กลับหน้าหลัก


หลักสูตรระดับปริญญาโท

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อแรกเปิดรับนักศึกษามีชื่อสาขาวิชาวิทยาปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสามารถศึกษาค้นคว้าติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงงานตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการคลินิกตลอดจนสามารถถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้และได้รับนักศึกษาเข้าเป็น
รุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 2 คน รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2541 จำนวน 1 คน
รุ่นที่ 3 ในปีการศึกษา 2542 จำนวน 3 คน รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2543 จำนวน 2 คน โดยรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้สำเร็จการศึกษาไปหมดแล้ว (3 คน) รุ่นที่ 3 สำเร็จการศึกษาแล้ว 2 คน เหลืออีก 1 คน ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 4 สำเร็จการศึกษาแล้ว 1 คน เหลืออีก 1 คน ซึ่งใกล้จะสำเร็จการศึกษาเช่นกัน หลักสูตรนี้ได้มีการปรับปรุงเล็กน้อย และเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2543 และเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2544 รับนักศึกษาจำนวน 8 คน และ
ปีการศึกษา 2545 จำนวน 7 คน จึงยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษาเพราะนักศึกษาในปีการศึกษา 2544 ยังอยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์และในขณะนี้หลักสูตรนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุง
โดยคณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรฯ
สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>


2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (ภาคปกติ)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆต่อไปนี้

 1. การศึกษาและวิจัย
 2. การให้บริการทางคลินิกกายภาพบำบัดขั้นสูง
 3. การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการกายภาพบำบัด

การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 โดยจะรับนักศึกษาจำนวน 12 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบําบัด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552)
รายละเอียดของรายวิชา
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>
สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (โครงการพิเศษ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)

เป็นหลักสูตรใหม่ที่มีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆต่อไปนี้

 1. การศึกษาและวิจัย
 2. การให้บริการทางคลินิกกายภาพบำบัดขั้นสูง
 3. การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการกายภาพบำบัด

การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 โดยจะรับนักศึกษาจำนวน 10-15 คน

หมายเหตุ โดยจะทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป
<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)

เป็นหลักสูตรใหม่และเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์เป็นแกนดำเนินการร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหลักสูตร ที่มีการศึกษาแบบสหวิทยาการ มีการเรียนการสอน การวิจัยที่ร่วมมือกันตามแนวทางชีวเวชศาสตร์ที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างองค์ความรู้จากการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์สาขาชีวเวชศาสตร์และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งสามารถติดตามความ ก้าวหน้า และพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่อง
 2. มีความรู้ความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 3. มีความสามารถแสวงหาความรู้ และสร้างองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถสร้างผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์ได้
 4. มีความสามารถในการถ่ายทอด เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

การรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2546 จะรับนักศึกษา จำนวน 5 คน

สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 )

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้เปิดหลักสูตรบริหารพยาธิวิทยาคลินิก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เพื่อให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีรวมถึงต้องสามารถ
จัดการทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี 2552 ซึ่งผลของการปรับปรุงหลักสูตรพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจแต่ต้องการให้ปรับปรุงในบางส่วนคณะกรรม
การบริหารหลักสูตรได้นำ ความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะดังกล่าวร่วมกับความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนมา
ดำเนินการปรับปรุง หลักสูตรให้เหมาะสมตามระบบการบริการและจัดการสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบัน
เพื่อการผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพและ ศักยภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. การจัดการหลักสูตรแบบโครงการพิเศษที่เรียนภาคการศึกษาละ2 เดือนเอื้อให้ นักศึกษาสามารถ กลับไปปฏิบัติงานได้ระหว่างปิดภาคการศึกษาลดความขาด แคลนบุคคลากรของหน่วยงาน
 2. เป็นหลักสูตรที่บูรณาการวิทยาการวิชาชีพกับการจัดการ ตลอดจนการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดและจรรยาบรรณ
 3. การศึกษาในวิชา การศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เป็นปัญหาหรือการพัฒนาหน่วยงานของผู้เรียน

การรับนักศึกษา นักศึกษาสมัครและสอบเข้าหลักสูตรตามประกาศที่จะมีขึ้นทุกปี

สนใจดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม
 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482