[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by


  

ข่าวกิจกรรม
คณะเทคนิคฯ การันตีเป็นเลิศด้านวิจัย สรุปผลงานยอดเยี่ยม! AMS Camp ปี 57

จันทร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558


  คณะเทคนิคฯ การันตีเป็นเลิศด้านวิจัย สรุปผลงานยอดเยี่ยม! AMS Camp ปี 57

         รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ นำทีมอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในคณะฯกว่า 80 คน ร่วมกิจกรรมสรุปผลและปิดโครงการค่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ หรือ AMS Publication CAMP ประจำปี 2557 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

          คณะผู้จัดโครงการเผยถึงหลักการและเหตุผลในการจัดโครงการว่า “ในฐานะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยที่กำหนดเป้าหมายอยู่ใน 400 อันดับแรกของโลกนั้น ผู้บริหารในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะฯ ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายให้ ดำเนินกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมระบบงานวิจัย และเพิ่มจำนวนผลงานตีพิมพ์ในฐาน SCOPUS อย่างต่อเนื่อง”

          “โครงการค่ายเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติให้กับนักวิจัยคณะเทคนิคการแพทย์ สามารถพัฒนาคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพให้สามารถเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ และสามารถเพิ่มจำนวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติในฐาน Scopus/ISI ได้” คณะผู้จัดโครงการกล่าว

          จากสรุปผลลัพธ์ โครงการ AMS Publication CAMP ประจำปี 2557 กลุ่มวิจัยทั้ง 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิจัยเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสามารถทางกายและคุณภาพชีวิต กลุ่มวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ กลุ่มวิจัยและพัฒนาภูมิคุ้มกัน กลุ่มวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง กลุ่มวิจัยระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต และกลุ่มวิจัยสมุนไพรมะเร็ง ตั้งเป้างานวิจัยไว้ที่ 37 เรื่อง โดยสรุปผลงานวิจัยในปีนี้มีผลงานวิจัยได้รับการตอบให้ตีพิมพ์ (Accept) 36 เรื่อง อยู่ในระหว่างการแก้ไข (revise) 9 เรื่อง และอยู่ในระหว่างพิจารณาผลงาน (Reviewed) ถึงอีก 15 เรื่อง

          กิจกรรมในงานนอกจากจะมีการนำเสนอสรุปผลลัพธ์โครงการในปีที่ผ่านมา โดย รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร ประธานโครงการฯ แล้ว ยังมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมองในการสรุปผลภาพรวมโครงการที่ผ่านมา ประเมินจุดอ่อนจุดแข็ง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ พร้อมเสนอรูปแบบโครงการ AMS Publication Camp ปี 2558 อาทิ ค่าเป้าหมาย แรงจูงใจ เป็นต้น ซึ่งในงานมีการแบ่งเป็นกลุ่มอาจารย์ 1 กลุ่ม และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอีก 1 กลุ่ม

          จากนั้นได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกรียงไกร กิจเจริญ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้มอบเงินรางวัลงานวิจัยได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ เรื่องละ 10,000 บาท จำนวน 36 เรื่อง และเงิน Top up จำนวนเรื่องละ 5,000 บาท 6 เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท แก่กลุ่มวิจัยในโครงการ ดังนี้

กลุ่มวิจัยเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย จำนวน 11 เรื่อง และ Top up 5 เรื่อง รับเงินรางวัล 135,000 บาท
กลุ่มวิจัยปวดหลัง ปวดคอ และปวดข้ออื่นๆ จำนวน 6 เรื่อง และ Top up 1 เรื่อง รับเงินรางวัล 65,000 บาท
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง จำนวน 5 เรื่อง รับเงินรางวัล 50,000 บาท
กลุ่มวิจัยการพัฒนาความสามารถทางกาย จำนวน 5 เรื่อง รับเงินรางวัล 50,000 บาท
กลุ่มวิจัยและการพัฒนาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ จำนวน 3 เรื่อง รับเงินรางวัล 30,000 บาท
กลุ่มวิจัยสมุนไพรมะเร็ง จำนวน 3 เรื่อง รับเงินรางวัล 30,000 บาท
กลุ่มวิจัยระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต จำนวน 2 เรื่อง รับเงินรางวัล 20,000 บาท
กลุ่มวิจัยและพัฒนาภูมิคุ้มกัน จำนวน 1 รับเงินรางวัล 10,000 บาท
          โดยจากการนำเสนอผลกลุ่มย่อย ทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นตรงกันว่าโครงการ AMS Publication Camp เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งคณาจารย์และนักศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้มีการเขียนงานบรรลุตามระยะเวลา เน้นคุณภาพ และสามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง หากเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการจัดการอบรมหรือการสอนภาษาอังกฤษจะช่วยพัฒนาการเขียนบทความวิจัยสู่การตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติได้เป็นอย่างมาก

ข่าว: วารุณี เขลาขุนทดเข้าชม : 786


ข่าวกิจกรรม 5 อันดับล่าสุด

      ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆ และสมรรถนะของมนุษย์ 15 / ส.ค. / 2562
      ท้วมท้น ชัดเจน ประทับใจ วันนัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 15 / ส.ค. / 2562
      วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 24 / ก.ค. / 2562
      การป้องกันและบรรเทาอาการปวดข้อและปวดหลังในชุมชนบ้านหินตั้ง 19 / ก.ค. / 2562
      นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการกายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 10 14 / มิ.ย. / 2562