::::........เทคนิคการแพทย์-กายภาพบำบัด อันดับหนึ่งของประเทศ  ........ ::::
คณะกรรมการพัฒนางานและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ พศ.2546-2548
       1.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
       2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
       3.รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล
       4.รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร
       5.ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง  
       6.ผศ.อรุณวดี ชนะวงศ์   
       7.ผศ.สุรัสวดี มรรควัลย์  
       8.นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์  
       9.นางผุสนี อัยยะแก้ว  
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2548
    ภาควิชาเคมีคลินิก
       1. รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล
       2. รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
    ภาควิชากายภาพบำบัด
       1. ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง
       2. รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์
    ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก
       1. รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล
       2. ผศ.มณเฑียร พันธุเมธากุล
    ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก
       1. รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์
       2. ผศ.วัณทนา ศิริธราธิวัตร
    ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
       1. รศ.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล
       2. ผศ.ทกมล กมลรัตน์
 
ตารางการตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ
วันจันทร์ 19 มิย 49 0900-1200 ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก  
วันพุธ 21 มิย 49 0900-1200 ภาควิชาเคมีคลินิก  
วันพฤหัส 22 มิย 49 0900-1200 ภาควิชากายภาพบำบัด  
วันพฤหัส 22 มิย 49 0900-1200 ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก  
วันศุกร์ 23 มิย 49 0900-1200 ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  
วันที่ 26-28 กค 2549 0830-1630 ตรวจเยี่ยมคณะฯโดยกรรมการจาก มข.  
รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะเทคนิคการแพทย์ มหาิวิทยาลัยขอนแก่น
    รศ.พินิจ หวังสมนึก คณะวิทยาศาสตร์
       ประธานคณะกรรมการ
    ผศ.ประภาพร ตั้งธนธานิช คณะสัตวแพทยศาสตร์
       กรรมการ
    ผศ.อำพน ศรีรักษา คณะพยาบาลศาสตร์
       กรรมการ
    รศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณะเภสัชศาสตร์
       กรรมการ
 
กิจกรรมการตรวจเยี่ยมฯ 27-28 กรกฏาคม 2549
    คณะให้การต้อนรับ  
    ตรวจเยี่ยมภาควิชา  
    สัมภาษณ์ผู้บริหารฯ: คณบดี รองฯ หนภ.  
    สัมภาษณ์บุคลากร: หัวหน้างาน และบุคลากร  
    สัมภาษณ์นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ  
    สังเกตการสอน  
    สรุปการตรวจเยี่ยมและแจ้งผล  


      

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |