คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เลขที่ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.ขอนแก่น 40002 


โทรศัพท์,โทรสาร : 04320 2399, 0 4334 7482 

International Phone/Fax: 043 202399, 043 347482 


Facebook


ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน