[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ขอเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชศาสตร์การบริการโลหิต) เข้าร่วม โครงการอบรมเฉพาะทาง หลักสูตร วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ปีการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานบริการโลหิต” ระหว่าง 25 -29 พค. 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และปฎิบัติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นวดไทย ประจำสถานบริการสุขภาพฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก วันที่ 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2558
ผลการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kumamoto Health Science University ประจำปี 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นักวิจัย NIH สหรัฐฯ ร่วมปรึกษาหารือกับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ มข.
นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ National Institutes of Health (NIH) จากสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้าร่วมปรึกษาหารือ ณ คณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคฯ การันตีเป็นเลิศด้านวิจัย สรุปผลงานยอดเยี่ยม! AMS Camp ปี 57
กิจกรรมสรุปผลและปิดโครงการค่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557
หลักและวิธีการเขียนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนคณะเทคนิคฯ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยาย หัวข้อ หลักและวิธีการเขียนการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุนคณะเทคนิคการแพทย์
นักวิจัยคณะเทคนิคฯ และ ม.แคลิฟอร์เนีย ร่วมปรึกษาหารือ ณ จังหวัดนครพนม
นักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.ดร.กาญจนา เลิศมีมงคลชัย
กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 "ประดู่เกมส์"
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมงาน กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 "ประดู่เกมส์"

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Kumamoto Health Science University ประจำปี 2558
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการจัดทบทวนความรู้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุมพิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ และห้องบรรยาย 1 ชั้น 3 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์
กำหนดการ งานนัดพบบัณฑิต และการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2557

 



ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมได้จัดโครงการฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมพบนักศึกษา
บรรยายพิเศษ เรื่อง Integrative nature expedition from brain to foot: Neuromuscular control system of human movement
โครงการทบทวนสำหรับสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
น้องใหม่ร่วมใจ......เฟรชชี่ มาราธอน ครั้งที่ 1 สนุกสนาน + ร่างกายแข็งแรง
คณะเทคนิคการแพทย์ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2553