[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by


  

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม

ศุกร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


 แจ้งด่วน !  สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์  ที่จะมารับปริญญา

1.      ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ   Download  แบบฟอร์ม แบบสอบถาม  ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้หัวหน้างาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา

2.      แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรของคณะ

3.      แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 

กรอก  แล้วให้ทุกท่านนำเอกสารนี้มายื่น ในวันลงทะเบียนบัณฑิต

วันที่   4  ธันวาคม  2561   ณ  จุดลงทะเบียน  คณะเทคนิคการแพทย์

1.       สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว Download แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

Ø  สาขาเทคนิคการแพทย์  Click

Ø  สาขาเทคนิคการแพทย์ –โครงการพิเศษ  Click

Ø  สาขากายภาพบำบัด  Click

2.       สำหรับบัณฑิตใหม่ ทุกท่าน Download

1)     แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตใหม่  Click

2)      แบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร 

Ø  สาขาเทคนิคการแพทย์  Click

Ø  สาขาเทคนิคการแพทย์ –โครงการพิเศษ  Click

Ø  สาขากายภาพบำบัด  Click

 เข้าชม : 202


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศคณะ (ฉบับที่ 1/2562) เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 / ม.ค. / 2562
      แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม 23 / พ.ย. / 2561
      ประกาศรับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 21 / พ.ย. / 2561
      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 21 / พ.ย. / 2561
      ขออนุญาตต้นสังกัดเข้ารับปริญญา และตรียมความพร้อม ของบัณฑิต ประจำปี 2561 21 / พ.ย. / 2561