ด้านการสอน

ภาคต้น ระดับปริญญาตรี
    464 314 เทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้นกันคลินิก
    464 315 ปฏิบัติการเทคนิคทางวิทยาภูมิคุ้นกันคลินิก
    464 451 ฝึกปฏิบัติการทางวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
    464 452 ฝึกปฏิบัติการทางเวชศาสตร์การบริการโลหิต
    450 111 เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(สอนร่วม)
    450 212 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาตร์ขั้นพื้นฐาน(สอนร่วม)
    450 213 ชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นพื้นฐาน(สอนร่วม)
    450 221 ปรสิตวิทยาคลินิก(สอนร่วม)
    
450 422 การบริหารห้องปฏิบัติการและการจัดการทางด้านคุณภาพ(สอนร่วม)
    450 442 การตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารพิษ(สอนร่วม)
    450 443 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารพิษ(สอนร่วม)
    450 444 เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการคลินิก(สอนร่วม)

ภาคปลาย ระดับปริญญาตรี
    464 212 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐาน
    464 316 วิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
    464 317 ปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันคลินิก
    464 322 เวชศาสตร์การบริการโลหิต
    464 323 ปฏิบัติการเวชศาสตร์การบริการโลหิต
    450 492 สัมมนา 1(สอนร่วม)
    450 351 การฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาล(สอนร่วม)
    450 431 ความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(สอนร่วม)
    450 499 ภาคนิพนธ์(สอนร่วม)

ภาคต้น ระดับบัณฑิตศึกษา
    451 710 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีวสถิติ (สอนร่วม)
    451 752 อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    451 730 ชีวเคมีคลินิกและอณูชีวการแพทย์ (สอนร่วม)
    411 711 Reading English for Graduate Student (Audit) (สอนร่วม)
    451 793 สัมมนา 2 (สอนร่วม)
    451 899 วิทยานิพนธ์ (สอนร่วม)
    452 703 พยาธิวิทยาคลินิก 1 (สอนร่วม)
    452 704 พยาธิวิทยาคลินิก 2
(สอนร่วม)
    452 712 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    452 713 ชีวสถิติสำหรับพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 721 เทคนิคการวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา
(สอนร่วม)
    452 731 กฎหมายและจรรยาบรรณ
(สอนร่วม)
    452 732 ระบบคุณภาพในพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 733 องค์กรและการจัดการด้านสุขภาพ
(สอนร่วม)
    452 722 หัวข้อพิเศษในพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 734 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(สอนร่วม)

ภาคปลาย ระดับบัณฑิตศึกษา
    451 760 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (สอนร่วม)
    451 740 เทคนิคทันสมัยทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    451 792 สัมมนา 1(สอนร่วม)
    451 899 วิทยานิพนธ์ (สอนร่วม)
    411 711 Reading English for Graduate Student (Audit) (สอนร่วม)
    451 894 สัมมนา (สอนร่วม)
    452 705 พยาธิวิทยาคลินิก 3
(สอนร่วม)


1 (1-0-1)
1 (0-3-1)
2 (0-8-5)
2 (0-8-5)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-2)
1 (1-0-1)
1 (1-0-1)
1 (0-3-2)
1 (1-0-1)
1 (1-0-2)


1 (1-0-1)
2 (2-0-3)
1 (0-3-1)
2 (2-0-1)
1 (0-3-1)
1 (1-0-2)
2 (0-8-5)
1 (1-0-1)
2 (0-8-10)


2 (2-0-0)
2 (1-3-0)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
1 (1-0-3)
7 (x-x-x)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (1-0-1)
2 (1-2-2)
2 (1-2-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)
2 (1-3-0)
3 (2-3-0)
1 (1-0-3)
7 (x-x-x)
3 (3-0-3)
1 (1-0-3)
2 (2-0-4)

ด้านวิจัย

ผู้วิจัย

บทบาท

ชื่อโครงการวิจัย

สถานะปัจจุบัน

ชาญวิทย์

หัวหน้าโครงการ

โพลิมอร์ฟิสมของมิกที่เกี่ยวข้องกับการจับ NKG2D และการกระตุ้น NK cells

ระหว่างดำเนินงาน

ชาญวิทย์

ผู้ร่วมโครงการ

Functional polymorphism of MIC-A and NK cell activation

ระหว่างดำเนินงาน

ชาญวิทย์

ผู้ร่วมโครงการ

Expression patterns of NKG2D ligands in cervical cancer cells

ระหว่างดำเนินงาน

ชาญวิทย์

หัวหน้าโครงการ

การแสดงออกของ NKG2D ligand ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

ระหว่างดำเนินงาน

ชาญวิทย์

ผู้ร่วมโครงการ

การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ MHC class I ในมะเร็งปากมดลูก

ระหว่างดำเนินงาน

ชาญวิทย์

หัวหน้าโครงการ

Polymorphisms of NKG2D and its ligands contributing to severity of dengue infection (Part I): Expression of NKG2D ligands on dengue infected cells.

ระหว่างดำเนินงาน

ชาญวิทย์

ผู้ร่วมโครงการ

The role of bystander T cells in human immunity to dengue infection

ระหว่างดำเนินงาน

ศรีวิไล   การเตรียมแอนติบอดีต่อโอแอนติเจนของเชื้อซาลโมเนลลา ไทฟี ในกระต่ายเพื่อใช้เป็นซีรัมควบคุมในการทดสอบไวดัล ระหว่างดำเนินงาน
ศรีวิไล   การตรวจกรองหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Burkholderia pseudomalli โดยวิธี melioidin-dot ELISA ระหว่างดำเนินงาน
ยุพา หัวหน้าโครงการ การประยุกต์การตรวจ HCV core antigen แทนการตรวจ HCVRNA ระหว่างดำเนินงาน

ปรีชา

ผู้ร่วมโครงการ Suwimol Taweechaisupaponga,*, Cherdchai Kaewpab, Channarong Arunyanartc, Pipatphong Kanlac, Preecha Homchampad, Stitaya Sirisinhae, Tanakorn Proungvitayad, Surasakdi Wongratanacheewinf ระหว่างดำเนินงาน
ปรีชา ผู้ร่วมโครงการ การผลิตเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่มีการกลายของจีน aroC และการประเมิณศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัคคซีนในหนูทดลอง ระหว่างดำเนินงาน
ปรีชา หัวหน้าโครงการ การผลิตเชื้อ Burkholderia pseudomallei ที่มีการกลายของจีน panC และการประเมิณศักยภาพในการนำมาใช้เป็นวัคคซีนในหนูทดลอง ระหว่างดำเนินงาน
อรุณรัฐ ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจหาปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ศึกษา: CMI ต่อเชื้อ B. psuedomallei ระหว่างดำเนินงาน
อรุณรัฐ ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจหาปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ศึกษา: ศึกษา HLA ในผู้ป่วยใข้เลือดออก ระหว่างดำเนินงาน
อรุณรัฐ ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจหาปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง ศึกษา: ศึกษา MIC ระหว่างดำเนินงาน
อรุณรัฐ ผู้ร่วมโครงการ การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจหาปฏิกิริยาแอนติเจน-แอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง:ศึกษา CMI ต่อเชื้อ Dengue virus ระหว่างดำเนินงาน
สหพัฒน์ หัวหน้าโครงการ Functional polymorphism of MIC-A and NK cell activation ระหว่างดำเนินงาน
สหพัฒน์ หัวหน้าโครงการ Expression patterns of NKG2D ligands in cervical cancer cells ระหว่างดำเนินงาน
สหพัฒน์ ผู้ร่วมโครงการ การแสดงออกของ NKG2D ligand ในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระหว่างดำเนินงาน
สหพัฒน์ ผู้ร่วมโครงการ การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของ MHC class I ในมะเร็งปากมดลูก ระหว่างดำเนินงาน
กรรณิการ์ ผู้ร่วมโครงการ การศึกษาระดับทรอมบิน โปรทอมบิน และความเสี่ยงต่อการเกิดทรอมโบสิสในผู้ป่วยเด็กโรคบีต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี ระหว่างดำเนินงาน
กรรณิการ์ ผู้ร่วมโครงการ การศึกษาความเสี่ยงต่อการเกิดทรอมโบสิสในผู้ป่วยเด็กบีต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี: ที่เกี่ยวกับตัวยับยั้งการสลายไฟบรินที่ถูกกระตุ้นได้ด้วยทรอมบินและแฟคเตอร์XI ระหว่างดำเนินงาน
กรรณิการ์ ผู้ร่วมโครงการ ปัจจัยที่เกี่ยงข้องในบิดามารดาผู้ป่วยบีตาธาลัสซีเมีย ฮีโมโกลบินอีและธาลัสซีเมียชนิดอื่นที่มีอาการรุนแรงและไม่รุนแรง ระหว่างดำเนินงาน


ผลงานที่เผยแพร่

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ประเภท

ว.ที่พิมพ์

ชาญวิทย์

A.V. Romphruk, A. Romphruk, C. Choonhakarn, C. Puapairoj, H. Inoko and C. Leelayuwat. MHC Class I Chain-Related Gene A (MICA) In Thai Psoriasis Patients: MICA Association as a Part of HLA-B-Cw Haplotypes.

original res

Tissue Antigens 63: 547-54, 2004

ชาญวิทย์

D.S. Dunn, A.V. Romphruk, C. Leelayuwat, M. Bellgard and J.K. Kulski. Polymorphic Alu insertions and their associations with MHC class I alleles and haplotypes in the Northeastern Thais. Annals Hum Genetics 69 : 1-9, 2005.

original res

Annals Hum Genetics 69 : 1-9, 2005.

ชาญวิทย์

Jearanaikoon P , Khahmahpahte S, Chonanant C, Romphruk AV, Chumworathayi B, Romphruk A and Leelayuwat C. Polymorphism of MICB in cervical cancer: No distinct MICB allele associated with the risk to develop cervical cancer.

original res

Hum Immunol

ชาญวิทย์

Kitcharoen, K, Witt, CS, Romphruk, AV, Christiansen, FT and Leelayuwat, C. MICA, MICB and MHC beta block matching in bone marrow transplantation: Relevance to transplantation outcome.

original res

Hum Immunol

ชาญวิทย์

Jumnainsong, A, Romphruk, A.V, Jearanaikoon, P, Wongsena, W, Klumkrathok, K, Romphruk, A, Luanrattanakorn S and Leelayuwat, C. Polymorphism of the extracellular domains of MICA in cervical cancer: Indicative of motifs relevant to function.

original res

Hum Immunol

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ผู้เข้าร่วม

การประชุม

สถานที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท

ชาญวิทย์

12 International Congress of Immunology

Montreal, Canada

ศธ 0514.9.1.2/107 30 มิย 47 : Polymorphisms of MICA and MICB in Cholangiocarcinoma: Association Towards

Function. (Wongsena et al.); Analysis of Killer Immunoglobulin-like Receptor (KIR) Matching in Unrelated Bone

Marrow Transplantation (Kitcharoen et al.);

Poster

ชาญวิทย์

เพื่อจัดทำกรอบการวิจัยโครงการบูรณาปี 2548

รร มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ

วช 0002(3)/ว2612 18 มิย 47

ชาญวิทย์

The Fifth Princess Chulaborn International Science Congress

Shangrila, Bangkok

Functional MICB motifs involved in NK cell activation via NKG2D (Jumnainsong et al.); Polymorphisms of MICA and MICB in Cholangiocarcinoma: Association Towards Function. (Wongsena et al.)

poster

ชาญวิทย์

Nanotechnology Forum

 

ศธ 0514.1.2/ว679 17 สค 47

ชาญวิทย์

แลกเปลี่ยนแนวโน้มของการวิจัยและพัฒนาเชิงแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

รร The Grand กรุงเทพฯ

วช 0003(กพ)/ว779 13 กย 2547

ชาญวิทย์

The First Asian Regional Dengue Research Network Meeting

Siam City Hotel กรุงเทพฯ

ชาญวิทย์

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมไวรัสวิทยา

Twin Towers กรุงเทพฯ

ชาญวิทย์

การประยุกต์เทคโนโลยีนาโนในงานสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

 

ศธ 0514.2.8/357 8 มีค 48

ชาญวิทย์

ประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย

รร เรดิสัน กรุงเทพ

ศธ 0514.9.6/087 3 พค 48 : Site directed mutagenesis for

allelic MICA mutant production (Barusrux et al.); Functional MICB motifs involved in NK cell activation via NKG2D (Jumnainsong et al.)

presentation

สหพัฒน์ ประชุมใหญ่ประจำปี 2548 สมาคมโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาแห่งประเทศไทย กรุงเทพ Site directed mutagenesis for allelic MICA mutant production presentation
ศรีวิไล การประเมินอค์กรด้วยตนเองตามรางวัลคุณภาพแห่งชาติ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ    
ศรีวิไล การบรูณการระบบประกันคุณภาพภายในกับยุทธศาสตรการบริการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ศรีวิไล แนวทางการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ศรีวิไล การประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ศรีวิไล โครงการเผยแพร่ความรู้วิชาชีพตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ศรีวิไล การสัมมนาผู้ตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ศรีวิไล สัมมนาโครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพการทำงานเพื่อปรับปรุงรายวิชาระดับป.ตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ศรีวิไล สัมมนาการปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ศรีวิไล สัมมนาเชิงปฏิบัติการRisk management มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ปรีชา Real-Time PCR in Emerging infectious disease คณะแพทยศาสตร์ มข    
สหพัฒน์ Functional Biology Tour 2004 คณะวิทย์ฯ มหิดล    
สหพัฒน์ การฟื้นฟูความรู้การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือด กรมวิทย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข    
สหพัฒน์ ผู้ตรวจประเมินห้องปกิบัติการทางการแพทย์และมาตรฐาน ISO 15189 กรมวิทย์ฯ กระทรวงสาธารณสุข    
กรรณิการ การฟื้นฟูความรู้การประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สาขาธนาคารเลือด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    
กรรณิการ SPSS for Windows ในงานวิจัยทั่วไป ศูนย์คอมพิวเตอร์มข.    
 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |