รายวิชาที่รับผิดชอบ

ภาคต้น ระดับปริญญาตรี
    473 171 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 1
    473 211 การประเมินผลทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
    473 212 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
    473 231 การรักษาโดยใช้ความร้อน ความเย็นและแสง
    473 315 การบำบัดด้วยการจัด ดัด และดึง
    473 322 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2
    473 333 ไฟฟ้าบำบัด 2
    473 351 กายภาพบำบัดในระบบหัวใจและปอด 1
    473 356 กายภาพบำบัดในภาวะทางประสาทวิทยา 1
    473 361 กายภาพบำบัดทางออร์โธปิดิกส์ 1
    473 366 กายภาพบำบัดในกุมารเวชศาสตร์ 1
    473 475 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 5
ภาคปลาย ระดับปริญญาตรี
    473 213 การนวด
    473 214 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายตัว
    473 221 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1
    473 232 ไฟฟ้าบำบัด 1
    473 272 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 2
    473 352 กายภาพบำบัดในระบบหัวใจและปอด 2
    473 357 กายภาพบำบัดในภาวะทางประสาทวิทยา 2
    473 362 กายภาพบำบัดทางออร์โธปิดิกส์ 2
    473 367 กายภาพบำบัดในกุมารเวชศาสตร์ 2
    473 373 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 3
    473 374 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 4 ภาคฤดูร้อน
    473 401 กายภาพบำบัดชุมชน
    473 402 จรรยาบรรณและการบริหารงานกายภาพบำบัด
    473 476 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 6
    473 491 สัมมนาหัวข้อเรื่องปัจจุบัน
    473 499 ภาคนิพนธ์
    473 xxx วิชาเลือก
ภาคต้น ระดับบัณฑิตศึกษา
    473 901 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางกายภาพบำบัด
    
475 717 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
    475 759 การสอนทางกายภาพบำบัด
    475 892 การสัมมนางานวิจัยทางกายภาพบำบัด 2
    475 899 วิทยานิพนธ์

ภาคปลาย ระดับบัณฑิตศึกษา
    475 718 กายภาพบำบัดชุมชนขั้นสูง
    
475 891 สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบำบัด 1
    475 899 วิทยานิพนธ์


1 (0-3-1)

2 (1-3-2)
2 (1-2-1)
2 (1-3-1)
3 (2-3-2)
3 (2-2-2)
2 (1-3-1)
3 (2-3-2)
3 (2-2-2)
3 (2-2-2)
2 (1-3-1)
3 (0-15-5)

1 (0-2-2)
2 (1-2-1)
2 (1-3-1)
2 (1-3-1)
1 (0-3-1)
3 (2-2-2)
2 (1-2-1)
3 (2-2-2)

3 (2-2-1)
3 (0-15-5)
3 (0-15-5)

3 (1-4-2)
2 (2-0-2)
3 (0-15-5)
1 (1-0-2)
2 (0-6-10)
2 (x-x-x)

3 (3-0-6)
3 (2-2-3)
2 (1-2-2)
1 (1-0-3)
6 (x-x-x)


3 (1-4-2)
2 (2-0-3)
6 (x-x-x)

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |