หน้าหลัก
 
รายละเอียดโครงการ
 
หนังสืออนุมัติจัดโครงการ
 
กำหนดการการจัดอบรม
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรบ
 

ลงทะเบียนออนไลน

 
ส่งหลักฐานการการสมัครมาที่ supawadee@kku.ac.th
(ในกรณีที่ยังไม่ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร)
 

ข้อมูลเรื่องที่พัก/แผนที่ มข.

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยืนยันการ
ลงทะเบียน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย”
ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562

-------------------------

1.  หลักการและเหตุผล
      การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย เป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับสารน้ำชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย อาทิ น้ำไขสันหลัง (cerebrospinal fluid) น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural fluid) น้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial fluid) น้ำในช่องท้อง (peritoneal fluid) น้ำไขข้อ (synovial fluid) และสารน้ำชนิดอื่น ความผิดปกติของระบบต่างๆ ที่ทำให้เกิดสารน้ำในร่างกาย อาจเกิดจากการติดเชื้อ การอักเสบเนื้องอก มะเร็ง หรือภาวะผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ฯลฯ ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่เป็นเซลล์ การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกายทางจุลทรรศน์วินิจฉัยสามารถบอกได้ว่าเซลล์ที่พบในสารน้ำชนิดต่าง ๆ เป็นเซลล์ที่ปกติหรือผิดปกติ  อีกทั้งเป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพง ใช้เวลาสั้น แต่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางด้านนี้ต้องมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์  ในการเตรียมสิ่งส่งตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจและรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้แพทย์สามารถทำการรักษาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นการพัฒนางานเวชศาสตร์ชันสูตรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นด้วย

2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
2.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกเตรียมและศึกษาสเมียร์ตัวอย่างสารน้ำร่างกายชนิดต่าง ๆ
2.3  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะการตรวจสเมียร์สารน้ำร่างกายชนิดต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
อาการทางคลินิก
2.4  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการ
ตรวจได้อย่างถูกต้อง

3. ผู้เข้าร่วมอบรม
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ชันสูตร จำนวน 90 คน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกายทางห้องปฏิบัติการด้านจุลทรรศน์วินิจฉัย อันจะนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. ผู้รับผิดชอบ
    กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6. ระยะเวลาและสถานที่ 
วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 รวม 4 วัน 
ณ ห้องประชุมห้องประชุมพิสิฐฎ์-เนตรเฉลียว ชั้น 8 และห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก ชั้น 5 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7. ขั้นตอนดำเนินการ
การอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การตั้งกล้องสาธิต การฝึกปฏิบัติการ การรายงานผล และการแปลผลการตรวจ กรณีศึกษา การร่วมอภิปราย และซักถามปัญหาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
8.  ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท
โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับกระเป๋าใส่เอกสาร และ CD ประกอบการอบรม
9. กำหนดการลงทะเบียน
ลงทะเบียนภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 หรือเมื่อมีผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการอบรมครบ 90 คน

 

       

** โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี     กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก     เลขที่บัญชี  551-426725-9 
        

 

                                                                                                


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม
     อ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี    e-mail : supawadee@kku.ac.th   หรือ  กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก โทรศัพท์/โทรสาร  043-202087