ปริญญาเอก

  1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
    สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม   
      รายละเอียดการรับสมัคร
  2. หลักหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ
    สนใจดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม
         รายละเอียดการรับสมัคร

 
 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482