::::........เทคนิคการแพทย์-กายภาพบำบัด อันดับหนึ่งของประเทศ  ........ ::::
วิสัยทัศน์และนโยบายการพัฒนา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ในการกำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ การบริหารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547-2551 นั้น คณะฯได้วิเคราะห์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ปัจจัยภายในและภายนอกคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะส่งผลต่อการบริหาร จัดการ ภารกิจของคณะฯ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกฏระเบียบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อจัดวางทิศทาง นโยบายการบริหารและพัฒนาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยลัยขอนแก่น ซึ่งปัจจัยต่างๆได้แก่ 1)การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อคณะฯ 2)นโยบายการบริหารจากภาครัฐ 3)ผลการประเมินฯจากสภามหาวิทยาลัย 4)ผลการประเมินฯจาก ส.ม.ศ 5)พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 6)พรบ.หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 7)ยุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ 8)ยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 9)จุดแข็งจุดอ่อน และวัฒนธรรมองค์กรคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น
        กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของประเทศทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ซึ่งในแต่ละด้านต่างก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งหมด ส่งผลกระทบเป็นกระแสผลักดันให้อุดมศึกษาไทยและแหล่งผลิตบัณฑิตต้องปรับเปลี่ยนบทบาทตามไปด้วยอย่างน้อย 4 ประการ คือ 1) บัณฑิตต้องมีความทันสมัยในลักษณะสำคัญคือ จะต้องเป็นคลังแห่งความรู้อันทันสมัย ทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรเทคโนโลยีข่าวสาร จะต้องปฏิรูปการเรียนรู้และถ่ายเทความรู้ที่ทันสมัย และจะต้องพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 2) สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเสรี ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านคุณภาพ ปริมาณ มีอิสระในการบริหารและจัดการ โดยมุ่งเน้นการแข่งขันด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน 3) สถาบันอุดมศึกษาควรสามารถเข้าสู่หมู่ชนทุกระดับตามความต้องการของหมู่ชน มีความหลากหลาย เสมอภาค และมีความต่อเนื่องตลอดชีวิต เหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย 4) สถาบันอุดมศึกษาควรพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ สามารถดูดซับความรู้ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจากนานาชาติเข้าสู่คลังแห่งความรู้ สร้างความเป็นสากลในประชาคมโลก (เอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดฯ, 2543)
        ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการพึ่งตนเอง หรือเศรษฐกิจแบบพอเพียง เน้นการพัฒนาศักยภาพ มุ่งการแข่งขันทุก ๆ ด้านกับนานาชาติ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 2) ปฏิญญาโลกว่าด้วยการอุดมศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งมุ่งเน้น ความต้องการของผู้เรียน พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งสอนกระบวนการมากกว่าเนื้อหา 3) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มุ่งความเสมอภาคด้านการศึกษา ให้สิทธิการได้รับการศึกษา 12 ปี แบบให้เปล่า (ม.43) สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และการได้รับข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการ (ม. 58) ซึ่งส่งผลกระทบทำให้มีบุคคลพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก 4) พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 5) แนวการปฏิรูปการอุดมศึกษาซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหา การสอนที่ยึดตัวผู้เรียนเป็นหลักสำคัญ สอนให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองและหมั่นศึกษาตลอดชีวิต (ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย) สอนผู้เรียนให้รู้จักวิพากษ์ ให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ตลอดทั้งให้มีจิตใจและทักษะที่จะประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ สอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ และมีความคิดสร้างสรรค์ให้มากขึ้นในสังคมไทย และให้นักศึกษาสามารถเข้าใจปัญหาของสังคมที่ซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบและสังคมที่เป็นของใหม่ขึ้นในสังคม และในภูมิภาคอย่างจริงจัง 6) กรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549) เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่ดีมีสุขของคนไทยอย่างเศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณ สร้างคนเก่ง คนดี พัฒนาคนให้คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างรากฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และสามารถรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม 7) นโยบายภาครัฐมุ่งเน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการปฏิรูประบบราชการ เพื่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (ที่มา: ผดุงชาติ สุวรรณวงษ์, ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2543; พรบ.หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546; แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย, 2546)
        ดังนั้นการที่จะให้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันชั้นแนวหน้าของประเทศจำเป็นต้องมีการเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยใช้ยุทธศาสตร์ “การปฏิรูปองค์กร” เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและรวดเร็ว ซึ่งการนี้จะบรรลุจุดหมายดังกล่าวจำเป็นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังต่อไป
        1.มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
         คณะฯต้องมีพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่ดีและชัดเจน มีการถ่ายทอดและทำความเข้าใจ ให้กับบุคลากรทุกระดับในคณะให้รับทราบ และร่วมกันกำหนด เพื่อสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้น
        2. มีแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน
         แผนกลยุทธ์ที่ดีควรประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรม แผนงานที่มีความชัดเจน สามารถวัดและประเมินได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายของคณะฯ
         3. ผู้บริหารทุกระดับในคณะร่วมแรงร่วมใจ
         ผู้บริหารทุกระดับในคณะจำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี (good governance) ต้องมีความกล้าคิดกล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลง เป็นนักบริหารที่มีความเป็นผู้นำ (leadership) ที่สามารถรวมพลังความคิด พลังความสามารถของคนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
         4. พร้อมปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการทำงาน
         โครงสร้าง ระบบ และวิธีการทำงาน ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้าง ระบบ และวิธีการทำงาน โดยมุ่งเป้าไปที่ภารกิจ หลักของคณะ และทุ่มเททรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้สำเร็จตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้ และยังต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ (customer focus) แทนการคำนึงถึงความพร้อม ความสะดวกของผู้ให้บริการ โดยการพยายามลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อน ทำให้งานง่ายขึ้น และอาจพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบจุดเดียว (one stop service)
         5. บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน
         บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องรับทราบและเข้าใจพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของคณะโดยละเอียด และพร้อมที่จะปรับวิธีการทำงาน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว และต้องพยายามปรับทัศนคติในการทำงาน ที่ทำงานแบบตั้งรับมาเป็นแบบเชิงรุก ทำงานโดยยึดความสะดวกสบายของตัวเอง มาเป็นยึดความสะดวกสบายและความต้องการของผู้รับบริการ
           แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการบริหาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2547-2551 ซึ่งเป็นเอกสารที่สำคัญที่จะเป็นเครื่องกำหนดทิศทางและวิธีการทำงานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้คณะฯสามารถบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ในอนาคต
 

แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
วิสัยทัศน์
       เทคนิคการแพทย์-กายภาพบำบัด อันดับหนึ่งของประเทศ
พันธกิจ
       พันธกิจที่สำคัญของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
       เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเป้าหมาย และสามารถตรวจสอบด้านผลผลิต ผลลัพธ์ที่มีความชัดเจน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการพันธกิจของคณะฯ ให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
กลยุทธ์ด้านการบริหารในภาพรวมของคณะเทคนิคการแพทย์
แผนกลยุทธ์ของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ตามพันธกิจของคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. แผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา
       “เน้นให้บัณฑิตมีวิทยา ปัญญา จริยธรรม-คุณธรรม ระเบียบวินัย และรับผิดชอบ”
   กลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
   กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการศึกษา
   กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเรียนการสอน
   กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนานักศึกษา
2. แผนกลุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
       “มุ่งพัฒนางานวิจัยที่ก่อประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม แก้ปัญหาชุมชน”
   กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและการพัฒนานักวิจัย
   กลยุทธ์ที่ 2 การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย
   กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการวิจัยแบบสหสาขาและบูรณาการ
   กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
3. แผนกลยุทธ์ด้านการบริการวิชาการ สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ อนุรักษ์และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
       “เน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน”
       “มุ่งอนุรักษ์และปลูกฝังวัฒนธรรมพื้นบ้าน ร่วมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”
       “เน้นการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพ”
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ กลไก ปัจจัยสนับสนุนการให้บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาวิชาชีพด้านเทคนิคการแพทย์-กายภาพบำบัด ให้กับกลุ่มประเทศอินโดจีน
   กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
   กลยุทธ์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคณะฯกับศิษย์เก่า
4. แผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
       “เน้นความเสมอภาค มีส่วนร่วม ธรรมาภิบาล”
   กลยุทธ์ที่ 1 การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมฯ
   กลยุทธ์ที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารองค์กร
   กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม
   กลยุทธ์ที่ 6 การรักษาความปลอดภัย
   กลยุทธ์ที่ 7 การหารายได้เพื่อการพึ่งตนเอง
   กลยุทธ์ที่ 8 การประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์
   กลยุทธ์ที่ 9 การงบประมาณ การเงิน การบัญชี
   กลยุทธ์ที่ 10 การประกันคุณภาพและการประเมินผลงาน


      

 
งานการประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
Copyright @ 2005 , All right reserved | Comments & Suggestions : somch_ra@kku.ac.th |