รองศาสตราจารย์ ดร. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล
Assoc. Prof. Dr. Chularut Prariyachatigul

การศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศนียบัตร Clinical laboratory technology ญี่ปุ่น

การทำงาน
2525 อาจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2539-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

งานวิจัยที่สนใจ
อณูชีววิทยาของเชื้อราและแบคทีเรีย
งานวิจัยที่เผยแพร่

งานวิจัยที่ตีพิมพ์

 1. Prariyachatigul C, Chaiprasert A, Meevootisom V, Pattanakitsakul S;Assessment of a PCR technique for the detection and identification of Cryptococcus neoformans. Journal of Medical & Veterinary Mycologys 1996;34:251-258.
 2. Charoenratanakul S, Chaiprasert A, Voramist C, Tripinyopap N, Bovornkitti S. Serum precipitins in pulmonary aspergillosis: priliminary results. The Ceylon Medical Journal 1992;37:81-82.
 3. จุฬารัตน์ วรมิศร์. การเตรียมแอนติเจนและแอนติบอดีจากเชื้อแอสเพอจิลัส พร้อมทั้งประโยชน ์ในการใช้วินิจฉัย โรคแอสเพอจิโลซิส วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2533;22 (1):1-20.
 4. Voramist C, Chaiprasert A, Charoenratanakul S, Thasnakorn P. Local-made ID-Test set for detction of aspergillosis. Infect Dis Antimicrob Agent 1989;6:136-143.
 5. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, เกษแก้ว เพียรทวีชัย, ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, ธวัชชัย แจ่มนาค, วิเชษฐ์ รัตนพงศ์เสน, ผลการตรวจ India ink ด้วยกล้องจุลทรรศน์ของเชื้อ Cryptococcus neoformans ที่ได้รับยา Amphotericin B ในหลอดทดลอง วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2541;10(1):21-27.
 6. Srimuang S, Prariyachatigul C, Chaiprasert A, Rungsipanuratn W, Tanphaichitra D.In Vitro activities of amphotericin B in combination with other antifungal agent or rifampin against yeast and yeast-like organisms. J Antimicrobial Chemotherapy 1999; 44 (Suppl A):50.
 7. Rimek D,Zimmermann T, Hartmann M, Prariyachatigul C, Kappe R. Disseminated Penicillium marneffei infection in an HIV-positive female from Thailand in Germany. Mycoses 1999;42(Suppl. 2) 25-28.
 8. Srimuang S, Prariyachatigul C, Chaiprasert A, Rungsipanuratn W, Tanphaichitra D. Antifungal drug combinations for Cryptococcus neoformans and Prototheca spp. J Med Assoc Thai 2000; 83:57-60.
 9. วัชรี คุณกิตติ, มุกดา จิตต์เจริญธรรม, จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล. การศึกษาคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาบางประการของสารสกัด ด้วยน้ำจากสมุนไพรโคกกระออม วารสารวิจัย มข. 2544 6(1) : 14-22.
 10. อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, สุกัญญา ศรีกุลบุตร, เกษแก้ว เพียรทวีชัย, จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, มยุรี ศรีลุนช่าง, พรทิพย์ ปิ่นละออ, อรุณนี สังกา, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์. การแยกเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ด้วยอาหารเลี้ยงเชื้อ Statens Serum Institutenteric medium. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด 2544 ; 13(2) 114-119.
 11. Prariyachatigul C, Chaiprasert A, Geenkajorn K, et al . One tube seminested PCR for detection and Identificaton of human pathogenic fungus Penicillium marneffei . Mycoses 2003; 46 (In press)
 12. จุฬารัตน์ วรมิศร์, อังคณา ฉายประเสริฐ. ประหยัด ทัศนากรณ์ Aspergillus antigen and antibody preparation and their value for detection of aspergillosis เสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมสัมมนาวิชาการเทคนิคการแพทย์ และนิทรรศการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชมรมเทคนิคการแพทย์ภาคเหนือ 9-11 กุมภาพันธ์ 2531 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
 13. จุฬารัตน์ วรมิศร์, อังคณา ฉายประเสริฐ, ประหยัด ทัศนากรณ์ spergillus antigen and antibody preparation and their value for detection of aspergillosis เสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมใหญ่ทางวิชาการ งานฉลอง 100 ปี ศิริราช โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 18-22 เมษายน 2531 ณ หอประชุมราชแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริรราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จ. กรุงเทพมหานคร
 14. พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์, จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, วิภาวดี แมนมนตรี, ธวัชชัย เนียรวิฑูรย์ การสำรวจเชื้อ Staphylococcus ในโพรงจมูกและลำคอของบุคลากรประจำหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ในการประชุมสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 13 โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 18-20 มกราคม 2532 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลและคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 15. จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, เกษแก้ว เ พียรทวีชัย, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, สุกัญญา ศรีกุลบุตร Incidence of systemic mycoses in Srinagarind Hospital, Khon-Kaen University (1992-1995) เสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 20 โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 7-9 พฤษภาคม 2539 ณ โรงแรมกะรนวิลล่า ภูเก็ต
  เสนอผลงานด้วยลายลักษณ์
 16. จุฬารัตน์ วรมิศร์, ขจิต รุ่งศรีสวัสดิ์, เกรียงไกร กิจเจริญ, ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์, สมปอง พิมพ์มหา ทัศนคติของแพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์และแพทย์ประจำคลินิกในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นต่อการใช้บริการทางห้องปฏิบัติการเสนอผลงานวิจัยด้วยลายลักษณ์ ในการประชุมวิทยาการฉลองครบรอบ 10 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะกรรมการวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 กรกฎาคม 2531 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
 17. จุฬารัตน์ วรมิศร์, พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ การศึกษาเชื่อราที่ปนเปื้อนในรองเท้า เสนอผลงานวิจัยด้วยลายลักษณ์ ในการประชุมสัมมนาวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 14 โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 25- 27 เมษายน 2533 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
 18. S. Srimuang, C. Prariyachatigul, V. Fungpholngam, K. Asvanich, S. Sirirat, S. Wanvarie, S. Kulpradit, S. Pattamadilok, D. Tanphatichitra. In vitro activity of tosufloxacin against urinary pathogens and respiratory pathogens including Burkholderia pseudomallei (Melioidosis) Poster presentation at the 7th International Congress for Infectious Disease. HongHong. June 10-13, 1996
 19. Pariyachatigul C, Hamal P, Kappe R. Specific primer for deltection of Penicillium marneffei Poster pressentation at the 1st Czecho-Slovak Interdisciplinary Conference on Medical Mycology. Pardubice, Czech Republic. 30th of October 1997 to 1st of Novemeber 1997
 20. Srimuang S, Prariyachatigul C, Chaiprasert A, Rungsipanuratn W, Tanphaichitra D.In Vitro activities of amphotericin B in combination with other antifungal agent or rifampin against yeast and yeast-like organisms. Poster pressentation at 21 st International Congress of Chemotherapy.Birmingham, UK. 4-7 July 1999
 21. ณัฐวุฒิ จำนงรัตน์ ,สุชาติ จันทจิตร ,วัชรี คุณกิตติ, จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ การศึกษาฤทธิ์ในการต้านเชื้อราของสมุนไพรโคกกระออม ในการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ในสหัสวรรษใหม่ ครั้งที่ 24 โดยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 19-21 เมษายน 2543 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จอมเทียม จ.ตรัง
 22. Prariyachatigul C, Jeankajohn K, Chaiprasert A, Chutean S, Sanpechuda S, Sribenjalux P, Specific detection of Penicillium marneffei by PCR technique งานสัปดาห์นิทรรศการผลงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 22 ปี วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2543 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น
 23. วิโรจน์ หมื่นหาญ, โสภณิจ คุนอยู่, จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล, เกษแก้ว เพียรทวีชัย, อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์, อังคณา ฉายประเสริฐ การเปรียบเทียบวิธีสกัดดีเอ็นเอของเชื้อ Penicillium marneffei ในงานสัปดาห์นิทรรศการผลงานวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ครบรอบ 22 ปี วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2543 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น

   เอกสารการสอน

รายวิชา 463 212
แบคทีเรียวิทยาคลินิกพื้นฐาน

รายวิชา 463 312 แบคทีเรียวิทยาคลินิก
ลักษณะรูปพรรณ และโครงสร้างของแบคทีเรีย Streptococcus
ยีน และพันธุกรรมของแบคทีเรีย
รายวิชา 463 313 แบคทีเรียวินิจฉัย
รายวิชา 463 321 ปรสิตวิทยาคลินิก
การดื้อยา  
รายวิชา 463 431 กิณวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก
อื่นๆ