Untitled Document


คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2553-2544

 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ
ฟู่เจริญ
ประธานกรรมการ

2

 
รองศาสตราจารย์ดร.อรุณวดี
ชนะวงศ์
กรรมการ

3

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา
หอมจำปา
กรรมการ

4

 
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ
แสนไชยสุริยา
กรรมการ และเลานุการ

5

 
นางพิมพา
โสภา
ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร : นางพิมพา โสภา

นักวิชาการศึกษางานบัณฑิตศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์