[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักศูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)
ประกาศรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต้
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกา 2557
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และข้ออื่นๆ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปีครั้งที่ 2
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
จัดอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ ตามหลัก PDCA ให้แก่สโมสรนักศึกษา
ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ จัดประชุมสัมมนา "ชี้แจงระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการเขียน SAR สำหรับกลุ่มวิชา"
ประจำปีการศึกษา 2556
นายกสโมสรนักศึกษา คณะเทคนิคฯ นำทีมรับมอบกิตติบัตรวันนักกิจกรรม มข.
ในงานวันนักกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 5 รางวัล
สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมบริการอาชาบำบัด
ณ แผนกสัตวบาลและเกษตรกรรมที่ 2 ต. ท่าพระ อ.เมือง จ. ขอนแก่น
ศวป.คว้ารางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัย ในงานตลาดนัด UKM 24
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ ผู้อำนวยการ ศวป. และรองศาสตราจารย์กุลนภา ฟู่เจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

คู่มือสัมมนาเทคนิคการแพทย์ ปกติและโครงการพิเศษ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ51-2556_ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับปริญญาตรี2556
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kumamoto Health Science University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศให้ทุนบัณฑิตศึกษาของ ศวป.สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202 083
ทุนการศึกษา ณ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น
ขอเชิญนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้าศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยเข้าศึกษาที่ University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น
เปิดรับใบสมัคทุนชีฟนิ่ง ( Chevening Scholarships ) ประจำปีการศึกษา 2557/2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดการแจ้งสำเร็จการศึกษา2556
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายวิชาสัมมนาทางเทคนิคการแพทย์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ และโครงการพิเศษ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฏิทินการศึกษา สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาคการศึกษา 1/2556 ปีการศึกษา 2556
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ได้มาเยี่ยมชมคณะเทคนิคการแพทย์
“โครงการสานสัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้อง”
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย
คณะเทคนิคการแพทย์ส่งอาจารย์เจรจาและให้ความร่วมมือทางวิชาการกับ Kumamoto Health Science University และ Mie University
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมได้จัดโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมพบนักศึกษา