใช้สังคม
เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ต้นแบบ อ. พระยืน จ. ขอนแก่น

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ มข. มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มอบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดเปิดเรียน สาขาพยาธิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ประกาศทุนปริญญาโทสาขากายภาพบำบัด
ซึ่งอาจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์ ได้รับสำหรับรับนักศึกษาใหม่เข้ามาในหลักสูตรประจำปี 2557
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Saitama University
ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2014)
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Niigata University
ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2014)

 โครงการค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสู่ชุมชน
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2552คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะเทคนิคการแพทย์
“โครงการสานสัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้อง”
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สัมมนาวิชาชีพคณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 9