คำอธิบายรายวิชา
แผนการสอนที่ 1
แผนการสอนที่ 2
แผนการสอนที่ 5
แผนการสอนที่ 6
แผนการสอนที่ 7
แผนการสอนที่ 8
แผนการสอนที่ 9
แผนการสอนที่ 10
แผนการสอนที่ 11
แผนการสอนที่ 12
แผนการสอนที่ 13
แผนการสอนที่ 14
      
:::: ยินดีต้อนรับสู่ web page รายวิชา 472 352 กายภาพบำบัดในภาวะทางทรวงอก 2 ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ::::
 

 ความมุ่งหมายทั่วไปของรายวิชา
     เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวิชากายภาพบำบัดในผู้ป่วยทางทรวงอก 1 โดยศึกษาถึงสาเหตุอาการและอาการแสดง การตรวจประเมินผู้ป่วยทางทรวงอกด้วยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาพรังสีทรวงอกและการตรวจพิเศษ การรักษาโรคหรือกลุ่มอาการทางทรวงอก ทางอายุรกรรมและศัลยกรรม ซึ่งรวมถึงหลักการและวิธีการทำศัลยกรรมปอดและช่องท้อง โดยเน้นถึงการวางแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยทางอายุรกรรมทรวงอก และศัลยกรรมที่่ต้องการดูแลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วยวิธีการทางกายภาพบำับัด เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินและการดูแลรักษาผู้ป่วยทางทรวงอก รวมทั้งการฟื้นฟูสมรรถภาพของระบบทางเดินหายใจ และการดูแลป้องกันความบกพร่องในหน้าที่ของระบบหายใจ

เงื่อนไขรายวิชาที่สำคัญ:
     1) เป็นวิชาบังคับสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
     2) จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-0)
     3) ผู้เรียนจะสอบผ่านต้องมีคะแนนจากภาคทฤษฎี 65 เปอร์เซ็นต์ ปฏิบัติ 35 เปอร์เซ็นต์

 
 

ี้ วัตถุประสงค์รายวิชา
     เมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถ
    1).อธิบายสาเหตุ อาการ และอาการแสดงของโรคหรือกลุ่มอาการทางทรวงอกในผู้ป่วย ด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และการบาดเจ็บต่างๆ
    2).ให้การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และการบาดเจ็บต่างๆ ที่ต้องการดูแลเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
    3).ตรวจประเมินสมรรถภาพปอดด้วยเครื่อง spirometer ได้
    4).แสดงวิธีการดูดเสมหะผู้ป่วยได้
    5) อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการตรวจประเมินและการดูแลรักษา ผู้ป่วยทางทรวงอก โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด และการดูแลป้องกันความบกพร่องในหน้าที่ของระบบหายใจ
    6 ).อธิบายการตรวจประเมินผู้ป่วยทางทรวงอก ด้วยวิธีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ภาพรังสีทรวงอก และการตรวจพิเศษต่างๆ

 

 

 
  เนื้อหารายวิชา (ชม.บรรยาย: ชม.ปฏิบัติการ)
1. การทดสอบการทำงานของปอด (pulmonary function test) (2:2)
2. กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคอายุรกรรม
(6:6)
3. วิธีการทำศัลยกรรมทางทรวงอกและปอด
(2:0)
4. กายภาพบำบัดระบบหายใจในผู้ป่วยทางศัลยกรรมทรวงอก ช่องท้อง สมอง และไขสันหลัง
(4:4)
5. การดูดเสมหะ
(0:2)
6. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยทางระบบหายใจ
(2:2)
7. หลักการและวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพระบบหายใจ (pulmonary rehabilitation)
(2:2)
8. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
(3:3)
9. การตรวจประเมินภาพรังสีทรวงอก
(2:4)
10. หลักการและวิธีการทางกายภาพบำบัดระบบหายใจในผู้ป่วยอุบัติเหตุ
(4:2)
 
 
 
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น: จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2003 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |