[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม

ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


 แจ้งด่วน !  สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์  ที่จะมารับปริญญา

1.      ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ   Download  แบบฟอร์ม แบบสอบถาม  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้หัวหน้างาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

2.      แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรของคณะ

3.      แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 

กรอก  แล้วให้ทุกท่านนำเอกสารนี้มายื่น ในวันลงทะเบียนบัณฑิต

วันที่   4  ธันวาคม  2561   ณ  จุดลงทะเบียน  คณะเทคนิคการแพทย์

1.       สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว Download แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

Ø  สาขาเทคนิคการแพทย์  Click

Ø  สาขาเทคนิคการแพทย์ –โครงการพิเศษ  Click

Ø  สาขากายภาพบำบัด  Click

2.       สำหรับบัณฑิตใหม่ ทุกท่าน Download

1)     แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่  Click

2)      แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

Ø  สาขาเทคนิคการแพทย์  Click

Ø  สาขาเทคนิคการแพทย์ –โครงการพิเศษ  Click

Ø  สาขากายภาพบำบัด  Click

 



เข้าชม : 225


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์และธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 / พ.ค. / 2562
      สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต" 20 / มี.ค. / 2562
      สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การพัฒนางานบริการโลหิตประจำปี 2562" 20 / มี.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาตร์การแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 7 / มี.ค. / 2562
      ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความท้าทายในการดูแลผู้ที่มีภาวะหลังหลวม (Lumbar Instability : Challenging management)" 28 / ก.พ. / 2562