รศ.นพ. สุชาติ   ศิริใจชิงกุล
Assoc.Prof  Suchat Sirijaichingkul

คุณวุฒิ :

•  ปริญญาตรี  (วท.บ.) เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
•  ปริญญาโท  (วท.ม.) จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
•  ปริญญาตรี  (พ.บ )  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่นประเทศไทย
•  ปริญญาเอก (ว.ว.)  เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ประเทศไทย

E-mail :

sucsir@kku.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ :

Assoc.Prof
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 9

Research interest :

•  Immunodiagnosis

Publication :

Publication Link

 1. Jangpromma K, Waropastrakul S, Sirijaichingkul S, Maneeganonth N. Hepatitis B surface antigen and anti-HCV in pregnant women at Phra-yuen hospital, Khonkaen province. Journal of the office of DPC 6 khonkaen.2009: 16(3); 34-9. 
 2. Vanijajiva K, Keawkong W, Waropastrakul S, Sirijaichingkul S, Wongpratoom W. Evaluation of SD BIOLINE Syphilis 3.0 for syphilis diagnosis. Journal of medical technology and physical therapy. 2008; 20(3): 188-94.
 3. Settasatian N, Dejporn P, Seakpudza P, Teerajetgul Y, Sirijaichingkul S. Effects of soy milk consumption on blood levels of lipid peroxidation and total phenolic compounds in healthy volunteers. Clin Chem Lab Med 2007, 45: S321.
 4. Teerajetgul Y, Sinmak P, Praphuchane K, Settasatian N, Sirijaichingkul S. Effects of soymilk consumption on blood glucose and lipid levels in healthy volunteers. Clin Chem Lab Med 2007, 45: S322.
 5. Settasatian C, Settasatian N, Teerajetgul Y, Sirijaichingkul S. Comparative study of the effects of natural honey, sesame oil, and soy milk consumption on blood level of lipid peroxidation and total phenolic compounds. J Thromb Haemost 2007, 5 Supplement 2: P-M-386.
 6.  Settasatian C, Settasatian N, Teerajetgul Y, Sirijaichingkul S. Comparative study of the effects of natural honey, sesame oil, and soy milk consumption on blood level of lipid peroxidation and total phenolic compounds. J Thromb Haemost 2007, 5 Supplement 2: P-M-386.
 7. Settasatian C, Settasatian N, Teerajetgul Y, Sirijaichingkul S. Comparative study of the effects of natural honey, sesame oil, and soy milk consumption on blood level of lipid peroxidation and total phenolic compounds. J Thromb Haemost 2007, 5 Supplement 2: P-M-386.
 8.  Sirijaichingkul S,  Tiamkao S,  Sawanyawisuth K,  Chotmongkol V. C reactive protein  for    differentiating  bacterial from aseptic meningitis in Thai patients. J Med Assoc Thai. 2005  Sep;  88(9):1251-6.
 9.  Sirijaichingkul S , Rangsrikajee D, Kunhasura S, Naythprom, Trongprasit U.  C –reactive protein, leukocyte and differential white blood cell count and erythrocyte sedimentation rate in the diagnosis of acute appendicitis. J Med Tech PhyTher.2002;14(1):61-70
 10. Sriamporn S, Setiawan V, Pisani P, Suwanrungruang K, Sirijaichingkul S,  Mairiang  P, Parkin DM. Gastric Cancer: the Roles of Diet, Alcohol Drinking, Smoking and Helicobacter pylori in Northeastern Thailand. Asian Pac J Cancer Prev. 2002;3(4): 345-52.
 11. Luengpailin S, Wongkham S, Wongkham C, Sripa B, Sirijaichingkul S, Chauin S, Proungvitaya T, Chokkanapitak J. Demonstration of a biliary-associated glycoprotein in human serum. Clin Chim Acta. 1996 Jan 31;244(2):237-40
 12. Wongpratoom W,  Proungvitaya T,  Sirijaichingkul S,  Chauin S,  Tiengpitayagorn K.

      Flow cytometric measurements of T- lymphocyte and its subpopulation  in cholangiocarcinoma. J Med  
Assoc Thai. 1995;7(2): 114-19

 
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทรศัพท์,โทรสาร : 0 4320 2399, 0 4334 7482 International Phone/Fax: +66 43 202399, +66 43 347482