[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง Update Pythiosis : Knowledge,Examination, Therapy and Collaboration
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ รัฐบาลอังกฤษประกาศจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
“Newton Fund” สำหรับประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 15 ประเทศ ประเทศไทยได้รับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน 2 ล้านปอนด์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน หัวข้อเรื่อง “Attenuated Total Reflectance (ATR)-FTIR workshop” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องสัมมนา 3/1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Methodology in Physical Activity and Health วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียวสัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ
ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุน
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ เพื่อการสอนและวิจัย
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คนใหม่
นำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
กิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559-2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ได้ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ลำปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะทำงาน
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์คนใหม่
นำโดย รศ.ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
โครงการธรรมะกับการดำเนินชีวิตให้เป็นสุข เพื่อห่างไกลยาสูบและสารเสพติด ณ วัดป่าธรรมอุทยาน จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 457 111 ชีวิตกับสารเสพติด ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2557

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศให้ทุนบัณฑิตศึกษาของ ศวป. สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202 083
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยวิธีพิเศษ(นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2553
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สมาชิกกลุ่มวิจัย ร่วมมือกับครูและนักกายภาพบำบัด โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
กีฬาและสังสรรค์เชื่อมสัมพันธ์น้องพี่โครงการพิเศษ ปี 2 พบ ปี 4
คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร