กล่องข้อความ: โครงสร้าง ฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

กล่องข้อความ: รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์  ลีลายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์กล่องข้อความ: รองศาสตราจารย์รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์กล่องข้อความ: ฝ่ายวิจัย
กล่องข้อความ: งานบัณฑิตศึกษา
กล่องข้อความ: งานวิเทศสัมพันธ์
กล่องข้อความ: นางผุสนี อัยยะแก้ว
กล่องข้อความ: นายดำริ กูลประสิทธิ์
กล่องข้อความ: นางผุสนี อัยยะแก้วกล่องข้อความ: นายธัชพนธ์ บัวคำทุม
กล่องข้อความ: นางพิมพา โสภา หลักสูตรที่รับผิดชอบ ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์การแพทย์ กายภาพบำบัด พยาธิวิทยาคลินิก และการจัดการ
กล่องข้อความ: นางสาวสิริภา พันดวง
 
 
  
 
กล่องข้อความ:           ธัชพนธ์ บัวคำทุม หลักสูตรที่รับผิดชอบ ระดับปริญญาเอก ชีวเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์