[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขอเชิญชวนบุคลากรรับชมคลิปวีดีโอจรรยาบรรณ

  1. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตสำนึก
  2. สื่อรณรงค์ เรื่อง จิตอาสา
  3. สื่อรณรงค์ เรื่อง ซื่อสัตย์สุจริต
  4. สื่อรณรงค์ เรื่อง การตรงต่อเวลา

 

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาคลินิก และภูมิคุ้มกัน
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัยทางด้านจุลชีววิทยาคลินิก และภูมิคุ้มกัน

 

มูลนิธิ Hitachi Global Foundation เปิดรับสมัครคณาจารย์และนักวิจัยสังกัดมข.ที่สนใจร่วมโครงการทำวิจัย ณ ประเทศญี่ปุน
ภายใต้ทุน: Research Support Program 2018 สาขาวิชา: Energy, Environment, Urban Development,Transportation, Health Care หรือสาขาด้านอื่นๆที่มีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปัจุบัน ซึ่งมีระยะเวลาในการทำวิจัยระหว่าง 3 เดือน – 1 ปี ปล.ส่งใบสมัครไปที่ก

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกายภาพบำบัด เรื่อง หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ lumbar spine และ sacroiliac joint ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560

 

คณะเทคนิคการแพทย์เปิดรับ รอบ portfolio
คณะเทคนิคการแพทย์เปิดรับ รอบ portfolio

 

น.ศ. กายภาพบำบัด เรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดี
นักศึกษากายภาพบำบัด เรียนรู้วิถีชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะที่ดี
ข่าวกิจกรรม
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงาน "หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ lumbar spine และ sacroiliac joint"
รศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูร คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ กล่าวเปิดงาน “หัตถบำบัดขั้นสูงในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการ lumbar spine และ sacroiliac joint” ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยบริการธาลัสซีเมีย ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ รับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ
หน่วยบริการธาลัสซีเมีย ศวป. คณะเทคนิคการแพทย์ รับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ EN ISO13485:2012 เป็นปีที่ 2
AMS เดินทางนำเสนอผลงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
คณะผู้บริหารและบุคลากร AMS เดินทางนำเสนอผลงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ณ กรุงจาการ์ตา เมืองสุระการ์ตา และเมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560
คณะเทคนิคการแพทย์ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
คณะเทคนิคการแพทย์ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ”
คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ณ บริเวณบึงสีฐาน

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายช่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทนิคการแพทย์และสาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรณีพิเศษ (นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (นักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสููตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (ทุน อบต.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสููตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ (ทุน อบต.)

 คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Kumamoto Health Science University ประเทศญี่ปุ่น
สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มข. ชุดใหม่ เตรียมพร้อมกิจกรรม
คณาจารย์สายวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้บริหารคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสการรับตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คว้ารางวัล