::::........เทคนิคการแพทย์-กายภาพบำบัด อันดับหนึ่งของประเทศ  ........ ::::
คณะกรรมการพัฒนางานและการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์
       1.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
       2.รองคณบดีฝ่ายบริหาร
       3.รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล
       4.รศ.นงนุช เศรษฐเสถียร
       5.ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง  
       6.ผศ.อรุณวดี ชนะวงศ์   
       7.ผศ.สุรัสวดี มรรควัลย์  
       8.นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์  
       9.นางผุสนี อัยยะแก้ว  
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับภาควิชา/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2547
    ภาควิชาเคมีคลินิก
       1. รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล
       2. รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์
       3. คุณผุสนี อัยยะแก้ว
    ภาควิชากายภาพบำบัด
       1. ผศ.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล
       2. รศ.พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์
       3. ผศ.ปรีชา หอมจำปา
    ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก
       1. ผศ.ปรีชา หอมจำปา
       2. ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง
       3. ผศ.วัณทณา ศิริธราธิวัตร
    ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก
       1. รศ.อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์
       2. ผศ.ทกมล กมลรัตน์
       3. รศ.ศรีวิไล วโรภาสตระกูล
    ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
       1. ผศ.จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล
       2. ผศ.นพมาศ เข็มทองหลาง
       3. ผศ.ทกมล กมลรัตน์
 
ตารางการตรวจเยี่ยมภาควิชาต่างๆ
วันจันทร์ที่ 12 กย 2548 1100-1400 ภาควิชาเคมีคลินิก  
วันอังคารที่ 13 กย 2548 0900-1200 ภาควิชาจุลทรรศน์คลินิก  
วันพุธที่ 14 กย 2548 1300-1600 ภาควิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  
วันพฤหัสที่ 15 กย 2548 1300-1600 ภาควิชากายภาพบำบัด  
วันศุกร์ที่ 16 กย 2548 0900-1200 ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิก  
วันที่ 26-27 ตค 2548 0830-1630 ตรวจเยี่ยมคณะฯโดยกรรมการภายนอก  


      

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |