- แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ online 
- ห้องเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google classroom และ KKU e-lear
ning

ตามลิ้งนี้ https://storage.kku.ac.th/index.php/s/vH6KZyBy43W078T

- การใช้ห้องประชุม online โดยใช้โปรแกรม Zoom

- การบันทึกการสอนโดยใช้ LOOM

ตามลิ้งนี้ https://drive.google.com/file/d/1iecpW3mRUit22rHUhxD5xQrGPCpueIW3/view?usp=sharing