รายชื่อกรรมการประจำคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์พัชรี เจียรนัยกูร คณบดี
รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ         
รองศาสตราจารย์โชติชนะ วิไลลักขณา     รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 
รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อาจารย์คุรุศาสตร์ คนหาญ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์อมรรัตน์ จำเนียรทรง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัฒนาบุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี ปึงสุวรรณ หัวหน้าสายวิชากายภาพบำบัด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณนี สังกา หัวหน้าสายวิชาเทคนิคการแพทย์
รองศาสตราจารย์เกรียงไกร กิจเจริญ  ผู้จัดการสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์         กรรมการเลขานุการ