[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

เรียนเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานบริการโลหิต ประจำปี 2559 (CMTE = 35 คะแนน)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต (CMTE = 50 คะแนน )
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญรับฟังบรรยายทุนการศึกษา "Endeavour Scholarships and Fellowships"
ทุนเรียนฟรี ชีวิตดีที่ออสเตรเลีย
ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
ทุนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559
เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กายภาพบำบัดในเด็ก: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคียงข้าง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13”
ผศ.พิศมัย มะลิลา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรม และศิลปะวัฒนธรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณาจารย์ นักศึกษากายภาพบำบัด และศิษย์เก่ากายภาพบำบัด ให้บริการกายภาพบำบัดแก่นักวิ่งที่มาร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่ 13
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆและสมรรถนของมนุษย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆและสมรรถนของมนุษย์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคและอุปกรณ์การวัดทางชีวกลศาสตร์ทางการออกกำลังกายและการกีฬา” เมื่อวันที่ 31
คณะกรรมการชมรมเสียงชุมชนคนอีสาน เชิญศูนย์วิจัย BNOJPH เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) เข้าร่วมในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ วันอาหารปลอดภัย เทิดไท้องค์ราชันย์ ในวันที่ 8- 10 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 มอดินแดงเกมส์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 มอดินแดงเกมส์
“ โครงการกายภาพบำบัด มข. เพื่อชุมชน ” บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการแก่ชุมชน
เตรียมความพร้อมนักศึกษากายภาพบำบัด ม.ขอนแก่น เพื่อออกไปรับใช้สังคม ณ พื้นที่ต้นแบบ ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิต วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข้อควรปฏิบัติเพิ่มเติม สำหรับบัณฑิตหญิง
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมัครสอบใบประกอบวิชาชีพ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น!!! มี ๒ สนามสอบ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 100 ที่นั่ง และ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 700 ที่นั่ง
หนังสือขออนุญาติผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมโครงการ และกำหนดการ
โครการสัมมนาทบทวนความรู้เพื่อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ครั้งที่ 3/2558

 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สากล
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุน
กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ ร่วมแสดงผลงาน Show and Share 2010
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมใจสวมหมวกนิรภัย 100%
การนำเสนอผลการศึกษาดูงานในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา