คณะกรรมการ คลังความรู้

ด้านการจัดการศึกษา
ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
ด้านการบริการวิชาการ
ด้านการบริการวิชีพ
ด้านการบริหารจัดการ
ความก้าวหน้าในสายงาน
อื่นๆ

 

 
KM ROADMAP Best Practice การสร้างวัตกรรมจากผลงานวิจัย
การนำองค์ความรู้จากโครงการ AMS Publication Super Cap มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
การนำองค์ความรู้จากโครงการ AMS Publication CAMP มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
การนำองค์ความรู้จากโครงการ AMS Publication CAMP มาเป็นแนวปฏิบัติที่ดี


ผู้เข้าชม Untitled Document 146