คณะผู้บริหาร ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ปีการศึกษา 2548-2549

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก
หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก
หัวหน้าภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
เลขานุการคณะ

รศ.ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์
ผศ.วิสุทธิ์ กังวานตระกูล
ผศ.ไพเกษม แสนยานุสิน
ผศ.ยุพิน อนิวรรตอังกูร
รศ.สมชาย รัตนทองคำ
รศ.สุภาภรณ์ พัวเพิ่มพูลศิริ
อ.ธนกร ปรุงวิทยา
อ.อลงกต เอมะสิทธิ์
ผศ.ลิ่มทอง วีรชาติยานุกูล
อ.กล้วยไม้ พรหมดี
ผศ.วิชัย อึงพินิจพงศ์
รศ.เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ (1มิย-31กค48)
รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร (1สค48-..)
รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์
ผศ.อำพร ไตรภัทร
ผศ.ปรีชา หอมจำปา
นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์

คณะกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ (ประจำปีการศึกษา2548-2549)

1. คณบดี
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
4. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
6. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
7. หัวหน้าภาควิชากายภาพบำบัด
8. หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก
9. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก
10. หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก
11. หัวหน้าภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
12. ผศ. มณเฑียร พันธุเมธากุล
13. ผศ. อรุณวดี ชนะวงศ์
14. ผศ. น้อมจิตต์ นวลเนตร์
15. นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
คณะกรรมการบริหารสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ (ประจำปีการศึกษา2548-2549)

1. คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
2. ผู้จัดการสถานบริการสุขภาพฯ
3. ประธานโครงงานห้องปฏิบัติการชุมชน
4. ประธานโครงงานน้ำยาธาลัสซีเมีย
5. ประธานโครงงานผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และรีเอเจนต์ฯ
6. ประธานโครงงานบริการกายภาพบำบัดในเวลาราชการ
7. ประธานโครงงานบริการส่งเสริมสุขภาพและกายภาพบำบัด
8. ผศ.สุชาติ ศิริใจชิงสกุล
9. ผศ.ยุพิน อนิวรรตอังกูร
10. หัวหน้าสำนักงานคณบดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (ศวป.)

1. คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์
2. รศ.ดร.อัศนี ปราจีนบูรวรรณ์
3. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก
4. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์
5. รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
6. รศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส
7. ผู้อำนวยการ ศวป.

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |