[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง Update Pythiosis : Knowledge,Examination, Therapy and Collaboration
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ รัฐบาลอังกฤษประกาศจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
“Newton Fund” สำหรับประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 15 ประเทศ ประเทศไทยได้รับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน 2 ล้านปอนด์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน หัวข้อเรื่อง “Attenuated Total Reflectance (ATR)-FTIR workshop” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องสัมมนา 3/1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Methodology in Physical Activity and Health วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียวสัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มีโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ
ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณาจารย์กายภาพบำบัด มข. บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ พื้นที่ต้นแบบ ต.ขามป้อม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น และ ต. เหล่า อ. โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
โครงการนี้ได้บูรณาการการวิจัยร่วมกับการบริการวิชาการ เรื่องการดูแลตนเองในผู้ที่เป็นเบาหวาน ปวดหลังและปวดเข่า
โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ รับการอบรม ISO 13485
การแพทย์ โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย ศวป. ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมในการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485
คณะเทคนิคการแพทย์ “พัฒนาคนพัฒนางานด้วย Appreciative Inquiry 2558”
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการโครงการ ความผาสุกในองค์กร หัวข้อ “พัฒนาคนพัฒนางานด้วย Appreciative Inquiry ประจำปี 2558”
คณะเทคนิคการแพทย์จัดงาน มุทิตาจิตอาจารย์และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องบรรยาย 2 และห้องประชุมพิสิฎฐ์
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา
"มหัศจรรย์ปันของเล่นเพื่อน้อง"โครงการกระตุ้นพัฒนาการเด็กและลดปริมาณขยะ
โครงงานมหัศจรรย์ปันของเล่นเพื่อน้อง ปีที่ 2ผลงานงนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ คว้ารางวัลโครงงานคุณธรรมดีเด่น อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท ในการประกวดโครงงานคุณธรรมในโครงการ ทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศให้ทุนบัณฑิตศึกษาของ ศวป. สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202 083
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยวิธีพิเศษ(นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 สหพันธ์นิสิตนักศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย (สนกท.)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา ประเทศมาเลเซีย
ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษา และวิเทศ จัดบรรยายเรื่อง “มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก”
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ มหาวิทยาลัยขอนแก่น