หน้าหลัก
 
รายละเอียดโครงการ
 
หนังสืออนุมัติจัดโครงการ
 
กำหนดการการจัดอบรม
 
หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรบ
 

ลงทะเบียนออนไลน

 
ส่งหลักฐานการการสมัครมาที่ supawadee@kku.ac.th
(ในกรณีที่ยังไม่ส่งหลักฐานพร้อมใบสมัคร)
 

ข้อมูลเรื่องที่พัก/แผนที่ มข.

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยืนยันการ
ลงทะเบียน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย”
ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561

-------------------------

1.  หลักการและเหตุผล
      การตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกายเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับ
สารน้ำชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย อาทิ ระบบประสาทส่วนกลาง ช่องเยื่อหุ้มปอด ช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ช่องเยื่อบุช่องท้อง ช่องเยื่อหุ้มข้อ  และสารน้ำชนิดอื่น  ความผิดปกติต่าง ๆ ในระบบดังกล่าวอาจเกิดจากการติดเชื้อ การอักเสบ
เนื้องอก มะเร็ง ภาวะผิดปกติทางระบบภูมิคุ้มกัน ฯลฯ ซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนที่เป็นของเหลวและส่วนที่เป็นเซลล์ ซึ่งการตรวจพื้นฐานทางจุลทรรศน์วินิจฉัยสามารถทำได้ง่าย ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือราคาแพง ใช้เวลาสั้น แต่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบงานตรวจวิเคราะห์ทางด้านนี้ต้องมีความรู้พื้นฐาน
มีทักษะ มีประสบการณ์ และพัฒนาเทคนิคในการเตรียมสิ่งส่งตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับงาน สามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้อง อันจะช่วยพัฒนางานเวชศาสตร์ชันสูตรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้นต่อไป


2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
2.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกเตรียมและศึกษาสเมียร์ตัวอย่างสารน้ำร่างกายชนิดต่าง ๆ
2.3  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกทักษะการตรวจสเมียร์สารน้ำร่างกายชนิดต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับ
อาการทางคลินิก
2.4  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เรื่องการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจได้
อย่างถูกต้อง
3.  ผู้รับผิดชอบ
          กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.  ระยะเวลาและสถานที่
วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 รวม 4 วัน
ณ กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.  วิทยากร
คณาจารย์จากกลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.  วิธีการจัดอบรม
การอบรมประกอบด้วย การบรรยาย การตั้งกล้องสาธิต การฝึกปฏิบัติการ การรายงานผล และการแปลผลการตรวจ กรณีศึกษา การร่วมอภิปราย และซักถามปัญหาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกาย
7.  ผู้เข้าร่วมอบรม
นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านเวชศาสตร์ชันสูตร จำนวน 90 คน

8.  ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนคนละ 4,000 บาท
โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับกระเป๋าใส่เอกสาร และ CD ประกอบการอบรม

กำหนดการลงทะเบียน
ลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 หรือเมื่อมีผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมการอบรมครบ 90 คน

       

** โอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี     กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก     เลขที่บัญชี  551-426725-9     

 

                                                                                                


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการอบรม
     อ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี    e-mail : supawadee@kku.ac.th   หรือ  กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก โทรศัพท์/โทรสาร  043-202087