[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ เรื่อง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน ม.ขอนแก่น

 

รูปแบบการประดับตราสัญลักษณ์และธงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รัฐบาลประกาศเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2563

 

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม "หลักสูตรวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 16 หน่วยกิต"
ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2562 และ 1 ตุลาคม - 31 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "การพัฒนางานบริการโลหิตประจำปี 2562"
ระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2562ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาตร์การแพทย์ (โครงการพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ความท้าทายในการดูแลผู้ที่มีภาวะหลังหลวม (Lumbar Instability : Challenging management)"
วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ณ ห้องประชุม สิริคุณากร 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโดยศูนย์วิจัยปวดหลัง ปวดคอ ปวดข้ออื่นๆและสมรรถนะของมนุษย์ (BNOJPH) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ข่าวกิจกรรม
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียน
คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนโนนลาน และโรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
มข.ร่วมเรียนรู้และสร้างสัมพันธภาพอันดีในกิจกรรมกายภาพบ าบัดสัมพันธ์ครั้งที่ 26
นักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1-3 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 42 คน นำ โดย นางสาวจรรยวรรธน์ เรืองศรี ประธานโครงการ พร้อม ผศ.ดร.สาวิตรี วันเพ็ญ และ อ.ดร.ฉัตรชัย พิมพศักดิ์ อาจารย์สาขากายภาพบำบัด ได้ เข้าร่วมกิจกรรมกายภาพบำบัดสัมพันธ์ครั้งที่
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ในโครงการ “การแข่งขันกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 22”
สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย น.ส.ธิดารัตน์ พิมพ์หล่อ ประธานโครงการและนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1-4 จำนวนกว่า 60 คน รวมทั้ง อ.ดร.หทัยชนก ศรีวรกุล อ.ดร.โมลิน ว่องวัฒนากุล ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬา
เรียนรู้และสร้างจิตสาธารณะในวิชาชีพ ในโครงการ “ค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสู่ชุมชน” ประจำปี 2562
สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ และชมรมนักศึกษาคุณธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายนิมิต กอสุระ ประธานโครงการ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์และสาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 1-3 กว่า 80 คน ได้จัดกิจกรรม ค่ายเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดสู่ชุมชน ณ บ้านป่าหวาย
สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เรื่องเล่าจากครู: บูรณาการทางคลินิกสู่นวัตกรรมทางกายภาพบำบัด
ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชาสโมสร อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา

หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย

ประกาศ มข.(1668/2557) หลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม


แบบฟอร์มการขอเทียบหน่วยกิจกรรม

ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ภายนอกมหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธ์ยืนยันสิทธ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ มีสิทธ์ยืนยันสิทธ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ การรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คระเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์การรับสมัครคัดเลือกกลุ่มเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 Protfolio
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาในคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2562
รอบที่ 1 Portfolio คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และสาขาวิชากายภาพบำบัด โดยวิธีพิเศษ (อ.บ.ต.) ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะเทคนิคการแพทย์จับมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พัฒนาด้านงานวิจัย เพื่อเพิ่มผลงานนวัตกรรม และผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
กิจกรรมการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2559-2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์
นักวิจัยจากสถาบันโรคติดเชื้อแห่งประเทศญี่ปุ่นทำงานกับศวป.
รางวัล ห้องปฏิบัติการผลการทดสอบความชำนาญ ด้านการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมีย ระดับดีมาก
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ โครงการพิเศษ รุ่นที่ 8 มาจากทุกภูมิภาค มุ่งมั่น พร้อมเดินหน้าเรียน