รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์
Assoc. Prof. Pipat Sribenjalux


การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน

2527 อาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2537-2539 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2542-ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่สนใจ
Medical Bacteriology
งานวิจัยที่เผยแพร่

  1. Lulitanond A, Chanawong A, Sribenjalux P, Kaewkes W, Vorachit M, Chongtrakool P, Leumsai D, Monpou P. Detection of heterogeneous, intermediate-vancomycin-resistant Staphylococcus aureus (hVISA) using low-concentration vancomycin disks. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2006 Jul;37(4):761-7.

  2. ธวัชชัย เพียรวิฑูรย์, ถิรพงษ์ ถิรพงษ์ ถิรมนัส, เวคิน นพนิตย์,พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, บรรจบ ศรีภา และ สมพงษ์ สิทธิพรม.คุณภาพน้ำบางประการในช่วงการเกิดโรคระบาดปลา เสนอด้วยแผ่นภาพใน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, วันที่ 20-22 ตุลาคม 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเทศไทย

  3. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, เวคิน นพนิตย์, ถิรพงษ์ ถิรมนัส, บรรจบ ศรีภา, เลิศชัย เจริญธัญรักษ์ และสมพงษ์ สิทธิพรม. การสำรวจจุลชีพในช่วงเกิดโรคระบาดปลา เสนอด้วยแผ่นภาพในการประชุมวิชาการวิทยา
   ศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, วันที่ 20-22 ตุลาคม 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเทศไทย

  4. ถิรพงษ์ ถิรมนัส, ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์, เวคิน นพนิตย์,พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, บรรจบ ศรีภา และ สมพงษ์ สิทธิพรม.ลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคระบาดปลา เสนอด้วยแผ่นภาพในการ ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, วันที่ 20-22 ตุลาคม 2530 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประเทศไทย

  5. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์ และ ถิรพงษ์ ถิรมนัส. การสำรวจเชื้อแบคทีเรียบนนิ้วมือ ของเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาล ศรีนครินทร์ เสนอด้วยวาจา ในการสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 6, วันที่ 17-19 สิงหาคม 2531 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

  6. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, มาลี ก๊วย, บังอร มอญสุข. การใช้สาร ละลายโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ช่วยแยกแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบได้อย่างรวดเร็ว. วารสารเทคนิคการแพทย์ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่ง ประเทศไทย. 2531 : 16(1) : 49-52.

  7. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ, พัชรี เจียรนัยกูร, สุทธิพรรณ ประสาทแก้ว, สุขชัย จารุธัญญลักษณ.์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ทำงานของบัณฑิต เทคนิคการแพทย์. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด. 2532 ; 1(1) : 26-30.

  8. สุมิตร สุตรา, วิลาวรรณ พันธุ์พฤกษ์, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ และ คณะ. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค อุจจาระร่วงอย่างรุนแรงในเด็กวัย 0-3 ปี ในจังหวัดขอนแก่น. โครงการวิจัยพัฒนาชุมชน (ทุนยูเสด) เสนอในการ ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง โรคอุจจาระร่วง ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม พ.ศ. 2533 ณ ห้องประชุมจงจินต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล, กระทรวงสาธารณสุข และองค์การ UNICEF

  9. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, จริยา ชมวารินทร์, อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์, คมเนตร เตียงพิทยากร, โชติชนะ วิลัยลักษณคณา. การตรวจหาเชื้อ Campylobacter jejuni/coli ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงที่เข้ารับการรักษาใน
   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น. วารสารเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 2534 ; 19(2) : 93-96.

  10. ธวัชชัย เนียวิฑูรย์, ปรีชา กิจวัฒนชัย, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ และ คณะ. รูปแบบของการดำเนินการวางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยประชาชนตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้าน (โครงการมหาวิทยาลัย) สนับสนุนงานพัฒนาตามโครงการน้ำพระทัยจากในหลวงเพื่อพัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2534 ระยะเวลา 1 ปี

  11. ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์, ถิรพงษ์ ถิรมนัส, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์. การ ตรวจสอบภาชนะสัมผัสอาหาร ทางแบคทีเรียจากร้านอาหารในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น. วารสารเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด. 2534 ; 3(3) : 28-34.

  12. ถิรพงษ์ ถิรมนัส, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์. การติดสครับทัยฟัสในกลุ่ม นักศึกษา ช่วงการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม. วารสาร เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด. 2534 ;3(3) : 35-45.

  13. วรรณศรี บุญยรัตพันธุ์, วันเพ็ญ วิโรจน์กุฏ, ศุภฤกษ์ สินสุพรรณ, วินัย ศรีอำพร, ละออศรี เสนาะเมือง, ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์, พิชัย วิชัยดิษฐ์, เลิศชัย เจริญธัญลักษณ์, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, มันทนา สามารถ, สงวน ปัทมธรรมกุล และคณะ. การศึกษาผลกระทบ และแนวทางฟื้นฟูลำน้ำพอง - ชี - มูล อันเกิดจากปัญหาน้ำเสีย
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น กันยายน 2537.

  14. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, โชคชัย วิลาชัย, มยุรี ไชนรา และคณะ. ผลของการปั่นเหวี่ยงต่อการตรวจ ด้วยกล้องจุลทรรศน์และการเพาะเชื้อจาก น้ำในช่องปอดและน้ำในช่องท้องของผู้ป่วย. วารสารเทคนิคการแพทย์และ กายภาพบำบัด 2538 ; 7(2) : 106-113.

  15. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, กุสาวดี เอกอุ, จินดามณี แสนบุญศิริ, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, อรุณวดี ชนะวงศ์, จุณจันทน์ วิลัยลักษณคณา. การประเมินประสิทธิภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ Rambach ในการแยกเชื้อ Salmonella species จากอุจจาระ. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 8(2) ; 2539 : 80-85.

  16. Pipat Sribenjalux, Amorn Auncharoen, Sutcharit Wongkhahart. A clinical trial of Typhidot-M to diagnosis of typhoid fever. J Med Tech Phy Ther 1996 ; 8(3) : 191-192.

  17. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, เสกสิทธิ์ สังคีรี, ลำไย วงลคร. ศึกษาวิธีการเตรียม Blood Agar ขึ้นใช้เองโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ. สารเทคนิคการแพทย์จุฬาฯ 1997 ปีที่ 10 ฉบับที่ 30 หน้า 1692-1699
   Bull. Cu. Med. Tech. 1997 ; 10(3) : 1692-1699.

  18. โชติชนะ วิไลลักขณา, เพ็ญพักตร์ รังพงษ์, ภัทรวดี ศรีคำใส, อรุณวดี ชนะวงศ์, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ . สปีซีส์ของมัยโคแบคทีเรียนอกเหนือจากเชื้อวัณโรคที่แยกได้จากผู้ป่วย โรงพยาบาลศรีนครินทร.์ วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2540 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 หน้า 25-30.

  19. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, เพ็ญศิริ จันทวงษ์, มยุรี สมอินทร์. การศึกษา คุณภาพด้านจุลชีววิทยาของ นมพาสเจอไรซ์ที่วางจำหน่ายตามร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2541 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 หน้า 124-129.

  20. ปาริชาติ ภักดี, วันทนี จันทรโยธา, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์. การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของส้มตำ ที่จำหน่ายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2542 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า 72 (บทคัดย่อ)

  21. มยุรี ศรีลุนช่าง, ประเสริฐ ศิริคช, ปรมินทร์ สิงห์ปรุ, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, ไมตรี ปะการะสังข์, พรทิพย์ ปิ่นละออ. การศึกษาคุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ำจากสระว่ายน้ำ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น.วารสารเทคนิกการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2543 ปีที่ 12ฉบับที่ 1 หน้า 35- 43.

  22. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, ประจวบ ชัยมณี, อมร อุ่นเจริญ. เปรียบเทียบการใช้ Mac Genta และMacConkey agar ในการเพาะ แยกเชื้อ Burkholderia pseudomallei จากเสมหะ. วารสารเทคนิกการแพทย์และการภาพบำบัด คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2543 ปีที่ 12 ฉบับที่3 หน้า116-120.

  23. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, มยุรี ศรีลุนช่าง, พรทิพย์ ปิ่นละออ, อรุณนี สังกา.
   ประสิทธิภาพของน้ำยา Perasafe ในการทำลายเชื้อแบคทีเรีย. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 ปีที่ 13 ฉบับที่1 หน้า 57-62.

  24. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, สุกัญญา ศรีกุลบุตร, เกษแก้ว เพียรทวีชัย, จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, มยุรี ศรีลุนช่าง, พรทิพย์ ปิ่นละออ, อรุณนี สังกา, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์. การแยกเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทาง เดินอาหารด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Statens Serum Institut enteric medium. วารสารเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 หน้า 114-119.
  25. สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, ลำไย วงลคร, จันเพ็ญ บัวเผื่อน, โชคชัย วิลาชัย. การตรวจหาพาหะของเชื้อ MRSA ด้วยการใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ Lipovitellin manitol salt agar. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544,ปีที่13 ฉบับที่2 หน้า 128-132.

  26. มยุรี ศรีลุนช่าง , ศรันย์ พิลาคง , กรรณิการ์ ฉลวยศรี ,พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ , พรทิพย์ ปิ่นละออ , อรุณนี สังกา. การวินิจฉัยเชื้อ Mycobacterium bovis จาก Mycobacterium species ที่แยกได้จากผู้ป่วย ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่14 ฉบับที่1มกราคม-เมษายน 2545:71-78.

  27. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ ,ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์,วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์,โชคชัย วิลาชัย,มยุรี เคนพรม. รุปแบบความไวและค่า MICs ต่อยาของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่15 ฉบับพิเศษเพิ่มเติมที่1 มีนาคม 2546: s119 .

  28. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ ,วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์,โชคชัย วิลาชัย,มยุรี เคนพรม. รุปแบบความไวและค่า MICs ต่อยาของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่16 ฉบับที่1-3 มกราคม-ธันวาคม 2547:87-92.
เอกสารการสอน

รายวิชา 463 212 แบคทีเรียวิทยาคลินิกพื้นฐาน
รายวิชา 463 312 แบคทีเรียวิทยาคลินิก
  Mycobacterium
   
   
   

รายวิชา 463 313 แบคทีเรียวินิจฉัย
รายวิชา 463 321 ปรสิตวิทยาคลินิก

การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาคลินิก

 
   
   
   

รายวิชา 463 431 กิณวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก
อื่นๆ
การวินิจฉัยวัณโรค
การวินิจฉัยโรคเรื้อน
การตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหารทางจุลชีววิทยา