ด้านการสอน

ภาคต้น ระดับปริญญาตรี
    463 314 วิทยาแบคทีเรียคลินิก
    463 315 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิก
    463 432 วิทยาเห็ดราคลินิก
    463 433 วิทยาไวรัสทางคลินิก
    463 434 ปฏิบัติการวิทยาเห็ดราและวิทยาไวรัสทางคลินิก
    450 111 เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(สอนร่วม)
    450 212 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาตร์ขั้นพื้นฐาน(สอนร่วม)
    450 213 ชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นพื้นฐาน(สอนร่วม)
    450 221 ปรสิตวิทยาคลินิก(สอนร่วม)
    
450 422 การบริหารห้องปฏิบัติการและการจัดการทางด้านคุณภาพ(สอนร่วม)
    450 442 การตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารพิษ(สอนร่วม)
    450 443 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารพิษ(สอนร่วม)
    450 444 เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการคลินิก(สอนร่วม)


ภาคปลาย ระดับปริญญาตรี
    463 212 วิทยาแบคทีเรียคลินิกพื้นฐาน
    463 213 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียคลินิกพื้นฐาน
    463 222 ปรสิตวิทยาวินิจฉัย
    463 223 ปฏิบัติการปรสิตวิทยาวินิจฉัย

    463 316 วิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
    463 317 ปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรียวินิจฉัย
    463 451 ฝึกปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาคลินิก
    450 492 สัมมนา 1(สอนร่วม)
    450 351 การฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาล(สอนร่วม)
    450 431 ความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(สอนร่วม)
    450 499 ภาคนิพนธ์(สอนร่วม)

ภาคต้น ระดับบัณฑิตศึกษา
    451 710 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีวสถิติ (สอนร่วม)
    451 752 อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    451 730 ชีวเคมีคลินิกและอณูชีวการแพทย์ (สอนร่วม)
    411 711 Reading English for Graduate Student (Audit) (สอนร่วม)
    451 793 สัมมนา 2 (สอนร่วม)
    451 899 วิทยานิพนธ์ (สอนร่วม)
    452 703 พยาธิวิทยาคลินิก 1 (สอนร่วม)
    452 704 พยาธิวิทยาคลินิก 2
(สอนร่วม)
    452 712 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    452 713 ชีวสถิติสำหรับพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 721 เทคนิคการวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา
(สอนร่วม)
    452 731 กฎหมายและจรรยาบรรณ
(สอนร่วม)
    452 732 ระบบคุณภาพในพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 733 องค์กรและการจัดการด้านสุขภาพ
(สอนร่วม)
    452 722 หัวข้อพิเศษในพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 734 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(สอนร่วม)

ภาคปลาย ระดับบัณฑิตศึกษา
    451 760 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (สอนร่วม)
    451 740 เทคนิคทันสมัยทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    451 792 สัมมนา 1(สอนร่วม)
    451 899 วิทยานิพนธ์ (สอนร่วม)
    411 711 Reading English for Graduate Student (Audit) (สอนร่วม)
    451 894 สัมมนา (สอนร่วม)
    452 705 พยาธิวิทยาคลินิก 3
(สอนร่วม)2 (2-0-2)
1 (0-3-1)
1 (1-0-1)
1 (1-0-1)
1 (0-3-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-2)
1 (1-0-1)
1 (1-0-1)
1 (0-3-2)
1 (1-0-1)
1 (1-0-2)


1 (1-0-1)
1 (0-3-1)
1 (1-0-1)
1 (0-3-1)
1 (1-0-1)
1 (0-3-1)
2 (0-8-5)
1 (1-0-2)
2 (0-8-5)
1 (1-0-1)
2 (0-8-10)


2 (2-0-0)
2 (1-3-0)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
1 (1-0-3)
7 (x-x-x)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (1-0-1)
2 (1-2-2)
2 (1-2-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)2 (1-3-0)
3 (2-3-0)
1 (1-0-3)
7 (x-x-x)
3 (3-0-3)
1 (1-0-3)
2 (2-0-4)

ด้านการวิจัย

ผู้วิจัย

บทบาท

ชื่อโครงการวิจัย

สถานะปัจจุบัน

จุฬารัตน์

หัวโครงการ

จำนวน copy ของ 18S rRNA gene ในเชื้อ Pythium insidiosum

ดำเนินงานเสร็จแล้ว

จุฬารัตน์

หัวโครงการ

การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Pythium insidiosum โดยอาศัยเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

ระหว่างดำเนินงาน

จุฬารัตน์

หัวโครงการ

  การจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (cooperative learning) สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 หัวข้อ ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้อ

ดำเนินงานเสร็จแล้ว

จุฬารัตน์

ผู้ร่วมโครงการ

Molecular typing and phylogeny of Pythium insidiosum

ระหว่างเขียนรายงาน

จุฬารัตน์

หัวโครงการ

การวินิจฉัยเชื้อ Pythium insidiosum โดยวิธี Polymerase Chain Reaction

ระหว่างเขียนรายงาน

จุฬารัตน์

หัวโครงการ

การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Pythium insidiosum เพื่อใช้กับสิ่งส่งตรวจ

ระหว่างดำเนินงาน

พิพัฒน์

หัวโครงการ

การศึกษาปัญหาและแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella ในส้มตำที่จำหน่ายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

 

พิพัฒน์

หัวโครงการ

การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียแอนแอโรบที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงจมูกอักเสบในจังหวัดขอนแก่น

ระหว่างดำเนินงาน

พิพัฒน์

ผู้ร่วมโครงการ

ASB Study WHO Research trial

ระหว่างดำเนินงาน

พิพัฒน์

หัวโครงการ

รูปแบบความไวและค่า MICs ต่อยาของเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ที่แยกได้จากเสมหะผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์ และไม่ติดเชื้อเอดส์ในเขตจังหวัดขอนแก่น

 

พิพัฒน์

เสนอด้วยวาจา ในการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 30 ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ตุลาคม 2547 ที่โรงแรมดุสิตรีสอร์ท พัทยา ชลบุรี

 

พิพัฒน์

ตีพิมพ์ในวารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่16 ฉบับที่1-3 มค-ธค 2547

 

อรุณลักษณ์

หัวหน้าโครงการวิจัย

การศึกษาวิธีการตรวจกรองเชื้อ Hetero-vancomycin-resistant Staphylococcus aureus

 

อรุณลักษณ์

ผู้ร่วมวิจัย

การสำรวจชนิดของเอนไซม์บีตาแลคตาเมสชนิดฤทธิ์ขยายในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae จากผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ระหว่างเขียนรายงาน

อรุณลักษณ์

หัวโครงการ

ศึกษาวิธีการวินิจฉัยเชื้อ Haemophilus influenzae อย่างง่ายและเชื่อถือได้

 

อรุณวดี หัวโครงการ การตรวจหาเอนไซม์เบตาแลกตาเมสที่สลายกลุ่ม carbapenems ในแบคทีเรียแกรมลบทรงแท่งที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างดำเนินงาน
อรุณวดี ผู้ร่วมวิจัย การสำรวจชนิดของเอนไซม์บีตาแลคตาเมสชนิดฤทธิ์ขยายในแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae จากผู้ป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ระหว่างเขียนรายงาน
อรุณวดี ผู้ร่วมวิจัย การศึกษาวิธีการตรวจกรองเชื้อ Hetero-Vancomycin-Resistant Staphylococcus aureus (hVRSA) ส่งรายงานแล้วและอยู่ระหว่างส่งตีพิมพ์
อรุณวดี ผู้ร่วมวิจัย การศึกษาชนิดของเชื้อแบคทีเรียแอนแอโรบที่เป็นสาเหตุของโรคโพรงจมูกอักเสบในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างดำเนินงาน
อรุณวดี หัวโครงการ การสำรวจเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumoniae ที่ดื้อต่อยากลุ่ม extended-spectrum cephalosporins โดยการสร้างเอนไซม์ AmpC beta-lactamases ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เสนอขอทุน และเริ่มดำเนินการวิจัยแล้ว
เกษแก้ว ผู้ร่วมวิจัย การวินิจฉัยเชื้อ Pythium insidiosum โดยวิธี Polymerase Chain Reaction ส่งรายงานแล้ว
เกษแก้ว ผู้ร่วมวิจัย การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Pythium insidiosum เพื่อใช้กับสิ่งส่งตรวจ ระหว่างดำเนินงาน
เกษแก้ว ผู้ร่วมวิจัย จำนวน copy ของ 18S rRNA gene ในเชื้อ Pythium insidiosum ส่งรายงานแล้ว

 

ผลงานที่เผยแพร่

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ประเภท

ว.ที่พิมพ์

จุฬารัตน์

Penicillium marneffei

review article

Encyclopedia of Medical Genomics and Proteomics

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ผู้เข้าร่วม

การประชุม

สถานที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท

โชติชนะ

การประชุมวิชการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

หอประชุม กองทัพเรือ

Multilocus sequencing of Methicillin- resistant Staphylococcus aureus in Siriaj

presentation

จุฬารัตน์

The 10th Asean Conference in Medical Laboratory Technology.

Lotus Hotle Pang Suan Kaew, Chiang Mai

Copy of 18 S rRNA gene in Pythium insidiosum.

poster

จุฬารัตน์

The 10th Asean Conference in Medical Laboratory Technology.

Lotus Hotle Pang Suan Kaew, Chiang Mai

Staphylococcus aureus from chinical specimens by using lipovitellin mannitol salt agar with oxacillin

poster

จุฬารัตน์

The 10th Asean Conference in Medical Laboratory Technology.

Lotus Hotle Pang Suan Kaew, Chiang Mai

Evaluation of two methods for DNA extraction of Pythium insidiosum.

poster

จุฬารัตน์

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

การออกแบบไพรเมอร์จำเพาะของยีน 18S rRNA สำหรับเชื้อ Pythium insidiosum

presentation

จุฬารัตน์

The 3rd congress of Asia-Pacific Society for Medical Mycology (3rd APSMM),

Dusit Thani , Thailand

., One-tube seminested polymerase chain reaction for detection and identification of Pythium insidiosum.

poster

จุฬารัตน์

The 9th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases

Queen Sirikit Convention Center Bangkok,

Ribotyping of Pythium insidiosu Human isolates.

poster

จุฬารัตน์

The 3rd Congreee of Asia-Pacific Society for Medical Mycology (3rd APSMM)

Dusit Thani , Thailand

PCR diagnosis of Pythiosis

presentation

จุฬารัตน์

การประชุมวิชาการประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 29

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฏร์ธานี

การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยเชื้อ โดยอาศัยเทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

poster

จุฬารัตน์

ประชุมเครือข่ายจุลชีววิทยาประจำปี 2548

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จุฬารัตน์

การใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบ้ตรเพื่อพัฒนางานวิจัย

ชั้น 4 อาคารศูนย์วิชาการ

จุฬารัตน์

Journal impact factor

สำนักวิทยบริการ

จุฬารัตน์

โครงการสัมมนาผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศว

จุฬารัตน์

ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด เพื่อการพัฒนาคนที่มีคุณภาพละสังคม

คณะเทคนิคการแพทย์ มข.

จุฬารัตน์

Trigeminal Neuralgia

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิพัฒน์

การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 30

พัทยา ชลบุรี

เสนอด้วยวาจา เอกสารอยู่ใน Abstract การประชุม

presentation

พิพัฒน์

การประชุมวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ ขอนแก่น

ขอนแก่น

อรุณลักษณ์

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Types of extended-spectrum b-lactamases in bacteria of family Enterobacteriaceae isolated from patients in Srinagarind Hospital.

 

อรุณลักษณ์

  Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand

Detection of heterogeneous vancomycin intermediate resistant Staphylococcus aureus (HVISA) by low concentration vancomycin disc.

 

อรุณวดี การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข    
อรุณวดี การประชุมใหญ่วิชาการประจำปีครั้งที่ 30 พัทยา ชลบุรี    
อรุณวดี การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2547 คณะแพทยศาสตร์ มข. Types of extended-spectrum beta-lactamases in bacteria of family poster
อรุณวดี การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2548 คณะแพทยศาสตร์ มข. Enterobacteriaceae isolated from patients in Srinagarind Hospital
การตรวจหาแบคทีเรียวงศ์ Enterobacteriaceae ที่สร้างเอนไซม์ ESBLs ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์
poster
อรุณวดี The 9th Western Pacific Congress on Chemotherapy and Infectious Diseases ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์
โรงแรมเฟลิกซ์
Detection of heterogeneous vancomycin intermediate resistant staphylococcus aureus (HVISA) by low concentration vancomycin disc poster
อรุณวดี การประชุม " นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว." ริเวอร์แคว กาญจนบุรี Detection of carbapenem-hydrolysing ?-lactamases in Gram-negative bacilli isolated from patients in Srinagarind Hospital. presentation
อรุณวดี การประชุมวิชาการ เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเพื่อการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ คณะเทคนิคการแพทย    
 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |