[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรรับชมคลิปวีดีโอจรรยาบรรณ

  1. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตสำนึก
  2. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตอาสา
  3. สื่อรณรงค์ เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริต
  4. สื่อรณรงค์ เรื่อง การตรงต่อเวลา

 

ประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Program in Higher Education and Research)
ภายใต้โครงการ Mobility Program ประจำปี พ.ศ. 2560-2561 กำหนดส่งเอกสารใบสมัครที่กองวิเทศสัมพันธ์ภายใน 30 มิถุนายน 2559

 

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (English Capacity Building in High Level Competency) ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรับสมัครอาจารย์ ที่ได้รับมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ/ นานาชาติ/ ปกติ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

 

ประกาศสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นวดไทย
สังกัดโครงงานบริการกายภาพบำบัดและพัฒนาสุขภาพ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและการประชุมวิชาการเพื่อรำลึกถึง รศ.เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต
พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและการประชุมวิชาการเพื่อรำลึกถึง รศ.เพ็ญพิมล ธัมมรัคคิต หนึ่งในผู้ก่อตั้งภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 06.30 เป็นต้นไป

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด“
วันที่ 5-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และแสดงมุทิตาจิตแด่คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง กายภาพบำบัดในเด็ก: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในวิชาชีพกายภาพบำบัดในทารกและเด็กในช่วงศตวรรษที่ ๒๑
การอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง การฟื้นฟูรยางค์แขนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
เมื่อวันที่ 29 – 31 มีนาคม 2559 สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัดเรื่อง การฟื้นฟูรยางค์แขนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มีนักกายภาพบำบัดเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 62 คน
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมงานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส
คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดขบวนแห่สงกรานต์ เข้าร่วมงานบุญเดือน ๕ แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส ซึ่งเป็นงานประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมสืบสานสงกรานต์ของไทย ปี 2559
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้สืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทยประจำปี 2559

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน อบต.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ(โครงการพิเศษ)
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2559
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะเทคนิคการแพทย์ รุก! ขยายความร่วมมือกับอีก 2 สถาบันต่างประเทศ!!
มอบรางวัลการประกวดบทประพันธ์กลอนลำ
อาจารย์และนักศึกษาจากประเทศออสเตรเลียเรียนและฝึกการนวดไทย ณ คณะเทคนิคการแพทย์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก กลุ่มวิจัยธาลัสซีเมีย คณะเทคนิคการแพทย์