[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ม.ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับ Chinese University of Hong Kong ในการจัดประชุม Pan-Asian Biomedical Sciences Conference
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ฮ่องกง
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ห้องบรรยาย G2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์งานประชุม 36 ปี ams คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประชุมระดับชาติและนานาชาติ
ประกาศ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ท่าน เสนอตัวเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรม Zotero
ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จัดสัมมนาประจำปี 2557 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคฯร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ผศ.ไมตรี ปะการะสังข์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์
โครงการหน่วยวิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และโมเลกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ มข. มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มอบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดเปิดเรียน สาขาพยาธิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ประกาศทุนปริญญาโทสาขากายภาพบำบัด
ซึ่งอาจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์ ได้รับสำหรับรับนักศึกษาใหม่เข้ามาในหลักสูตรประจำปี 2557
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Saitama University
ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2014)
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Niigata University
ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2014)

 ประชุมสภาคณบดี สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิต (IPQ)
โครงงาน อาสาสมัครรณรงค์ลดการสร้างขยะ ขจัดมลภาวะ ลดภาระแก่ชมชน เพื่อพ่อหลวง 84 พรรษา
สัมมนาวิชาชีพคณะเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 9
พิธีมอบทุนการศึกษาเชลล์แห่งประเทศไทยจำกัด