[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

แจ้งให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคชีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ประจำปี 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ม.ขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพ กับ Chinese University of Hong Kong ในการจัดประชุม Pan-Asian Biomedical Sciences Conference
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ ฮ่องกง
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557
ณ ห้องบรรยาย G2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ไฟล์งานประชุม 36 ปี ams คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานประชุมระดับชาติและนานาชาติ
ประกาศ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สานฝัน......นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับ ”ทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย-เซฟการ์ด” เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอด 4 ปี
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกันมอบทุนการศึกษา
สานสัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้อง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการสาน-สัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้อง
ศวป. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการ ผ่าน ISO15189:2007 และ ISO15190:2003
หน่วยบริการธาลัสซีเมีย ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบ ISO 15189: 2007 และ ISO 15190: 2003
คณะเทคนิคการแพทย์ มข. รุกตลาด AEC จับมือ 2 ม.วิทยาศาสตร์การแพทย์พม่า!
ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นนำของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
ตัวแทนโรงพยาบาลเอกอุดรมอบเครื่องมือทางกายภาพบำบัดให้กับสายวิชากายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ มข. มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มอบทุนสนับสนุนผู้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กำหนดเปิดเรียน สาขาพยาธิ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ประกาศทุนปริญญาโทสาขากายภาพบำบัด
ซึ่งอาจารย์อรวรรณ บุราณรักษ์ ได้รับสำหรับรับนักศึกษาใหม่เข้ามาในหลักสูตรประจำปี 2557
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Saitama University
ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2014)
โครงการแลกเปลี่ยน ณ Niigata University
ประเทศญี่ปุ่น (Fall 2014)

 ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ครบรอบ 25 ปี
คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์
งานคืนสู่เหย้าเรารัก มข.55