[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมอบรม โดยคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมมือกับ คณะเเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยไม่ต้องเตรียมตัว”
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์ เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ (ชั้น 8) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมสัมมนาวิชาการเรื่อง Update Pythiosis : Knowledge,Examination, Therapy and Collaboration
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ รัฐบาลอังกฤษประกาศจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
“Newton Fund” สำหรับประเทศมหาอำนาจใหม่จำนวน 15 ประเทศ ประเทศไทยได้รับการจัดสรรทุนเป็นจำนวน 2 ล้านปอนด์
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการใน หัวข้อเรื่อง “Attenuated Total Reflectance (ATR)-FTIR workshop” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องสัมมนา 3/1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Research Methodology in Physical Activity and Health วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมพิสิฏฐ์-เนตรเฉลียวสัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสงานครบรอบวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี
นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคุณอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (ศวป.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมร่วมกับ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพนม
นำโดย ผศ. กาญจนา เลิศมีมงคลชัย ร่วมกับ ดร. ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ (โครงการอาจารย์วิจัยสายพันธ์ใหม่)
นักวิจัยหลังปริญญาเอก ศวป. ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก กลุ่มวิจัยภูมิคุ้มกันและ โรคติดเชื้อ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ (ศวป.)
คณะเทคนิคการแพทย์ ปิดกิจกรรมพาน้องร้องเพลงคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย มะลิลา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด “โครงการพาน้องร้องเพลงคณะ ประจำปีการศึกษา 2558”
โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิชากายภาพบำบัดแบบบูรณาการ บริการวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับเครือข่ายสถาบัน ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

หนังสือขออนุญาติผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมโครงการ และกำหนดการ
โครการสัมมนาทบทวนความรู้เพื่อสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) ครั้งที่ 3/2558
ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1851-2558ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศให้ทุนบัณฑิตศึกษาของ ศวป. สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ศวป.) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043 202 083
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ศวป.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ AMS Publication Camp 2557
กลุ่มวิจัยหัวใจและหลอดเลือด ต้อนรับอาจารย์จากประเทศออสเตรเลีย Professor Soisungwan Satarug
คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับบุคลากรคณะ เภสัชศาสตร์ ดูงาน e-office
ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 10 มอบทุนการศึกษาให้แก่รุ่นน้อง
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้อ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น