ด้านการสอน

ภาคต้น ระดับปริญญาตรี
    462 313 เคมีคลินิก 2
    462 314 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 2

    450 111 เครื่องมือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์(สอนร่วม)
    450 212 ชีววิทยาระดับโมเลกุลและพันธุศาตร์ขั้นพื้นฐาน(สอนร่วม)
    450 213 ชีววิทยาระดับเซลล์ขั้นพื้นฐาน(สอนร่วม)
    450 221 ปรสิตวิทยาคลินิก(สอนร่วม)
    450 422 การบริหารห้องปฏิบัติการและการจัดการทางด้านคุณภาพ(สอนร่วม)
    450 442 การตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารพิษ(สอนร่วม)
    450 443 ปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์อาหาร น้ำ และสารพิษ(สอนร่วม)
    450 444 เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติทางห้องปฏิบัติการคลินิก(สอนร่วม)
    450 492 สัมมนา 1(สอนร่วม)
    450 493 สัมมนา 2(สอนร่วม)


ภาคปลาย ระดับปริญญาตรี

    462 211 เคมีคลินิก 1
    462 212 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 1
    462 315 เคมีคลินิก 3
    462 316 ปฏิบัติการเคมีคลินิก 3
    462 451 ฝึกปฏิบัติการทางเคมีคลินิก
    450 492 สัมมนา 1(สอนร่วม)
    450 351 การฝึกปฏิบัติการในโรงพยาบาล(สอนร่วม)
    450 431 ความสัมพันธ์ทางคลินิกกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ(สอนร่วม)
    450 499 ภาคนิพนธ์(สอนร่วม)

ภาคต้น ระดับบัณฑิตศึกษา
    451 710 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และชีวสถิติ (สอนร่วม)
    451 752 อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    451 730 ชีวเคมีคลินิกและอณูชีวการแพทย์ (สอนร่วม)
    411 711 Reading English for Graduate Student (Audit) (สอนร่วม)
    451 793 สัมมนา 2 (สอนร่วม)
    451 899 วิทยานิพนธ์ (สอนร่วม)
    452 703 พยาธิวิทยาคลินิก 1 (สอนร่วม)
    452 704 พยาธิวิทยาคลินิก 2
(สอนร่วม)
    452 712 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    452 713 ชีวสถิติสำหรับพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 721 เทคนิคการวินิจฉัยทางอณูชีววิทยา
(สอนร่วม)
    452 731 กฎหมายและจรรยาบรรณ
(สอนร่วม)
    452 732 ระบบคุณภาพในพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 733 องค์กรและการจัดการด้านสุขภาพ
(สอนร่วม)
    452 722 หัวข้อพิเศษในพยาธิวิทยาคลินิก
(สอนร่วม)
    452 734 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(สอนร่วม)

ภาคปลาย ระดับบัณฑิตศึกษา
    451 760 เทคนิคทางชีววิทยาระดับโมเลกุล (สอนร่วม)
    451 740 เทคนิคทันสมัยทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สอนร่วม)
    451 792 สัมมนา 1(สอนร่วม)
    451 899 วิทยานิพนธ์ (สอนร่วม)
    411 711 Reading English for Graduate Student (Audit) (สอนร่วม)
    451 894 สัมมนา (สอนร่วม)
    452 705 พยาธิวิทยาคลินิก 3
(สอนร่วม)


2 (2-0-2)
2 (0-6-6)
2 (1-3-1)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-2)
1 (1-0-1)
1 (1-0-1)
1 (0-3-2)
1 (1-0-1)
1 (1-0-2)


1 (1-0-1)
1 (0-3-1)
2 (2-0-2)
2 (0-6-6)
2 (0-8-5)
1 (1-0-2)
2 (0-8-5)
1 (1-0-1)
2 (0-8-10)

2 (2-0-0)
2 (1-3-0)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
1 (1-0-3)
7 (x-x-x)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (1-0-1)
2 (1-2-2)
2 (1-2-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

2 (2-0-4)
2 (1-3-0)
3 (2-3-0)
1 (1-0-3)
7 (x-x-x)
3 (3-0-3)
1 (1-0-3)
2 (2-0-4)

ด้านการวิจัย
ผู้วิจัย
บทบาท
ชื่อโครงการวิจัย
สถานะปัจจุบัน

เรวัตร

ผู้ร่วมโครงการ

การเปรียบเทียบการตรวจวัดอัลคาไลน์ ฟอสฟาเตส ระหว่างน้ำยาสำเร็จรูปและน้ำยาเตรียม

ระหว่างเขียนรายงาน

เต็มดวง

หัวหน้าโครงการ

การหาจำนวนและการแสดงออกของยีนตระกูลทรีฟอยล์ในมะเร็งท่อน้ำดี

ระหว่างดำเนินงาน

เต็มดวง

ผู้อำนวยการโครงการ

วิทยามะเร็งและภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุลในโรคมะเร็งปากมดลูก

ระหว่างดำเนินงาน

เต็มดวง

หัวหน้าโครงการ

ไฮเปอร์เมชิลเลชันบริเวณโปรโมเตอร์ของจีนในมะเร็งท่อน้ำดี

ระหว่างเขียนรายงาน

เต็มดวง

ผู้ร่วมโครงการ

Deletion and expression of p73 in cholangiocarcinoma

ระหว่างดำเนินงาน

เต็มดวง

หัวหน้าโครงการ

การจำแนกแสดงออกของจีนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคอนโดรไซท์ จากเซลล์ต้นกำเนิด

ระหว่างดำเนินงาน

นงนุช

หัวหน้าโครงการ

ผลของการบริโภคน้ำผึ้งและน้ำมันงาต่อระดับซี-รีแอคทีฟโปรตีน ไฟบริโนเจนและปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในเลือดในอาสาสมัคร

ได้ร่างโครงงาน

นงนุช

หัวหน้าโครงการ

ผลของการบริโภคน้ำผึ้งและน้ำมันงาต่อระดับสารชีวเคมีและปฏิกิริยาออกซิเดชันในเลือดในอาสาสมัครที่มีระดับไขมันสูง

ได้ร่างโครงงาน

นงนุช

หัวหน้าโครงการ

ผลของการบริโภคน้ำผึ้งและน้ำมันงาต่อระดับกลูโคสและไขมันในเลือดในอาสาสมัคร

ได้ร่างโครงงาน

นงนุช

ผู้ร่วมโครงการ

ผลของการบริโภคน้ำผึ้งและน้ำมันงาจากธรรมชาติต่อระดับกลูโคสและไขมันในเลือดในอาสาสมัคร

ดำเนินการเสร็จแล้ว

นงนุช

ผู้ร่วมโครงการ

ผลของการบริโภคน้ำผึ้งและน้ำมันงาจากธรรมชาติต่อระดับซี-รีแอคทีฟโปรตีนในเลือดในอาสาสมัคร

ดำเนินการเสร็จแล้ว

นงนุช

ผู้ร่วมโครงการ

ผลของการบริโภคน้ำผึ้งและน้ำมันงาจากธรรมชาติต่อปฏิปิริยาออกซิเดชันของไขมันและระดับสารประกอบฟีนอลิกรวมในเลือดในเลือดในอาสาสมัคร

ดำเนินการเสร็จแล้ว

นงนุช

หัวหน้าโครงการ

The reduction of risk factors for cardiovascular disease in population of TumboBantoom, Amphur Muang, Khon Kaen Province

ได้ร่างโครงงาน

นงนุช

หัวหน้าโครงการ

Levels of blood biochemical markers in dyslipidemias

ได้ร่างโครงงาน

นงนุช

ผู้ร่วมโครงการ

Apolipoprotein E gene polymorphism in dyslipidemias

ได้ร่างโครงงาน

นงนุช

ผู้ร่วมโครงการ

Platelet glycoprotein polymorphisms in dyslipidemias

ได้ร่างโครงงาน

นงนุช

ผู้ร่วมโครงการ

Lipid levels and aerobic capacity in dyslipidemias

ได้ร่างโครงงาน

พัชรี

หัวหน้าโครงการ

การขาดหายไปและการแสดงออกของจีน p73 ในมะเร็งท่อน้ำดี

พัชรี

หัวหน้าโครงการ

การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเอ็ม เอช ซี คลาส 1 ในมะเร็งปากมดลูก

 

พัชรี

ผู้ร่วมโครงการ

การหาความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบ integrated HPV DNA กับความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

 

พัชรี

ผู้ร่วมโครงการ

การตรวจหาเอ็นเคจีทูดีลิแกนในกระแสเลือดในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

 

พัชรี

ผู้ร่วมโครงการ

การแสดงออกของเอ็นเคจีทูดีลิแกนในเซลล์มะเร็งปากมดลูก

เยาวลักษณ์

หัวหน้าโครงการ

Relative oxalogenesis of intravenous oxalate precursors in vitamin B6-deficient rats

ระหว่างดำเนินงาน

เยาวลักษณ์

หัวหน้าโครงการ

Urinary Oxalate, Glycolate, Citrate, Calcium, Magnesium and Phosphorus Excretions after Intravenous Loading of Ethylene Glycol and Glycine in Vitamin B6-deficient Rats

ระหว่างดำเนินงาน

เยาวลักษณ์

ผู้ร่วมโครงการ

ชุดโครงการเรื่องอะโปไลโปโปรตีนอีจีโนทัยป์ ฟีโนทัยป์ และระดับสารชีวเคมี

ในเลือดในอาสาสมัครที่มีระดับไขมันสูง

ส่งร่างโครงการ

เยาวลักษณ์

ผู้ร่วมโครงการ

Cerebrospinal fluid adenosine deaminase activity for the diagnosis of tuberculous meningitis in adult

ระหว่างดำเนินงาน

เยาวลักษณ์

หัวหน้าโครงการ

ผลของน้ำผึ้งและน้ำมันงาจากธรรมชาติต่อระดับกลูโคสและไขมันในเลือดในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี

ดำเนินการเสร็จแล้ว

เยาวลักษณ์

ผู้ร่วมโครงการ

ผลของน้ำผึ้งและน้ำมันงาจากธรรมชาติต่อระดับซี-รีแอคทีฟโปรตีนในเลือดในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี

ดำเนินการเสร็จแล้ว

เยาวลักษณ์

ผู้ร่วมโครงการ

ผลของน้ำผึ้งและน้ำมันงาจากธรรมชาติต่อระดับสารประกอบฟีนอลิกรวมและปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันในเลือดในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี

ดำเนินการเสร็จแล้ว

ลิ่มทอง

หัวหน้าโครงการ

การบริโภคขนมหวานในเด็กก่อนวัยเรียน

ระหว่างดำเนินงาน

จินดารัตน์ หัวหน้าโครงการ การประิเมินความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากพึชสมุนไพรบางชนิด ดำเนินการเสร็จแล้ว
จินดารัตน์ ผู้ร่วมโครงการ การศึกษายาปฏิชีวนะที่มีผลรบกวนการทดสอบยาบ้าโดยวิธีเทียบสี ดำเนินการเสร็จแล้ว
ผลงานที่เผยแพร่

ผู้เขียน

ชื่อบทความ

ประเภท

ว.ที่พิมพ์

เต็มดวง

Anti-p53 antibodies and p53 protien expression in cholangiocarcinoma

original res

Hepatogastroenterology

เต็มดวง

Evaluation of polymerase chain reaction, conventional and MRSA screen latex agglutibation methods for detection of mehicillin-resistant,-borderline and-susceptible Stapphylococcus aureus

original res

Southeast Asia J Trop Med Public Health

เต็มดวง

Promoter hypermethylation is a major event of hMLH1 gene inactivation in liver fluke related cholangiocarcinoma

original res

Cancer Letters

เต็มดวง

Prognostic significance of microsatellite alterations at 1p36 in liver fluke related cholangiocarcinoma

original res

Cancer Letters (รอการตอบรับ)

นงนุช

Effect of apo E on PLTP-mediated remodeling and phospholipid transfer in reconstituted HDL

original res

(อยู่ระหว่างการเขียน)

นงนุช

Effect of natural honey and sesame oil consumption on blood biochemical markers in healthy volunteers

original res

(อยู่ระหว่างการเขียน)

นงนุช

Effect of natural honey and sesame oil consumption on blood levels of lipid peroxidation and total phenolic compounds in healthy volunteers

Abstract

J Med Tech Phy Ther

พัชรี

Performance of four sources of cholesterol oxidase for serum cholesterol determination by enzymatic end point method Lolekha, PH.; Srisawasdi, P; Jearanaikoon, P; Weyprasit, N; Sriwanthana, B; Kroll, MH.

 

Clinica Chimica Acta 2004; 339: 135-145.

เยาวลักษณ์

Study of the Optimimized Condition of Protein Digestion for Proteome Analysis (in Japanese)

original res

Proceedings of the School of Agriculture, Kyushu Tokai University

เยาวลักษณ์

Protein C antigenic levels and activity in the diabetic patients with retinopathy

original res

J Med Tech Assoc Thailand

ลิ่มทอง

ระดับสังกะสีในชายที่มีบุตรยาก

original res

ศรีนครินทร์เวชสาร

ลิ่มทอง

การบริโภคน้ำตาลของวัยรุ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น

original res

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดขอนแก่น

ลิ่มทอง

ยาปฏิชีวนะที่มีผลรบกวนการตรวจวัดยาบ้าโดยวิธีวัดสี

original res

เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดขอนแก่น

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ผู้เข้าร่วม

การประชุม

สถานที่

ชื่อเรื่อง

ประเภท

เต็มดวง

18th European Association for Cancer Research

Innsbruck Austria

Chromosome 9p21 deletion and candidate genes in liver fluke related cholangiocarcinoma.

Publication only

เต็มดวง

18th European Association for Cancer Research

Innsbruck Austria

Deletion and expression of p73 gene in liver-fluke associated cholangiocarcinoma

poster

เต็มดวง

The fifth Princess Chulabhorn International Congress

กรุงเทพฯ

Amplification of chromosomal region D21S1893-D21S1890 in liver fluke related cholangiocarcinoma is associated with poor prognosis.

Poster

เต็มดวง

The third Takeo Wada Cancer Research Symposium

ขอนแก่น

Amplification of thymidine phosphorylase in liver flke related cholangiocarcinoma

Oral presentation

เต็มดวง

The third Takeo Wada Cancer Research Symposium

ขอนแก่น

Expression patterns of delta TA-p73 isoforms in liver fluke related cholangiocarcinoma cell lines

poster

เต็มดวง

The third Takeo Wada Cancer Research Symposium

ขอนแก่น

Amplification of chromosomal region D21S1893-D21S1890 in liver fluke related cholangiocarcinoma is associated with poor prognosis.

Poster

เต็มดวง

18th Asia Pacific Cancer Conference (APCC 2005)

Seoul Korea

Prognostic significance of microsatellite alterations at 1p36 in liver fluke related cholangiocarcinoma

Oral presentation

เต็มดวง

18th Asia Pacific Cancer Conference (APCC 2005)

Seoul Korea

Aberrant promoter hypermethylation of RIZ is frequent in liver fluke related cholangiocarcinoma

Oral presentation

นงนุช

นาโนเทคโนโลยีและการเขียนรายงานวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ

อาคารเพียรวิจิตร

นงนุช

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ห้องประชุมศูนย์บริการฯ

นงนุช

Emergency medicine

คณะแพทยศาสตร์

นงนุช

การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจทันยุค

คณะแพทยศาสตร์

นงนุช

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้พื้นฐานเพื่อการตรวจวินิจฉัยทางเคมีคลินิก

คณะเทคนิคการแพทย์

นงนุช

การประชุมวิชาการ The 6th Annual Conference on on Arteriosclerosis, Thrombosisand Vascular Biology

Washington DC, USA

The Influence of Apolipoprotein E Isoforms on High Density Lipoprotein Remodelling Phospholipid Transfer Protein

poster

นงนุช

การประชุมวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์

พัชรี

การประชุมนานาชาติ 3rdTakeo Wada cancer research symposium

คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1) Deletion and expression of p73 in liver fluke associated cholangiocarcinoma 2) Expression pattern of Delta TAp73 isoforms in liver fluke associated cholangiocarcinoma

poster

พัชรี

การประชุมนานาชาติ 18 APCC

ประเทศ เกาหลี

1) The Expression of Oncogenic p73 Transcripts in Liver-Fluke Associated Cholangiocarcinoma Cell Lines.
2)Non- surface Presenting of MHC Class I Indicated as the Major Event for Loss of Immune Surveillance in Cervical Cancer.

poster

พัชรี

การประชุมนานาชาติ 18 EACR

ประเทศ ออสเตรีย

Low incidence of p73 expression in liver-fluke associated cholangiocarcinoma

poster

พัชรี

ดูงาน Biosensor and applicationที่ มหาวิทยาลัย Cornell

USA

เยาวลักษณ์

สถิติที่ใช้ในการวิจัย

ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ

-

-

เยาวลักษณ์

Emergency medicine

ห้องบรรยาย คณะแพทยศาสตร์

-

-

เยาวลักษณ์

5th Princess Chulaborn International Science Congress

โรงแรมแชงกรีลา กทม.

-

-

เยาวลักษณ์

การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจทันยุค

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

-

-

เยาวลักษณ์

Good laboratory practiceand ethical principles for the use and care of animals in biomedical research

อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาตร์ ม.ขอนแก่น

-

-

เยาวลักษณ์

การประชุมสัมมนาร่วมสถาบันระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การจัดทำร่างหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตชีวเวชศาสตร์นานาชาติและระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โรงแรมเพิร์ล จ.ภูเก็ต

-

-

เยาวลักษณ์

การประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29

โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจ.สุราษฎร์ธานี

ผลของน้ำผึ้งและน้ำมันงาจากธรรมชาติต่อระดับกลูโคสและไขมันในเลือดในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี

poster

เยาวลักษณ์

The 93rd Annual Meeting of the Japanese Urological Association (JUA)

The Hotel Nikko Tokyo & the Le Meridien Grand Pacific Tokyo Hotel, Tokyo, Japan.

Endogenous oxalogenesis after intravenous loading of hydroxypyruvate in standard and vitamin B6-deficient diet fed rats

Moderated

poster presentation

เยาวลักษณ์

The 82nd Okinawa Chapter Meeting of JUA, Okinawa

The Grand Hotel, Okinawa, Japan

-

-

ลิ่มทอง

10th Asian pacific congress of clinical bichemistry

Perth, Australia

Self-prepared gelatin separator tube (GST) for common chemistry determination

poster
จินดารัตน์ การพัฒนาคณาจารย์ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
จินดารัตน์ The Princess Chulabhorn International Science Congress (PC.V) ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ กทม    
จินดารัตน์ Biomolecular techniques in the analysis of Human Gene Polymorphism คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
จินดารัตน์ ประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข    
จินดารัตน์ อบเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาล คณะเทคนิคการแพทย์ มข    
จินดารัตน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มือใหม่กับการสร้างเว็ปไซด์แบบมืออาชีพ รุ่นที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น    

 

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |