ด้านการสอน

ภาคต้น ระดับปริญญาตรี
    461 313 โลหิตวิทยาคลินิก 1
    461 314 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลินิก 1
    461 322 การตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
    461 323 ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย
    450 111 เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(สอนร่วม)
    450 212 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาตร์ขั้นพื้นฐาน(สอนร่วม)
    450 213 ชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นพื้นฐาน(สอนร่วม)
    450 221 ปรสิตวิทยาคลินิก(สอนร่วม)
    
450 422 การบริหารห้องปฏิบัติการและการจัดการทางด้านคุณภาพ(สอนร่วม)
    450 442 การตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารพิษ(สอนร่วม)
    450 443 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารพิษ(สอนร่วม)
    450 444 เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการคลินิก(สอนร่วม)


ภาคปลาย ระดับปริญญาตรี
    461 211 โลหิตวิทยาพื้นฐาน
    461 212 ปฏิบัติการโลหิตวิทยาพื้นฐาน
    461 315 โลหิตวิทยาคลินิก 2
    461 331 การห้ามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
    461 332 ปฏิบัติการการห้ามเลือดและภาวะหลอดเลือดมีลิ่มเลือด
    461 451 ฝึกปฏิบัติการทางจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
    450 492 สัมมนา 1(สอนร่วม)
    450 351 การฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาล(สอนร่วม)
    450 431 ความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(สอนร่วม)
    450 499 ภาคนิพนธ์(สอนร่วม)

ภาคต้น ระดับบัณฑิตศึกษา
    451 710 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีวสถิติ (สอนร่วม)
    451 752 อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    451 730 ชีวเคมีคลินิกและอณูชีวการแพทย์ (สอนร่วม)
    411 711 Reading English for Graduate Student (Audit) (สอนร่วม)
    451 793 สัมมนา 2 (สอนร่วม)
    451 899 วิทยานิพนธ์ (สอนร่วม)
    452 703 พยาธิวิทยาคลินิก 1 (สอนร่วม)
    452 704 พยาธิวิทยาคลินิก 2
(สอนร่วม)
    452 712 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    452 713 ชีวสถิติสำหรับพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 721 เทคนิคการวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา
(สอนร่วม)
    452 731 กฎหมายและจรรยาบรรณ
(สอนร่วม)
    452 732 ระบบคุณภาพในพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 733 องค์กรและการจัดการด้านสุขภาพ
(สอนร่วม)
    452 722 หัวข้อพิเศษในพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 734 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(สอนร่วม)

ภาคปลาย ระดับบัณฑิตศึกษา
    451 760 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (สอนร่วม)
    451 740 เทคนิคทันสมัยทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    451 792 สัมมนา 1(สอนร่วม)
    451 899 วิทยานิพนธ์ (สอนร่วม)
    411 711 Reading English for Graduate Student (Audit) (สอนร่วม)
    451 894 สัมมนา (สอนร่วม)
    452 705 พยาธิวิทยาคลินิก 3
(สอนร่วม)

 


2 (2-0-2)
2 (2-6-2)

1 (1-0-1)
1 (0-3-1)

2 (1-3-1)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-2)
1 (1-0-1)
1 (1-0-1)
1 (0-3-2)
1 (1-0-1)
1 (1-0-2)

1 (1-0-1)
1 (0-3-1)
1 (1-0-1)
1 (1-0-1)
1 (0-3-1)
2 (0-8-5)
1 (1-0-2)
2 (0-8-5)
1 (1-0-1)
2 (0-8-10)


2 (2-0-0)
2 (1-3-0)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
1 (1-0-3)
7 (x-x-x)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (1-0-1)
2 (1-2-2)
2 (1-2-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)2 (1-3-0)
3 (2-3-0)
1 (1-0-3)
7 (x-x-x)
3 (3-0-3)
1 (1-0-3)
2 (2-0-4)

ด้านการวิจัย

ผู้วิจัย

บทบาท

ชื่อโครงการวิจัย

สถานะปัจจุบัน

กุลนภา

ผู้ร่วมโครงการ

พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาขอผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

ระหว่างดำเนินงาน

กุลนภา

ผู้ร่วมโครงการ

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (1 ใน 4 โครงการย่อยของ ศวป.)

ระหว่างดำเนินงาน

กุลนภา

ผู้ร่วมโครงการ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคในบิดามารดาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

ระหว่างดำเนินงาน

กุลนภา

ผู้ร่วมโครงการ

การเปรียบเทียบการวินิจฉัยทารกในครรภ์โรคธาลัสซีเมียโดยการวิเคราะห์ ฮีโมโกลบินทารกในครรภ์ด้วย automated HPLC และดีเอ็นเอ

ระหว่างดำเนินงาน

กุลนภา

ผู้ร่วมโครงการ

Influence of maternal beta E globin gene on hematologic response to iron suplementation during pregnancy ที่มีอาการรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ระหว่างดำเนินงาน

จิราพร

ผู้ร่วมโครงการ

ความสัมพันธืระหว่างความชุกของพยาธิ์ใบไม้ตับกับโรคระบบท่อน้ำดี

ระหว่างดำเนินงาน

ไพศาล

ผู้ร่วมโครงการ

Study of fibrin structure and related genes in patients with venous thrombosis

 

ไพศาล

ผู้ร่วมโครงการ

Study of clot structure and haemostatic changes in patients with mitral stenosis

 

อำพร

หัวหน้าโครงการ

การศึกษาระดับทรอมบิน โปรทรอมบินและความเสี่ยงต่อการเกิดทรอมโบสิสในผู้ป่วยเด็กบีต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี

ระหว่างเขียนรายงาน

อำพร

หัวหน้าโครงการ

การศึกษาความเสี่ยงต่อการเกิดทรอมโบสิสในผู้ป่วยเด็กบีต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี : ที่เกี่ยวข้องกับตัวยับยั้งการสลายไฟบรินที่ถูกกระตุ้นได้ด้วยทรอมบินและแฟตเตอร์ XI

ระหว่างดำเนินงาน

สุทธิพรรณ

หัวหน้าโครงการ

Measurement of a-mRNA ratio in red cells of a-thalassemia, Hb constant Spring and Hb Tak

ขยายระยะเวลาถึง 2548

สุทธิพรรณ

ผู้ร่วมโครงการ

ปัจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคในบิดามารดาของผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

กำลังดำเนินการ

สุทธิพรรณ

ผู้ร่วมโครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย

กำลังดำเนินการ

ณัฐยา

ผู้ร่วมโครงการ

การวิจัยแลพพัฒนาเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย (1 ใน 4 โครงการย่อย ของ ศวป.)

ระหว่างดำเนินงาน

กนกวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ

พื้นฐานการเกิดโรคระดับโมเลกุลและข้อมูลทางโลหิตวิทยาขอผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่มีอาการรุนแรงและไม่รุนแรงของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ระหว่างดำเนินงาน

กนกวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ

การวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย(1 ใน 4 โครงการย่อยของ ศวป.)

ระหว่างดำเนินงาน

กนกวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโรคในบิดามารดาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย

ระหว่างดำเนินงาน

กนกวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ

การเปรียบเทียบการวินิจฉัยทารกในครรภ์โรคธาลัสซีเมียโดยการวิเคราะห์ฮีโมโกลบินทารกในครรภ์ด้วย automated HPLC และดีเอ็นเอ

ระหว่างดำเนินงาน

กนกวรรณ

หัวหน้าโครงการ

Influence of maternal beta E globin gene on hematologic response to iron suplementation during pregnancy

ระหว่างเขียนรายงาน

นันทรัตน์ หัวหน้าโครงการ บทบาทของแฟกเตอร์ XIII เกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือดในหัวใจห้องบนซ้ายของผู้ป่วยโรคลิ้นห้วใจไมตรัลตีบ ระหว่างเขียนรายงาน
นันทรัตน หัวหน้าโครงการ การศึกษาโครงสร้างของไฟบรินและจีนที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยภาวะหลอดเลือดดำที่มีการอุดตันจากลิ่มเลือด กำลังดำเนินการ
นันทรัตน ผู้ร่วมโครงการ ประสิทธิผลของการรำไม้พลองต่อเมแทบอลิซึม และการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ในผู้สูงอายุ กำลังดำเนินการ
ยุพิน ผู้ร่วมโครงการ Quality control and improvement of blood smear examination for laboratory personnel in Northeast Thailand Hospitals กำลังดำเนินการ 
ยุพิน หัวหน้าโครงการ Maximizing the utility of the Beckman-Coulter GEN's TM กำลังดำเนินการ  

 

ผลงานที่เผยแพร่

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ประเภท

ว.ที่พิมพ์

ไพศาล

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวัดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในเลือดครบโดยวิธีนับจำนวนเกล็ดเลือดเดี่ยว

original res

เทคนิค&กายภาพ

ไพศาล

ปริมาณแอนติเจนและแอ็กติวิตี้ของโปรตีนซีในผู้ป่วยเบาหวานที่มี retinopathy

original res

เทคนิคการแพทย์

อำพร

ผลของเฟนนิลไฮดราซีนต่อการเกิดไฮซ์บอดีจากเลือดที่พร่องเอ็นไซม์

original res

วารสารเทคนิคการแพทย์

อำพร

การทดสอบการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและค่า bleeding time ในผู้ป่วยไตวานเรื้อรัง : การศึกษาเบื้องต้น

original res

วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

สุทธิพรรณ

การดัดแปลงการตรวจกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6-PD ด้วยวิธี fluorescent spot test

นิพนธ์ต้นฉบับ

นำเสนอในที่ประชุมวิชาประจำปี 2548 สมาคมเทคนิคฯ

ณัฐยา

1. A simplified screening strategy for thalassemia and haemoglobin E in rural communities

original res

Bull World Health Organ(2004 May; 82(5): 364-72)

ณัฐยา

2. Role of NF-kappa B in regulation of apoptosis of erythroid progenitor cells

original res

Eur J Haematol (2005 Apr; 74(4): 315-3)

       

กนกวรรณ

1. A simplified screening strategy for thalassemia

original res

Bull World Health

กนกวรรณ

and haemoglobin E in rural communities

Organ

กนกวรรณ

of Southeast Asia

กนกวรรณ

2.  The diverse molecular basis and hematologic. features of Hb H and AEBart’s diseases in northeast Thailand

original res

Acta Haematol

กนกวรรณ

3. Multiplex allele specific PCR assay for differential diagnosis of Hb S,Hb D-Punjab and Hb Tak .

original res

Clin Chim Acta

กนกวรรณ

4. Molecular basis of db-thalassemia and hereditary persistence of fetal hemoglobin in Thailand.

original res

Haematologica

กนกวรรณ

5. Laboratory diagnosis of a compound heterozygosity for Hb Hekinan [a27(B8) Glu-Asp] and a deletional a-thalassemia 2 in Thailand.

original res

Clin Lab Haematol

กนกวรรณ

6. Molecular and hematological characterization of Hb Hope/Hb E and Hb Hope/-thalassemia 2 in Thai patients.

original res

Lab Hematol

กนกวรรณ

7. A reliable screening protocol for thalassemia and hemoglobinopathies in pregnancy: an alternative approach to electronic cell counting.

original res

Am J Clin Pathol

กนกวรรณ

8. Thalassemia intermedia associated with interaction of Hb Beijing [16(A14)Lys-Asn] complex and Hb E [26(B8)Glu-Lys] with a deletional -thalassemia 1 in a Thai family.

original res

Hemoglobin

กนกวรรณ

9. Association of Hb Q-Thailand with homozygous Hb E and heterozygous Hb Constant Spring in pregnancy.

original res

Eur J Haematol

กนกวรรณ

10. Molecular and haematological Pyrgos and characterization of compound Hb E/HbHb E/Hb J-Bangkok in Thai patients.

original res

Clin Lab Haematol

กนกวรรณ

11. Compound heterozygote state for G????????-thalassemia and hereditary persistence of fetal hemoglobin.

original res

Am J Hematol

กนกวรรณ

12. Compound heterozygote states for Hb C/Hb Malay and Hb C/Hb E in pregnancy: a molecular and hematological analysis.

original res

Blood Cells, Mol Dis

กนกวรรณ

13. การตรวจกรองฮีโมโกลบินอีด้วยชุดน้ำยาสำเร็จรูป KKU-DCIP-Clear ที่อุณหภูมิต่างๆ

original res

วารสารเทคนิคการแพทย์

กุลนภา

1. A simplified screening strategy for thalassemia and haemoglobin E in rural communities of Southeast Asia

original res

Bull World Health Organ

กุลนภา

2.  The diverse molecular basis and hematologic features of Hb H and AEBart’s diseases in northeast Thailand

original res

Acta Haematol

กุลนภา

3. Multiplex allele specific PCR assay for differential diagnosis of Hb S,Hb D-Punjab and Hb Tak .

original res

Clin Chim Acta

กุลนภา

4. Molecular basis of db-thalassemia and hereditary persistence of fetal hemoglobin in Thailand.

original res

Haematologica

กุลนภา

5. Laboratory diagnosis of a compound heterozygosity for Hb Hekinan [a27(B8) Glu-Asp] and a deletional a-thalassemia 2 in Thailand.

original res

Clin Lab Haematol

กุลนภา

6. Molecular and hematological characterization of Hb Hope/Hb E and Hb Hope/-thalassemia 2 in Thai patients.

original res

Lab Hematol

กุลนภา

7. A reliable screening protocol for thalassemia and hemoglobinopathies in pregnancy: an alternative approach to electronic cell counting.

original res

Am J Clin Pathol

กุลนภา

8. Thalassemia intermedia associated with complex interaction of Hb Beijing [a16(A14)Lys-Asn] and Hb E [a26(B8)Glu-Lys] with a deletional a-thalassemia 1 in a Thai family

original res

Hemoglobin

กุลนภา

9. Association of Hb Q-Thailand with homozygous Hb E and heterozygous Hb Constant Spring in pregnancy.

original res

Eur J Haematol

กุลนภา

10. Molecular and haematological Hb Constant Spring in pregnancy.Hb E/HbHb E/Hb J-Bangkok in Thai patients.

original res

Clin Lab Haematol

กุลนภา

11. Compound heterozygote state for G-thalassemia and hereditary persistence of fetal hemoglobin.

original res

Am J Hematol

กุลนภา

12. Compound heterozygote states for Hb C/Hb Malay and Hb C/Hb E in pregnancy: a molecular and hematological analysis.

original res

Blood Cells, Mol Dis

กุลนภา

13. การตรวจกรองฮีโมโกลบินอีด้วยชุดน้ำยาสำเร็จรูป KKU-DCIP-Clear ที่อุณหภูมิต่างๆ

original res

วารสารเทคนิคการแพทย์

นันทรัตน์ ปริมาณแอนติเจนและแอ็กติวิตี้ของโปรตีนซีในผู้ป่วยเบาหวานที่มี retinopathy original res เทคนิคการแพทย์
นันทรัตน การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวัดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในเลือดครบโดยวิธีนับจำนวนเกล็ดเลือดเดี่ยว original res เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
สุทธิพรรณ ระดับฮีโมโกลบิน A2 ในพาหะเบต้าธาลัสซีเมีย โดยเครื่องวิเคราะห์ชนิดฮีโมโกลบินอัตโนมัติ: ผลการศึกษาที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาิวิทยาลัยขอนแก่น original res เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด

อ่านต่อกรุณา คลิก

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |