[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 
 

  
เอกสารประกอบการสมัครสอบเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ
พุธ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560          ขอเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่  7 เมษายน 2560 เนื่องจากอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 

หนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชา

หนังสือรับรองเข้าชม : 1168


ข่าวสาร 5 อันดับล่าสุด

      รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 4 / ส.ค. / 2560
      ประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) ประจำปีการศึกษา 2560 6 / มิ.ย. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2560 6 / มิ.ย. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 6 / มิ.ย. / 2560
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสููตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (ทุน อบต.) 9 / พ.ค. / 2560