SAR สายวิชาเทคนิคการแพทย์ (MT)
SAR สายวิชากายภาพบำบัด (PT)
รายงานผลการประเมินภาคฯ
รายงานผลการตรวจประเมินฯภายใน มข.
รายงานผลการประเมินฯระดับสถาบัน
รายงานการประเมินตนเอง
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
รายงานข้อมูลหมวดต่างๆ 7 หมวดผลลัพธ์
:::: ......ยินดีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550...... ::::
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2550
 

    การตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกระบวนการที่สำคัญ
ในการประกันคุณภาพ ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
      1) เป็นกลไกลกระตุ้นให้สายวิชาและหน่วยงานได้วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
      
2)เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการ
เข้ารับการตรวจประเมินฯจากภายนอก
  
    3)เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนซึ่งคณะเทคนิคการแพทยม์หาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้ดำเนินการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในอย่างน้อยสองปีต่อครั้ง
    ในปีการศึกษา 2550 นี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพคณะฯ
     เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ทางฝ่ายฯ เห็นสมควรกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับการรับการตรวจประเมินดังต่อไปนี้

 

แนวทางปฏิบัติ
       1. ให้ยึดตาม (คู่มือ) แนวทางการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับปัจจุบันเป็นคู่มือหลัก
       2. ให้ ภาควิชา/หน่วยงาน ดำเนินการจัดทำ SAR ตามแบบประเมินที่ทางคณะฯจัดส่งให้เฉพาะที่ท่านเกี่ยวข้อง ในส่วนของภาควิชาเน้นข้อมูลด้านการเรียนการสอน แฟ้มรายวิชาต่างๆ
       3. ให้คณะกรรมการตรวจเยื่ยมระดับภาควิชาจัดทำรายงาน ส่งให้คณะเพื่อรวบรวมจัดทำ SAR คณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อส่งมหาวิทยาลัยฯ
       4. สำนักงานประกันคุณภาพ มข. จัดให้มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อและจัดทำ SAR มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อส่ง สมศ.
       5. สมศ. จัดคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ
       1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมระดับสายวิชา
       2. บุคลากร/หน่วยงานส่งข้อมูลให้คณะฯ
       3. ดำเนินการตรวจเยี่ยมสายวิชา หน่วยงาน
       4. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสรุปข้อมูลส่งให้คณะฯ
       5. คณะฯ สรุปรายงานส่งให้มหาวิทยาลัย
       6. กรรมการระดับ มข ตรวจเยี่ยมคณะฯ
       
7. กรรมการภายนอกฯของ สมศ. ตรวจเยี่ยม มข.

 
 


      

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
| Comments & Suggestions : sholtisa@hotmail.com |