ด้านการสอน

ภาคต้น ระดับปริญญาตรี
    473 171 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 1
    473 211 การประเมินผลทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
    473 212 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวพื้นฐาน
    473 231 การรักษาโดยใช้ความร้อน ความเย็นและแสง
    473 315 การบำบัดด้วยการจัด ดัด และดึง
    473 322 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 2
    473 333 ไฟฟ้าบำบัด 2
    473 351 กายภาพบำบัดในระบบหัวใจและปอด 1
    473 356 กายภาพบำบัดในภาวะทางประสาทวิทยา 1
    473 361 กายภาพบำบัดทางออร์โธปิดิกส์ 1
    473 366 กายภาพบำบัดในกุมารเวชศาสตร์ 1
    473 475 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 5
ภาคปลาย ระดับปริญญาตรี
    473 213 การนวด
    473 214 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และการเคลื่อนย้ายตัว
    473 221 การออกกำลังกายเพื่อการบำบัด 1
    473 232 ไฟฟ้าบำบัด 1
    473 272 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 2
    473 352 กายภาพบำบัดในระบบหัวใจและปอด 2
    473 357 กายภาพบำบัดในภาวะทางประสาทวิทยา 2
    473 362 กายภาพบำบัดทางออร์โธปิดิกส์ 2
    473 367 กายภาพบำบัดในกุมารเวชศาสตร์ 2
    473 373 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 3
    473 374 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 4 ภาคฤดูร้อน
    473 401 กายภาพบำบัดชุมชน
    473 402 จรรยาบรรณและการบริหารงานกายภาพบำบัด
    473 476 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 6
    473 491 สัมมนาหัวข้อเรื่องปัจจุบัน
    473 499 ภาคนิพนธ์
    473 xxx วิชาเลือก
ภาคต้น ระดับบัณฑิตศึกษา
    473 901 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางกายภาพบำบัด
    
475 717 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
    475 759 การสอนทางกายภาพบำบัด
    475 892 การสัมมนางานวิจัยทางกายภาพบำบัด 2
    475 899 วิทยานิพนธ์

ภาคปลาย ระดับบัณฑิตศึกษา
    475 718 กายภาพบำบัดชุมชนขั้นสูง
    
475 891 สัมมนางานวิจัยทางกายภาพบำบัด 1
    475 899 วิทยานิพนธ์

1 (0-3-1)
2 (1-3-2)
2 (1-2-1)
2 (1-3-1)
3 (2-3-2)
3 (2-2-2)
2 (1-3-1)
3 (2-3-2)
3 (2-2-2)
3 (2-2-2)
2 (1-3-1)
3 (0-15-5)

1 (0-2-2)
2 (1-2-1)
2 (1-3-1)
2 (1-3-1)
1 (0-3-1)
3 (2-2-2)
2 (1-2-1)
3 (2-2-2)

3 (2-2-1)
3 (0-15-5)
3 (0-15-5)

3 (1-4-2)
2 (2-0-2)
3 (0-15-5)
1 (1-0-2)
2 (0-6-10)
2 (x-x-x)

3 (3-0-6)
3 (2-2-3)
2 (1-2-2)
1 (1-0-3)
6 (x-x-x)


3 (1-4-2)
2 (2-0-3)
6 (x-x-x)

ด้านการวิจัย

ผู้วิจัย

บทบาท

ชื่อโครงการวิจัย

สถานะปัจจุบัน

น้อมจิตต์

หัวหน้าโครงการ

การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในเขตเมืองขอนแก่น

ระหว่างเขียนรายงาน

น้อมจิตต์

ผู้ร่วมโครงการ

ระบบกายภาพบำบัดของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2548-2557)

ระหว่างเขียนรายงาน

น้อมจิตต์

ผู้ร่วมโครงการ

ผลของการนวดแผนไทยต่อการฟื้นกลับมาทำหน้าที่ของระบบประสาทยนต์และรับความรู้สึกในด้านอ่อนแรงของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

ระหว่างเขียนรายงาน

น้อมจิตต์

ผู้ร่วมโครงการ

องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอิสานด้านการนวดแผนไทย

ระหว่างเขียนรายงาน

น้อมจิตต์

หัวหน้าโครงการ

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในชนบทจังหวัดขอนแก่น

ระหว่างเขียนรายงาน

น้อมจิตต์

หัวหน้าโครงการ

การศึกษาความเที่ยงของแบบประเมิน Motor Assessment Scale ฉบับภาษาไทย

ระหว่างเขียนรายงาน

น้อมจิตต์

ผู้ร่วมโครงการ

การศึกษาความเที่ยงของ Modified Functional Reach ในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง

ระหว่างเขียนรายงาน

น้อมจิตต์

หัวหน้าโครงการ

การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกโดยมีครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

ได้ร่างโครงงาน

น้อมจิตต์

หัวหน้าโครงการ

ลักษณะการบริการทางกายภาพบำบัดที่พึงประสงค์ของชุมชน

ได้ร่างโครงงาน

ชุลี

หัวหน้าโครงการ

การตอบสนองของหัวใจและปอดในผู้สูงอายุต่อการออกกำลังของกล้ามเนื้อหายใจเข้าแบบมีแรงต้านโดยใช้อุปกรณ์ฝึกหายใจแบบใหม่

ระหว่างเขียนรายงาน

ชุลี

หัวหน้าโครงการ

ผลการฝึกหายใจด้วยอุปกรณ์กระตุ้นการฝึกหายใจแบบใหม่ต่อการทำงานของปอดหลังการผ่าตัดช่องท้องส่วนบน :ศึกษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับปวดด้วย continuous epidural block ด้วย bupivacaine ร่วมกับ morphine

กำลังดำเนินงาน

ชุลี

หัวหน้าโครงการ

การศึกษาคุณสมบัติของอุปกรณ์ฝึกหายใจแบบใหม่: ความสัมพันธ์ระหว่างความดันและอัตราการไหลของอากาศ

ระหว่างเขียนรายงาน

ชุลี

ผู้ร่วมโครงการ

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจในนักเรียนนักกีฬา

เสร็จสมบูรณ์

ชุลี

ผู้ร่วมโครงการ

กิจกรรมทางกาย ระบบประสาทอัตโนวัติ สมรรถภาพปอดและความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจในนักเรียนพิการทางสายตา

ระหว่างพิจารณา

วิชัย

หัวหน้าโครงการ

ผลของการนวดแบบลึก (Deep massage หรือการนวดแผนไทย) ในการบำบัดผู้ป่วยโรคปวดหลังจากกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด (Therapeutic Effects of of Deep Massage (Traditional Thai Massage) on patients with back pain associated with Myofascial Trigger-Points)

ระหว่างดำเนินงาน

วิชัย

หัวหน้าโครงการ

องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอิสานด้านการนวดแผนไทย (Indigenous intellectuals regarding traditional Thai Massage in North-eastern regions)

ระหว่างเขียนรายงาน

อนุชา

หัวหน้าโครงการ

รถโยกไฟฟ้าเสือภูเขารุ่นที่ 2

ระหว่างเขียนรายงาน

อนุชา

หัวหน้าโครงการ

เตียงอเนกประสงค์

ระหว่างเขียนรายงาน

อนุชา

ผู้ร่วมโครงการ

การสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ระหว่างเขียนรายงาน

อรวรรณ

หัวหน้าโครงการ

วิจัยศักยภาพการนวดไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในชุมชน

กำลังพิจารณาตีพิมพ์

อรวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ

ผลของการนวดไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและกลศาสตร์การเคลื่อนไหวของร่างกาย (Effect of traditional Thai massage on physiological changes and body mechanics)

กำลังดำเนินงาน

อรวรรณ

ผู้ร่วมวิจัย

ผลของการนวดไทยต่อระบบไหลเวียน (Effect of traditional Thai massage on cardiopulmonary system)

กำลังดำเนินงาน

อรวรรณ

ผู้ร่วมวิจัย

การศึกษาอุบัติการณ์ของการบาดเจ็บทางกีฬาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น

กำลังดำเนินงาน

อรวรรณ

หัวหน้าโครงการ

สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนภาคอีสาน (Physical fitness of in junior badminton players in North East region)

กำลังดำเนินงาน

สุรัสวดี

หัวหน้าโครงการ

ผลของการจัดท่าทางต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจในทารกคลอดก่อนกำหนด

ระหว่างเขียนรายงาน

สุรัสวดี

หัวหน้าโครงการ

ผลของการสั่นปอดต่อค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง อัตราการเต้นของหัวใจและการระบายเสมหะในทารก: เปรียบเทียบระหว่างการสั่นปอดด้วยมือและเครื่องสั่นปอด

ระหว่างดำเนินงาน

สุรัสวดี

ผู้ร่วมโครงการ

งานวิจัยที่ทำร่วมกับนักศึกษามี 2 เรื่อง

พิศมัย

ผู้ร่วมโครงการ

การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์

ระหว่างเขียนรายงาน

พิศมัย

หัวหน้าโครงการ

การดูแลและรักษาเด็กพิการตามวิถีของปู่ไพ สมสีลา

ระหว่างดำเนินงาน

กล้วยไม้

หัวหน้าโครงการ

ผลของการยืดดัดที่ใช้ในการนวดไทยต่อความอ่อนตัวของร่างกาย

ระหว่างดำเนินงาน

กล้วยไม้

ผู้ร่วมโครงการ

การตรวจน้ำตาลและการบริโภคขนมหวานในเด็กอายุ 3-6 ขวบ

ระหว่างดำเนินงาน

กล้วยไม้

ผู้ร่วมโครงการ

ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึม และการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุ

ระหว่างดำเนินงาน

ทกมล

หัวหน้าโครงการ

เปรียบเทียบผลระยะสั้นของการนวด และการออกกำลังกายด้วยวิธี McKenzie ในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังชนิด nonspecific

ระหว่างดำเนินงาน

ปวีณา

ผู้ร่วมโครงการ

การดูแลรักษาเด็กพิการตามวิถีของปู่ไพร สมสีลา (Poo Pai's conceptual model in management of children with disability)

ระหว่างดำเนินงาน

ผลงานที่เผยแพร่

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ประเภท

ว.ที่พิมพ์

น้อมจิตต์

การสำรวจความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เกี่ยวกับเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง: กรณีศึกษา 2 ตำบล ของจังหวัดอุดรธานี

original res

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

น้อมจิตต์

การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

review article

วารสารกายภาพบำบัด

น้อมจิตต์

การฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 4: กรณีศึกษาจากภาควิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

original res

วารสารกายภาพบำบัด

วิชัย

เส้นสิบของการนวดแผนไทยกับ Mtofascial Trigger Points

review article

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

วิชัย

แนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคปวดหลังในปัจจุบัน

review article

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

วิชัย

การนวดแผนไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดคอและศีรษะ

review article

วารสารศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

อุไรวรรณ

Effectiveness of Traditional Thai massage versus Swedish massage among patients with back pain associated with myofascial trigger points

original res

Journal of Bodywork and Movement Therapies

อรวรรณ

การบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมในการฝึกงานทางกายภาพบำบัด

การประชุม มหกรรมวิชาการ 40 ปี มข.

อรวรรณ

40 ปี มข. ก้าวสู่ปีที่ยี่สิบสองการฝึกภาคสนามร่วม

อรวรรณ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วารสารประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อรวรรณ

กายภาพบำบัดในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 : การให้บริการทางกายภาพบำบัด

 

วารสารกายภาพบำบัด

อรวรรณ

ผลของการอบไอร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพปอด: เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่กับกลุ่มที่สูบบุหรี่.

 

วารสารกายภาพบำบัด

อรวรรณ

ผลของการออกกำลังกายแบบชี่กงต่ออัตราการเต้นของหัวใจในผู้สูงอายุ

วารสารกายภาพบำบัด

อรวรรณ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในการฝึกงานทางกายภาพบำบัด

 

วารสารนวัตกรรมการเรียนการสอน

อรวรรณ

ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้คอมพิวเตอร์ของพนักงานธนาคารพาณิชย์ไทย ใน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

วารสารศรีนครินทร์เวชสาร

สุรัสวดี

Effects of Traditional Thai Massage Versus Joint Mobilization on Substance P and Pain Perception in Patients with Non-specific Low Back Pain

original res

Journal of Bodywork&Movement Therapies

ทกมล

การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดใส่ข้อตะโพกเทียม

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

อลงกต

Physical therapy in vestibular disorders

review article

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |