กลับหน้าหลักคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
            
             คณะกรรมการ

             แผนการบริหารความเสี่ยง

             รายงานการบริหารความเสี่ยง
                   
รายงานการบริหารความเสี่ยง 2554
รายงานการบริหารความเสี่ยง 2553
รายงานการบริหารความเสี่ยง 2552
รายงานการบริหารความเสี่ยง 2551

แผนผังการจัดการข้อร้องเรียน หรืออุบัติการณ์ความเสี่ยง /แบบบันทึกข้อร้องเรียนอุบัติการณ์และการแก้ไข   
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482