[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมมือกับ คณะเเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องเตรียมตัว”
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ (ชั้น 8) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง Update Pythiosis : Knowledge,Examination, Therapy and Collaboration
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ รัฐบาลอังกฤษประกาศจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
“Newton Fund” สำหรับประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 15 ประเทศ ประเทศไทยได้รับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน 2 ล้านปอนด์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน หัวข้อเรื่อง “Attenuated Total Reflectance (ATR)-FTIR workshop” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องสัมมนา 3/1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Methodology in Physical Activity and Health วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียวสัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณบดีมอบของที่ระลึกแก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มอบของที่ระลึกให้คณะผู้เข้าอบรมศึกษาดูงาน จากภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (IQA) ระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการบุคลากร ประจำปี 2558 ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาแก่คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศชาติมาโดยตลอด
ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้อต่างๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยาย หัวข้อ “How to prepare an excellent manuscript”
พื่อเป็นการพัฒนาและผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งด้านการทำวิจัยของสมาชิกในศูนย์วิจัย BNOJPH ให้นำไปสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น!!! มี ๒ สนามสอบ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100 ที่นั่ง และ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 700 ที่นั่ง
หนังสือขออนุญาติผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมโครงการ และกำหนดการ
โครการสัมมนาทบทวนความรู้เพื่อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ครั้งที่ 3/2558
ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1851-2558ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศให้ทุนบัณฑิตศึกษาของ ศวป. สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202 083
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 นักศึกษากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ฝึกประสบการณ์อาชาบำบัด
บรรยาย เรื่อง“องค์ความรู้และการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนทางด้านมะเร็งและวิทยาศาสตร์การแพทย์”
จัดอบรมความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ตามหลัก PDCA ให้แก่สโมสรนักศึกษา
ประชุมสภาคณบดี สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
คณะเทคนิคฯ จัด KM เสริมสร้างความรู้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา!