[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรรับชมคลิปวีดีโอจรรยาบรรณ

  1. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตสำนึก
  2. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตอาสา
  3. สื่อรณรงค์ เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริต
  4. สื่อรณรงค์ เรื่อง การตรงต่อเวลา

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปกิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่นวดไทย สังกัดโครงงานบริการกายภาพบำบัดและพัฒนาสุขภาพ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

บรรยายพิเศษโดยคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่อง Flow Cytometer ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรและงานวิจัย และ เรื่อง Anti-nuclear antibody testing: past, present, future

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นวดไทย
สังกัด โครงงานกายภาพบำบัดและพัฒนาสุขภาพ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คระเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Research)
ภายใต้โครงการ Mobility Program ประจำปี พ.ศ. 2560-2561 กำหนดส่งเอกสารใบสมัครที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายใน 30 มิถุนายน 2559

การบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Infection & Immunity Publication Camp”
Centre for Research and Development of Medical Diagnostic Laboratories (CMDL) Cellular Immunology Unit คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Infection & Immunity Publication Camp”
"การประกวดการนำเสนอธุรกิจ IP Fair Pitching 2016" ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
"การประกวดการนำเสนอธุรกิจ IP Fair Pitching 2016" ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP Fair 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Happy Workplace - Happy Birthday ประจำเดือนสิงหาคม
Happy Workplace - Happy Birthday ประจำเดือนสิงหาคม
การสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เครื่อง Flow cytometry ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรและงานวิจัย”
กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์ใช้เครื่อง Flow cytometry ในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรและงานวิจัย”

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

กำหนดการ โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพิเศษ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย G2 ชั้น G คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการ โครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2559”
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีพิเศษ (ทุน อบต.) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีพิเศษ (ทุน อบต.) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นกรณีพิเศษ (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เป็นกรณีพิเศษ (ภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2559

 “เงินสนับสนุน และส่งเสริมการวิจัย”
โครงการแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2554
กลุ่มวิจัยฯ คณะเทคนิคการแพทย์ ขยายเครือข่ายไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิ่งใหญ่.......ค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสู่ชุมชน 2552
เทคนิคการแพทย์สู่ชุมชน ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น