:::: ......เตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2547 (1 มิย 2547-30 พค 2548) กรรมการระดับมข-ภายนอก ตรวจเยี่ยมคณะฯ 26-27 ตค. 2548...... ::::
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2547-48
dowload รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคนิคการแพทย์ มข ปีการศึกษา2547 และแผนกลยุทธ์-แผนบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ 2547-2551

    การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญในการประกันคุณภาพ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
  
    1) เป็นกลไกลกระตุ้นให้ภาควิชาและหน่วยงานได้วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
  
    2)เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะฯ มหาวิทยาลัย ในการเข้ารับการตรวจประเมินฯจากภายนอก
  
    3) เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในอย่างน้อยสองปีต่อครั้ง
    ในปีการศึกษา 2547 นี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นใน วันที่ 26-27 ตุลาคม 2548
    เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทางฝ่ายฯ เห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการรับการตรวจประเมินดังต่อไปนี้

 
แนวทางปฏิบัติ
       1. ให้ยึดตาม (คู่มือ) แนวทางการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรกฎาคม พ.ศ.2547 เป็นคู่มือหลัก
       2. ให้ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำ SAR ตามแบบประเมินที่ทางคณะฯจัดส่งให้เฉพาะที่ท่านเกี่ยวข้อง ในส่วนของภาควิชาเน้นข้อมูลด้านการเรียนการสอน แฟ้มรายวิชาต่างๆ
       
3. ให้ คณาจารย์/ บุคลากรส่งข้อมูลสำหรับการทำ SAR หน่วยงานตามแบบ อจ1 ที่คณะฯจัดทำ โดยส่งเป็น file ข้อมูล exel และ file อื่นๆ (ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2547 – 30 กันยายน 2548)
กำหนดการ
       1. วางแผนและเตรียมการ
       2. บุคลากร/หน่วยงานส่งข้อมูลให้คณะฯ
       3. ดำเนินการตรวจเยี่ยมภาควิชา หน่วยงาน
       4. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสรุปข้อมูลส่งให้คณะฯ
       5. คณะฯ สรุปรายงานส่งให้มหาวิทยาลัย
       6. กรรมการระดับ มข ตรวจเยี่ยมคณะฯ

สิงหาคม (สัปดาห์ที่ 1-2)
สิงหาคม (สัปดาห์ที่ 3-4)
กันยายน (สัปดาห์ที่ 1-2)
กันยายน (สัปดาห์ที่ 2-3)
ตุลาคม (สัปดาห์ที่ 1-2)
26-27 ตุลาคม 2548
 
 


      

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |