[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือจรรยาบรรณบุคลากร ฉบับปี2561

 

แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศรับสมัครกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ขออนุญาตต้นสังกัดเข้ารับปริญญา และตรียมความพร้อม ของบัณฑิต ประจำปี 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ด้วยกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ส่งสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวกิจกรรม
เข้มข้น ฉับไว มีพลัง ประทับใจ นัดพบบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ประจ าปี พ.ศ. 2561
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม เป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ซึ่งในปี นี
กลุ่มวิชาเคมีคลินิก และกลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Accu-Chek Scientific in University and Technology of Automatic Urinalysis System”
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 3 และห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ชั้น 6 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว และพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อมโยง SMEs เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ระยะที่ 1
ในวันที่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร BS.01 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นักวิจัยและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์กวาดรางวัลการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Congress of AASMT 2018, Yangon ประเทศเมียนมาร์
การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th ASEAN Association of Schools of Medical Technology Congress 2018 (AASMT 2018) ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤศจิกายน 2561 ณ Summit Parkview Hotel, Yangon, Myanmar
สุดประทับใจ กิจกรรมคุณธรรมกับสัมมนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 14
นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ และศิษย์เก่าสาขาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกันจัดโครงการสัมมนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมโคราชรีสอร์ท อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยวิธีพิเศษ (อ.บ.ต.) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561
(ยืนยันสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาระหว่างวันที่ 21-26 ก.ค. 2561) คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น
ประกาศรายชือ่ผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสููตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำหนดการ นัดพบบัณฑิตและแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม พิสิฎฐ์-เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ชั้น 8
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แจ้งด่วน ! สำหรับบัณฑิตคณะเทคนิคการแพทย์ ที่จะมารับปริญญา ขอความร่วมมือบัณฑิตใหม่ที่ได้งานทำแล้ว และกำลังศึกษาต่อ Download แบบฟอร์ม แบบสอบถาม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 โครงการ จากพี่ถึงน้อง: เตรียมตัวอย่างไรจึงจะสอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน
ศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้อต่างๆ และสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการบรรยาย หัวข้อ "The unveiling of walking in our style"
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครบรอบ 39 ปี
แนะแนวสัญจรครั้งที่ 7 ณ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พาทีมบริหารและบุคลากรศึกษาดูงานคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล