หน้าหลักวิสัยทัศน์ของภาควิชาพันธกิจของภาควิชารายวิชาที่เปิดสอนบุคลากรในภาควิชาหนังสือ/สื่อการสอน/สิ่งพิมพ์งานวิจัยบริการทางวิชาการ
เกี่ยวกับเรา: ปณิธาน

     ภาควิชาเคมีคลินิก มีปณิธานเพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางเคมีคลินิก มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับ และมีมาตรฐาน ในระดับชาติและสากล  มุ่งความเป็นเลิศในด้านการสอน วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
สถานที่ตั้ง
คณะเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0 4336 2028, 0 4320 2088
โทรสาร   : 0 4320 2088
หมายเลขภายใน : 1426


รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์

คุณวุฒิ :

• วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
• น.บ.   (นิติศาสตร์บัณฑิต)
• วท.ม. (ชีวเคมี)

E-mail : chuare@kku.ac.th
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
Research interest :

• เคมีคลินิก
• เครื่องมือวิทยาศาสตร์

Publication :
 • 1.Kukongviriyapan V, Lulitanond V, Areejitranusorn C, Kongyingyose B, Laupattarakasem P. N-acetyltransferase polymorphism in Thailand. Hum Hered. 1984;34(4):246-9.
  2. Rattanapanone V, Areejitranusorn C , Ratanavaraha P, Phornphibul B.Thiaminase bacteria in Thai foods.J Med Assoc Thai. 1979 Jun;62(6):291-5.
   3. Areejitranusorn C et.al  The invention of chloridometer. NECTEC tech J  2003;14:435-9.
  4. Areejitranusorn C et.al  The invention of automatic slide stainer. NECTEC tech J 2003;14:440-6.

 •  
   
  สงวนสิขสิทธิ์ © โดยภาควิชาเคมีคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น