รายชื่อกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร คณบดี คณบดี
รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ          กรรมการ
รองศาสตราจารย์โชติชนะ  วิไลลักขณา     รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการ
รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ
อาจารย์คุรุศาสตร์ คนหาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัฒนาบุคลากร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี ปึงสุวรรณ หัวหน้าสายวิชากายภาพบำบัด กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณนี สังกา หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ชุลี  โจนส์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
ศาตราจารย์เต็มดวง  ลิ้มไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
รองศาตราจารย์วิชัย  อึงพินิจพงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์           กรรมการเลขานุการ