[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรรับชมคลิปวีดีโอจรรยาบรรณ

  1. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตสำนึก
  2. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตอาสา
  3. สื่อรณรงค์ เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริต
  4. สื่อรณรงค์ เรื่อง การตรงต่อเวลา

 

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียดื้อยาในห้องปฏิบัติการ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ศิษย์เก่า AMS รับรางวัลประเภทวิชาการ/วิจัย 2560 จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิษย์เก่า AMS รับรางวัลประเภทวิชาการ/วิจัย 2560 จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

นักเทคนิคการแพทย์ AMS คว้ารางวัลที่ 2 จากโครงการประกวดคลิปวีดิโอ \"บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย\"
นักเทคนิคการแพทย์ AMS คว้ารางวัลที่ 2 จากโครงการประกวดคลิปวีดิโอ \"บทบาทวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ต่อสุขภาพประชาชนและสังคมไทย\"

 

ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าดำเนินกิจการร้านค้า
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนสายวิชากายภาพบำบัดและสายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ประกาศคณะเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ 8/ 2560) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอนสายวิชากายภาพบำบัดและสายวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ด้านความร่วมมือทางวิชาการ กับ Fujita Health University ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวกิจกรรม
คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ร่วมจัดกิจกรรมประเมินสุขภาพ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย “ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง”
คณะเทคนิคการแพทย์ มข. ร่วมจัดกิจกรรมประเมินสุขภาพ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย “ประชาชนลดภัย ไตเสื่อม เบาหวาน ไขมันสูง”
การเตรียมตัวของคณะฯ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย
Enhancement of safety practice of research laboratory in Thailand; ESPRel
AMS สร้างจิตอาสาและผู้นำคุณธรรมในกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2560
สร้างจิตอาสาและผู้นำคุณธรรมในกิจกรรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาปีการศึกษา 2560
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพเขต 7 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพเขต 7 จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7, 8, 9, 10 หวังยกระดับชีวิตชาวอีสาน

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสููตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (ทุน อบต.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสููตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (ทุน อบต.)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสููตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสููตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 คณะเทคนิคการแพทย์ “สานสัมพันธ์ไมตรี จากพี่เพื่อน้อง”
เปิดหีบออกเสียง สรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดงานมุทิตาจิตอาจารย์และปัจฉิมนิเทศให้นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านชีวเวชศาสตร์ BMSC ครั้งที่ 1
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จริยธรรมและศิลปวัฒนธรรมได้จัดโครงการ