ายชื่อศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 18 ( พ. ศ. 2539-2543)

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

1801 เกรียงไกร อ่อนคำ

รพ . ทองแสนมั่น อ. ทองแสนมั่น จ. อุตรดิตถ์ 53230

1802 เกรียงไกร กล้าประจันทร์

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รพ . สระบุรี อ. เมือง จ . สระบุรี 18000

1803 เกศรี สิงหโยทะกา

รพ . อุตรดิตถ์ อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ 53000

1804 ขวัญเรือน จงจอหอ

รพ . มหาราชนครราชสีมา อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

1805 จตุพร คำเพชรดี

( ไม่ทราบที่อยู่)

1806 จันทร์เพ็ญ ทุยเทพ

รพ . ราชพฤกษ์ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

1807 จันทร์เพ็ญ รัชธานี

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รพ . ขอนแก่น อ. เมือง จ . ขอนแก่น 40000

1808 ชลธิชา เขียวสิงห์

รพ . พัทยาเมโมเรียล 328/1 เมืองพัทยา จ. ชลบุรี 20260

1809 ชัยรัตน์ ตัณทราวัฒน์พันธ์

151 ถ. ภูเก็ต ต. ตลาดใหญ่ อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000

1810 ณรงค์ ผมงาม

ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ . เมือง จ. เพชรบูรณ์ 67000

1811 ณัฏฐ์ คำอ่อน

( ไม่ทราบที่อยู่)

1812 ณัฐวรรณ ภูสามารถ

รพ . คำม่วง อ. คำม่วง จ. กาฬสินธุ์ 46180

1813 ดวงใจ เนตรพรหม

รพ . เอกชล อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

1814 ดวงมณี แสนมั่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี ม . มหิดล ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

1815 ถนอมขวัญ หนูโพนทัน

ร พ . แกลง อ. แกลง จ. ระยอง 21110

1816 ทองพันธ์ สดใส

รพ . ศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อ. เมือง จ. ปราจีนบุรี 25000

1818 ศุภณัฎ ทองตันไตร

( ไม่ทราบที่อยู่)

1818 ธิเดช อุ่นใจ

รพ . แม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก 63110

1819 ธีรารัตน์ มาสุข

รพ . น้ำยืน อ. น้ำยืน จ. อุบลราชธานี 34260

1820 นงลักษณ์ บุญมา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม . เชียงใหม่ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

1821 นัฐวุฒิ จำนงค์รัตน์

รพ . ปลายพระยา อ. ปลายพระยา จ. กระบี่ 81160

1822 นันทะวะดี โสรินทร์

( ไม่ทราบที่อยู่)

1823 นิดติยา ปิ่นกลาง

รพ . ราชบุรี อ. เมือง จ. ราชบุรี 70000

1824 เนาวรัตน์ จันทร์สุวรรณ

รพ . ท่าตูม อ. ท่าตูม จ. สุรินทร์ 32120

1825 เบญจมาศ อรุณพาส

รพ . แม่กลอง 2 อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000

1826 ปนัดดา ลาแสง

21 ส . เจริญคอร์ต ถ. พหลโยธิน 22 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400

1827 ประทุมมา สืบแสนศรี

รพ . วิภาวดี- ปิยราษฎร์ อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160

1828 พวงค์เดือน ดวงดีทิพย์

129 ม.10 ต. โนนยาม อ. โกสุมพิสัย จ. มหาสารคาม 44140

1829 พัชรา เสนาชัย

รพ . สกลนคร อ. เมือง จ. สกลนคร 47000

1830 พัฒนพงษ์ มงคลแก่นทราย

รพ . สมเด็จพระยุพราชเชียงของ อ. เชียงของ จ. เชียงราย 57140

1831 พูนทรัพย์ วิเศษชาติ

รพ . เมืองเพชร- ธนบุรี อ. เมือง จ. เพชรบุรี 76000

1832 ธนัชชา นัดไทยสงค์

รพ . สมเด็จพระยุพราชกระนวน อ. กระนวน จ. ขอนแก่น 40170

1833 แพรวพรรณ คำวิเศษ

รพ . หนองคาย- วัฒนา อ. เมือง จ. หนองคาย 41000

1834 ไพโรจน์ เวชกามา

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รพ . ขอนแก่น อ. เมือง จ . ขอนแก่น 40002

1835 ภูมิจิตร แยุทธคม

รพ . ชลบุรี อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

1836 บุญล้น นวกำพล

รพ . ศรีเมืองใหม่ อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี 34000

1837 เยาวธิดา มูลสมบัติ

รพ . วิภาวดี 51/3 ถ. งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กทม. 10900

1838 วทันยา ศิริไพศาล

รพ . โพธาราม อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 70110

1839 รัตดาวัลย์ ขันโยธา

รพ . รามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240

1840 ราตรี เหล่าลุมพุก

ร พ . นามน อ. นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230

1841 รุ่งรัตน์ เพียรภายลุน

รพ . สมเด็จ อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 46150

1842 เรืองยศ ปติตังโข

( ไม่ทราบที่อยู่)

1843 ฤทธิรงค์ เสือทอง

เซ็นทรัล แล็ป รพ . สรรพสิทธิประสงค์ อ. เมือง จ . อุบลราชธานี 34000

1844 ลักษณา กิจควรดี

( ไม่ทราบที่อยู่)

1845 วรรณวิภา เชิงหอม

รพ . เขาวง อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ 46160

1846 วัชรินทร์ พรทอง

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รพ . ขอนแก่น อ. เมือง จ . ขอนแก่น 40000

1847 วัชรินทร์ ลอยลม

303/5298 ซ. บาดาล ถ. มิตรภาพ อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002

1848 วิทยา เบญจพรม

รพ . สมเด็จพระยุพราชสายบุรี อ. สายบุรี จ. ปัตตานี 94110

1849 วิภาวดี มงคลเสริม

รพ . พิบูลมังสาหาร อ. พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี 34110

1850 ศรสิทธิ์ จิรังดา

รพ . สระบุรี อ. เมือง จ. สระบุรี 18000

1851 ศุภลักษณ์ จุลชาติ

รพ . ปลวกแดง อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140

1852 สมบัติ วงศ์มณี

ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง อ . เมือง จ. ชลบุรี 20000

1853 สมพงษ์ เฉลยไตร

รพ . อ่างทอง อ. เมือง จ. อ่างทอง 14000

1854 สมพร จารึกกลาง

รพ . ตราด อ. เมือง จ. ตราด 23000

1855 สัมฤทธิ์ แดงวิบูลย์

รพ . เกษตรวิสัย อ. เกษตรวิสัย จ. ร้อยเอ็ด 45150

1856 สิริสุดา สวงโท

รพ . เมืองเลยราม อ. เมือง จ. เลย 42000

1857 สุกัตติกา หนองขุ่นสาร

บ . โปรเฟสชั่นแนลแลปบอราทอรี จก. 9412 ลาดพร้าว 74 เขตวังทองหลาง กทม. 10310

1858 สุจิน หมั่นจำรูญ

บ . โปรเพสชั่นแนลแลบอราทอรี่ จก. 9412 ลาดพร้าว 74 ลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กทม. 10310

1859 สุชาติ จันทะจิต

รพ . มหาสารคาม อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

1860 สุทธิวรรณ ธรรมวัตร

123/78 ถ. นครสวรรค์ ต. ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

1861 สุธี พามี

รพ . สำโรง อ. เมือง จ. สมุทรปราการ 10270

1862 สุภักดี แสนสีหา

รพ . สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา 90000

1863 สุริยันต์ ขันติยู

( ไม่ทราบที่อยู่)

1864 เสรี จำปีบริษัท

บ . พีซีแอลโฮลดิ้ง จก. 224/16-17 ซ. จรัสลาภ ถ. สิรินธร เขตบางพลัด กทม. 10700

1865 อนุสรณ์ วสุอนันต์กุล

( ไม่ทราบที่อยู่ )

1866 อภินันต์ ภาคน้อย

รพ . แม่ฮ่องสอน อ. เมือง จ. แม่ฮ่องสอน 58000

1867 อรอนงค์ ศิริชวลิต

335-337 ร้านประสิทธิ์ผล ถ. ประจันทเขต อ. นางรอง จ . บุรีรัมย์ 31110

1868 อรอุมา นันทัยทวีกุล

บ . เซอร์เวียร์ ประเทศไทย จก. 2 สุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110

1869 อรัญญา หันไชยศรี

( ไม่ทราบที่อยู่)

1870 อัจฉรา อุนุคำ

รพ . เซ็นต์เมรี่นครราชสีมา อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

1871 อัญชลี ศรีคัดเค้า

รพ . กรุงเทพพัทยา อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

1872 อินธนา จันทร์โยธา

รพ . เอกอุดร อ. เมือง จ. อุดรธานี 41000

1873 อุมากร ตรงประสิทธิ์

รพ . กรุงเทพ- พัทยา อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20150

1874 อุลัยพร ขานพรหม

รพ . ยางตลาด อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ 46120

1875 วลัยลักษณ์ ไร่พริก

รพ . หนองคาย- วัฒนา อ. เมือง จ. หนองคาย 45000

1876 วิรัตน์ นิลเกตุ

รพ . หนองคาย อ. เมือง จ. หนองคาย 43000

1877 อัจฉรียา จันปุ่ม

รพ . ระยอง อ. เมือง จ. ระยอง 21000

1878 อรรถสิทธิ์ อุดมวิเศษ

รพ . มหาสารคาม อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000

1879 วีระยุทธ เสรีรัตนากร

รพ . อำนาจเจริญ อ. อำนาจเจริญ จ. อำนาจเจริญ 37000