หน้าหลัก
 
รายละเอียดโครงการ
 
หนังสืออนุมัติจัดโครงการ
 
กำหนดการการจัดอบรม
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรบ
 

ลงทะเบียนออนไลน

 
ส่งหลักฐานการการสมัครมาที่ supawadee@kku.ac.th
(ในกรณีที่ยังไม่ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร)
 

ข้อมูลเรื่องที่พัก/แผนที่ มข.

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยืนยันการ
ลงทะเบียน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


 


   ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม
      ติดต่อสอบถามการสมัคร การลงทะเบียน และการโอนเงิน
อ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี
e-mail : supawadee@kku.ac.th
Mobile phone : 085-8552302

ติดต่อประธานจัดอบรม
รศ.ดร.สุทธิพรรณ กิจเจริญ
e-mail : sutpra@kku.ac.th
Office : 043-202087
Mobile phone : 080-4023505

                                                                                                


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม
     อ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี    e-mail : supawadee@kku.ac.th   หรือ  กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก โทรศัพท์/โทรสาร  043-202087